Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές στην ΠΕ Ευρυτανίας

Αριθμ. 1250 – ΦΕΚ Β 2884 – 14.11.2013

Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ. 241/Α΄/
27-12-2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας».
3. Την παράγραφο ιβ του άρθρου 1 του Π.Δ. 899/1976 (ΦΕΚ 329/τ.Α΄/10-12-1076) «Περί ανακηρύξεως περιοχών της χώρας ως τουριστικών τόπων».
4. Το άρθρο 16 του Ν. 4177/2013. «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/8-8-2013).
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 4762/141/14-1-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 175/τ.Β΄/
31-1-2013) περί «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας».
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 943/26-9-2013 έγγραφο της
Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, προς τους ενδιαφερόμενους φορείς.
7. Τα απαντητικά έγγραφα των ενδιαφερομένων φορέων: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1162/14-10-2013 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Καρπενησίου, β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1229/31-10-2013 έγγραφο του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας, γ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1237/1-11-2013 έγγραφο του Δήμου Καρπενησίου, δ) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1233/31-10-2013 έγγραφο του Δήμου Αγράφων και ε) το
υπ’ αριθμ. πρωτ. 1250/4-11-2013 έγγραφο του Τμήματος Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας Έδρα Καρπενήσι.
8. Το γεγονός ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη τις Κυριακές και αργίες με έντονη επισκεψιμότητα.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, αποφασίζουμε:

Την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που αναφέρονται στο Ν. 4177/2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας όλες τις Κυριακές του έτους με ωράριο από 11:00 π.μ έως 20:00 μ.μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρπενήσι , 5 Νοεμβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ