Λειτουργία κρεοπωλείων

Αριθμ. 464/92592 – ΦΕΚ Β 2111 – 01.08.2014

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείων).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων καταχώρησης και λειτουργίας των παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείων).

Άρθρο 2
Καταχώρηση
1. Ως Αρμόδια Αρχή για την καταχώρηση των παρασκευαστηρίων κρεοπωλείου ορίζεται η κτηνιατρική αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή, κατά περίπτωση, της οικείας Περιφέρειας (ΑΑ).

2. Για την καταχώρηση παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας κρεοπωλείου από τον οικείο Δήμο.

3. Για την καταχώρηση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην ΑΑ, η οποία συνοδεύεται από:

– Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος λιανικής πώλησης.

– Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) του κρεοπωλείου και του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου με λεπτομερή απεικόνιση τοποθέτησης του εξοπλισμού και των συσκευών.

– Βεβαίωση από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του υπεύθυνου του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου.

Μετά την υποβολή της αίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά η Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή πραγματοποιεί αυτοψία, όπου απαιτείται, για την καταχώρηση σε μητρώο.

Άρθρο 3
Διαμόρφωση χώρου και εξοπλισμός
1. Το παρασκευαστήριο κρεοπωλείου πρέπει να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης του καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων.

2. Ο διαχωρισμός των εργασιών μεταξύ του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου και του καταστήματος λιανικής πώλησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του Νόμου 4254/2014 (Α΄ 85).

3. Στο χώρο του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για την διενέργεια των εργασιών που πραγματοποιούνται σε αυτό.

4. Όταν τα παρασκευαστήρια κρεοπωλείου χρησιμοποιούν κρέας πουλερικών, όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με εξοπλισμό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το χειρισμό του κρέατος πουλερικών.

Άρθρο 4
Παραγόμενα προϊόντα
1. Τα παρασκευαστήρια κρεοπωλείου επιτρέπεται να παράγουν μόνο παρασκευάσματα κρέατος σύμφωνα με την παρ. 1β της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του Νόμου 4254/2014 (Α΄ 85).

2. Η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα των παρασκευασμάτων της παρ. 1 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της ποσότητας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το κρεοπωλείο και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 100 κιλά. Κατ’ εξαίρεση, δέκα (10) ημέρες πριν και δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία των Χριστουγέννων και του Πάσχα, η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα παρασκευασμάτων μπορεί να ανέλθει στο 60% της ποσότητας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το κρεοπωλείο και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 200 κιλά.

3. Δεν επιτρέπεται η κατάψυξη των παραγόμενων στο παρασκευαστήριο κρεοπωλείου προϊόντων.

Άρθρο 5
Διάθεση προϊόντων
1. Τα παραπάνω προϊόντα επιτρέπεται να πωλούνται εντός του Δήμου ή και όμορου Δήμου στον οποίο βρίσκεται το παρασκευαστήριο κρεοπωλείου.

2. Τα παρασκευάσματα κρέατος βρίσκονται σε ειδική προθήκη διάθεσης, που διαχωρίζει τα προϊόντα αυτά από τα άλλα προς πώληση κρέατα.

3. Κατά την πώληση των προϊόντων θα πρέπει αναγράφονται οι απαραίτητες ενδείξεις, που προβλέπονται από τον Καν. 1169/2011 όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 6
Κυρώσεις
Όταν δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις, στον υπεύθυνο του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του Νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32).

Άρθρο 7
Κατάργηση διατάξεων
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει να ισχύει η αριθμ. 306272/2008 (B 1483/2008) απόφασή μας. Οι υφιστάμενες άδειες ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση προσδιορίζεται, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ελλείψεων και επανεξετάζονται.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 9
Δημοσίευση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

————

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 31, του Π.Δ. 79/2007 (Α΄ 95/3-5-2007) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/204 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
2. Της 15523/2006 (Β΄ 1187/ 31-08-2006) κοινής υπουργικής απόφασης «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με τίτλο «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών- ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ Β΄ 2044/22-8-2013).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (Β΄ 2718/08-10-2012) υγειονομικής διάταξης περί Υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.
6. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139)
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1169/2011 της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.
9. Του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
10. Του Κανονισμού 2073/2005, της Επιτροπής, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
11. Της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του Νόμου 4254/2014 (Α΄ 85).
12. Τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11-02-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
13. Της αριθμ. Υ 478/ 10-07-2014 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Π. Κουκουλόπουλο» (ΦΕΚ 1880 Β΄ 2014).
Β. Το γεγονός ότι από τη ρύθμιση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,