Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην ΠΕ Νήσων

Αριθμ. οικ. 21876/336 – ΦΕΚ Τεύχος Β 451/16.02.2017

Ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α ́).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΗΣΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Στους Δήμους Αίγινας, Αγκιστρίου, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων, επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 και όλες τις άλλες Κυριακές πλέον εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.

2. Στο Δήμο Τροιζηνίας δεν επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων καμία άλλη Κυριακή πλέον εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του ν. 4177/2013. Εξαιρείται η λουτρόπολη των Μεθάνων, στην οποία επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 και όλες τις άλλες Κυριακές πλέον εκείνων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.

3. Να επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 παρ.2 του ν. 4177/2013 κατά τις Κυριακές και αργίες στις περιοχές της νήσου Σαλαμίνας που έχουν χαρακτηριστεί ως «περιοχές β’ κατοικίας» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κάθε άλλη προηγούμενη απόφαση επί του θέματος παύει να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο.

Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως