Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2016 – 2017 όλων των Λυκείων

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους

Την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 λήγουν τα μαθήματα του διδακτικού έτους 2016-2017 στα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Αριθ. 58291/Δ2 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1250/11.04.2017

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2016 – 2017

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2016-2017 των Ημερησίων και Εσπερινών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, η 9 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Απριλίου 2017