Ματαίωση εκδηλώσεων Αποκριάς και Καθαράς Δευτέρας 2020

Ματαίωση εκδηλώσεων Αποκριάς και Καθαράς Δευτέρας 2020

Ματαίωση των καρναβαλικών και εν γένει αποκριάτικων εκδηλώσεων, καθώς και των εκδηλώσεων της Καθαράς Δευτέρας, λόγω άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19

Αριθμ. 13776 – ΦΕΚ Τεύχος B 648/27.02.2020
Ματαίωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τη ματαίωση των καρναβαλικών και εν γένει αποκριάτικων εκδηλώσεων, καθώς και των εκδηλώσεων της Καθαράς Δευτέρας από 27 Φεβρουαρίου 2020 έως και 2 Μαρτίου 2020 σε όλη τη Χώρα, λόγω άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την από 27.02.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Καλούνται όλοι οι φορείς (OTA Α ́ και Β ́ Βαθμού) και λοιποί αποδέκτες του παρόντος, προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα με κάθε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία), όπως συμμορφωθούν με το περιεχόμενό της.

Η μη συμμόρφωση επισύρει τις συνέπειες της παραγράφου 6 του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α 42). (6. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.)

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως