Μάθε που ψηφίζεις Ευρωπαίοι Πολίτες

Μάθε που ψηφίζεις Ευρωπαίοι Πολίτες

Μάθε που ψηφίζεις Από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών για τους Ευρωπαίους ΠολίτεςΣυμπληρώστε τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Έτος Γέννησης, ή μόνο το πεδίο Ε.Ε.Α. εφόσον το γνωρίζετε.
Fill in the fields Last name, First name, Birth Year or only the field Special Voter’s Number in case you know it.

 

Μάθε που ψηφίζεις Ευρωπαίοι Πολίτες

 

«In accordance with the Presidential Decree 26/2012, the special electoral registers are drawn up under the responsibility of Municipalities upon submission of the application by the concerned citizens of the EU.
Should you find an error, please contact with the Municipality you registered in.»