Μείωση ποσού της ελάχιστης μίσθωσης ταξί και λειτουργία ψηφιακού μητρώου

Μείωση ποσού της ελάχιστης μίσθωσης ταξί και λειτουργία ψηφιακού μητρώου

Λειτουργία του ψηφιακού Μητρώου των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με οδηγό
Θέση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του ψηφιακού Μητρώου των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) οχημάτων με οδηγό για τον έλεγχο της νόμιμης παροχής της υπηρεσίας εκμίσθωσης των οχημάτων αυτών και τήρησης των προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας

Μειώνεται το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για την εκμίσθωση ΕΙΧ οχήματος με οδηγό

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Θέση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του ψηφιακού Μητρώου των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό για τον έλεγχο της νόμιμης παροχής της υπηρεσίας εκμίσθωσης των οχημάτων αυτών και τήρησης των προβλέψεων της σχετικής νομοθεσίας – ΚΥΑ (οικ. Α 61583/2723/20.8.2019 ΦΕΚ Β΄ 3377)

Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τίθεται το Ψηφιακό Μητρώο των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό, που προβλέπεται στην αριθ. οικ Α 43618/1925/2019 (Β’ 2251) Υπουργική Απόφαση, στο οποίο καταχωρούνται και τηρούνται όλα τα στοιχεία των Ε.Ι.Χ. οχημάτων που εκμισθώνονται με οδηγό, με ή χωρίς ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση φορέα, των οδηγών τους, καθώς και των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης.

Το ψηφιακό μητρώο είναι απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του οικείου θεσμικού πλαισίου περί της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ με οδηγό και ειδικώς, των διατάξεων της προηγούμενης απόφασης Α 30116/1324/19, η οποία αφορά σε μια αναβαθμισμένη τουριστική υπηρεσία που πρέπει να λειτουργεί υπό αυστηρές προϋποθέσεις και σε συγκεκριμένο πλαίσιο.

Με την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του ψηφιακού μητρώου διευκολύνονται τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των καθ΄ οδόν ελέγχων των ΕΙΧ που εκμισθώνονται με οδηγό, οι οδηγοί και οι εκμισθωτές, κατά περίπτωση. Επίσης, διασφαλίζεται η εφαρμογή και ο έλεγχος του ανωτέρου έργου και επιτυγχάνεται η με ηλεκτρονικό τρόπο αδειοδότηση των φορέων ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης.

Επισημαίνεται πως τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται συμμορφώνονται προς τις γενικότερες διατάξεις του ΚΟΚ περί ασφαλούς κυκλοφορίας, ενώ απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση ή σε χώρους στάσης στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ οχημάτων.

Το Μητρώο θα χρησιμοποιείται από τα αρμόδια για την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής και βεβαίωσης παραβάσεων όργανα (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών, αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Μεταφορών και Τουρισμού, οι Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών, φορείς διαμεσολάβησης και οι εκμισθωτές).

Επιπλέον, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, οικ. Α 61583/2723/20.8.2019 ΦΕΚ Β΄ 3377) του υφυπουργού Μεταφορών και του υπουργού Τουρισμού, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για την εκμίσθωση ΕΙΧ οχήματος με οδηγό διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

– 90 ευρώ για τη μίσθωση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών (έναντι 180 ευρώ)

– 40 ευρώ για την υπηρεσία μίσθωσης ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών που εφαρμόζεται στα νησιά (πλην Κρήτης και Εύβοιας), κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου έως και την 31η Αυγούστου (έναντι 80 ευρώ).

 

Οι παραπάνω αναφερόμενες υπουργικές αποφάσεις

Αριθμ. οικ. Α 61583/2723 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3377/02.09.2019
Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (ΦΕΚ Β’/3053) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων», όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Αντικαθίσταται η παρ. 11 της υπ’ αριθμ. 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινή υπουργική απόφαση, όπως προστέθηκε με την παρ. 5 της υπ’ αριθμ. οικ Α 30116/1324/03.05.2019 (ΦΕΚ Β’/1500 με τη διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β’/1550), ως εξής:

«11. Το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών ορίζεται στα ενενήντα ευρώ (90 €). Αντιστοίχως, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών (30’), ορίζεται στα σαράντα ευρώ (40 €)».

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 15732/2012 (Β’/3053) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αριθμ. οικ. Α 43618/1925 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2251/10.06.2019
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ψηφιακού Μητρώου του άρθρου 18 και των ηλεκτρονικών εφαρμογών των άρθρων 13 και 20 του ν. 4530/2018 (Α’ 59).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικά

1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.Υ.ΜΕ) τηρείται ψηφιακό Μητρώο Επιβατικών Ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό, στο οποίο καταχωρούνται και τηρούνται όλα τα στοιχεία των Ε.Ι.Χ. οχημάτων που εκμισθώνονται με οδηγό, και των οδηγών τους, των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης, που ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του ν.4530/2018 (Α’ 59), των σχετικών συμβάσεων και των στοιχείων κυκλοφορίας ενός εκάστου των συμβεβλημένων οχημάτων με τους ως άνω φορείς ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης.

2. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τηρείται ψηφιακό μητρώο συμβάσεων, στο οποίο καταχωρούνται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, πριν την έναρξή τους, με ευθύνη των εκμισθωτών ή σε περίπτωση διαμεσολάβησης και των φορέων διαμεσολάβησης, όλα τα στοιχεία των συμβάσεων ενοικίασης Επιβατικών Ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4530/2018.

3. Σκοπός της λειτουργίας του ψηφιακού Μητρώου είναι η με ηλεκτρονικό τρόπο αδειοδότηση των φορέων ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, ο έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4530/2018 (Α’ 59), η εφαρμογή και ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του έργου της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. με οδηγό, ιδιαίτερα κατά τη διενέργεια καθ’ οδόν ελέγχων των ως άνω φορέων, εκμισθωτών και οδηγών, κατά περίπτωση.

4. Επιχειρησιακή Λειτουργία του Μητρώου: Η λειτουργία του Μητρώου εξυπηρετείται από ηλεκτρονική πλατφόρμα λογισμικού, που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο edxeix. yme.gov.gr, την ευθύνη λειτουργίας και διαχείρισης της οποίας έχει το Υπ.Υ.ΜΕ. Οι βασικές επιχειρησιακές πράξεις που απαιτούνται για τη λειτουργία του Μητρώου και καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, διακρίνονται στην:

α. Διαμεσολάβηση για εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό: Καταγράφεται η επιχειρησιακή λειτουργία και οι διαδικασίες για τους φορείς διαμεσολάβησης στο πλαίσιο συνεργασίας με τα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό, και των εκμισθωτών Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 13 του ν.4530/2018 και τη σχετική κείμενη νομοθεσία περί της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό. Η εφαρμογή δίνει στους φορείς διαμεσολάβησης τη δυνατότητα εγγραφής στο σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της άδειας της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018 και ενημέρωσης για τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης. Μέσω της εφαρμογής οι φορείς διαμεσολάβησης δύνανται να καταχωρούν τα στοιχεία της παρ. 5 και των περιπτ. α’ και β’ της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018, βεβαίωση της επιχείρησης εξάμηνης (6) διάρκειας ισχύος, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο οδηγός του Ε.Ι.Χ. είναι «ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος κατά τα οριζόμενα της αριθμ. οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017 (Β’ 4587) υπουργικής απόφασης και ότι τηρείται στο αρχείο αυτής το σχετικό «Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας», τις συμβάσεις ενοικίασης και να παρακολουθούν τις παραβάσεις, τις ποινές και τις ανακλητικές πράξεις που τους αφορούν.

β. Καταχώριση σύμβασης ενοικίασης Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό: Καταγράφεται η επιχειρησιακή λειτουργία και οι διαδικασίες των προσώπων που επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να διαμεσολαβούν για την εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 20 του ν. 4530/2018 και τη σχετική κείμενη νομοθεσία περί της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό.

Η εφαρμογή δίνει στους εκμισθωτές Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, και στους φορείς διαμεσολάβησης, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα, κατόπιν εγγραφής τους στο σύστημα, να καταχωρούν, πριν την έναρξή τους, τις συμβάσεις ενοικίασης με τα εκ του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου απαιτούμενα στοιχεία, τα στοιχεία των συμβαλλόμενων οχημάτων και των οδηγών τους, την βεβαίωση της επιχείρησης εξάμηνης (6) διάρκειας ισχύος, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο οδηγός του Ε.Ι.Χ. είναι «ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος κατά τα οριζόμενα της αριθμ. οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017 (Β’ 4587) υπουργικής απόφασης και ότι τηρείται στο αρχείο αυτής το σχετικό «Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας», τις λύσεις των συμβάσεων προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειας και να παρακολουθούν τις παραβάσεις και τις ποινές που τους αφορούν.

5. Οι οντότητες, για την τήρηση των απαραίτητων για τη λειτουργία του Μητρώου στοιχείων, είναι οι κάτωθι:
• Τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, κατά την κείμενη νομοθεσία, με οδηγό.
• Οι οδηγοί Ε.Ι.Χ. οχημάτων.
• Οι φορείς διαμεσολάβησης για την εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, και απαιτείται σχετική αδειοδότηση από το Υπ.Υ.ΜΕ.
• Οι εκμισθωτές Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό: Τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’118), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εταιρείες και συνεταιρισμοί Επιβατηγών Δημόσιας ρήσης (Ε.Δ..) αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).
• Οι σχέσεις συνεργασίας φορέων διαμεσολάβησης με εκμισθωτές Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό.
• Οι σχέσεις συνεργασίας φορέων διαμεσολάβησης με Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται με οδηγό.
• Οι σχέσεις εκμίσθωσης των Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, με τον εκάστοτε μισθωτή.
• Η δραστηριότητα του Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό, όπως προκύπτει από τις συναφθείσες συμβάσεις ενοικίασης.
• Οι συμβάσεις ενοικίασης των Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, που καταρτίζονται μεταξύ του εκμισθωτή και μισθωτή.
• Οι παραβάσεις:
i. των αδειοδοτημένων φορέων διαμεσολάβησης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό,
ii. των εκμισθωτών Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, είτε στο πλαίσιο σχέσης ενός εκμισθωτή με φορέα διαμεσολάβησης είτε στην ανεξάρτητη δραστηριότητα του εκμισθωτή,
iii. των οδηγών των εκμισθωμένων κατά το σχετικό θεσμικό πλαίσιο Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων.
• Οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα (ανακλητικές πράξεις, απαγορεύσεις κατάρτισης σύμβασης, λοιπές ποινές).
• Οι ειδοποιήσεις: Σύστημα ειδοποιήσεων μέσω του οποί-ου ο χρήστης έχει πληροφόρηση για ενέργειες που τον αφορούν και για τη χρονική στιγμή που αυτές τελέσθηκαν.

6. Ως διαβαθμισμένοι χρήστες του Μητρώου με δικαίωμα εισόδου στο σύστημα, με διαφορετικούς ρόλους και δικαιώματα ανάλογα με την επιχειρησιακή λειτουργία που περατώνουν, νοούνται:
α. Οι φορείς διαμεσολάβησης για την ενοικίαση, κατά την κείμενη νομοθεσία, Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό.
β. Οι εκμισθωτές, κατά την κείμενη νομοθεσία, Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό.
γ. οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ.Υ.ΜΕ.
δ. οι Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.
ε. τα αρμόδια για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής όργανα για την αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τους χρήστες Φορείς Διαμεσολάβησης, Εκμισθωτές και τις συσχετίσεις αυτών και την πρόσβαση σε συγκεκριμένες αναφορές στο διαχειριστικό της εφαρμογής.
στ. οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού για την αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τους χρήστες Φορείς Διαμεσολάβησης, Εκμισθωτές και τις συσχετίσεις αυτών και την πρόσβαση σε συγκεκριμένες αναφορές στο διαχειριστικό του συστήματος.
Οι χρήστες των ανωτέρω περιπτώσεων α’ και β’ εγγράφονται στο σύστημα μέσω της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης χρηστών της ΓΓΠΣ με κωδικούς TAXIS. Οι εν λόγω χρήστες διατηρούν δική τους καρτέλα στο σύστημα και έχουν την ευθύνη της ενημέρωσης των στοιχείων τους. Για τους χρήστες των περιπτ. γ’ έως στ’ η εφαρμογή είναι υπεύθυνη για την αυθεντικοποίησή τους με την εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που τους έχει δοθεί από τον κεντρικό διαχειριστή του συστήματος (Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπ.Υ.ΜΕ.).

7. Οι διαδικασίες εγγραφής, εισόδου και πρόσβασης των χρηστών στο διαχειριστικό περιβάλλον της εφαρμογής του Μητρώου περιγράφονται λεπτομερώς στον Οδηγό ρήσης του Μητρώου, που είναι αναρτημένος στην εφαρμογή και αποτελεί τον βασικό κατευθυντήριο άξονα για την εφαρμογή του Μητρώου από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες αυτού. Ο Οδηγός χρήσης επικαιροποιείται και δύναται να αναπροσαρμόζεται ώστε να παρακολουθεί τις βελτιώσεις του Μητρώου σε ο,τι αφορά τη λειτουργία του καθώς και την αναδιάρθρωση του γραφικού περιβάλλοντος απεικόνισής του.

8. Τα στοιχεία της παρ. 3 του παρόντος άρθρου αντλούνται μέσω διαλειτουργίας με:
α. τα υφιστάμενα Μητρώα που τηρούνται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τυγχάνουν διαχείρισης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, ήτοι τα Μητρώα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων και αδειών οδήγησης.

β. το σύστημα αυθεντικοποίησης χρηστών της ΓΓΠΣ (TAXIS).
γ. το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.).

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική διεξαγωγή διαδικασίας αδειοδότησης φορέων διαμεσολάβησης για την ενοικίαση Ε.Ι.Χ. με οδηγό
1. Οι φορείς διαμεσολάβησης της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4530/2018 αιτούνται ηλεκτρονικώς τη χορήγηση της άδειας της παρ. 2 του ίδιου αυτού άρθρου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δια της εγγραφής τους στην εφαρμογή του Μητρώου στον υπερσύνδεσμο:

edxeix.yme.gov.gr

Για την εκκίνηση της διαδικασίας εγγραφής ο χρήστης πρέπει απαραιτήτως να έχει στοιχεία εισόδου στο σύστημα TAXIS της ΓΓΠΣ μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του (αυθεντικοποίηση) και η ανακατεύθυνσή του στην εφαρμογή του Μητρώου όπου καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του Φορέα Διαμεσολάβησης καθώς και τα στοιχεία του Υπεύθυνου Επικοινωνίας ή του Νόμιμου Εκπροσώπου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Ορισμένα πεδία των οποίων τα στοιχεία αντλούνται από το σύστημα TAXIS είναι προσυμπληρωμένα και δεν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας τους.

2. Μέσω του διαχειριστικού της εφαρμογής του Μητρώου, ο χρήστης του φορέα διαμεσολάβησης έχει πρόσβαση στην καρτέλα του για την επεξεργασία των στοιχείων του, τη δημιουργία αίτησης άδειας για την παροχή υπηρεσίας διαμεσολάβησης, τη συμπλήρωση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4530/2018, την καταχώριση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την υποβολή αυτής στο Υπ.Υ.ΜΕ. προς έγκριση. Η καταχώριση δύναται να πραγματοποιείται τμηματικά, με προσωρινή αποθήκευση μέχρι την οριστική υποβολή του αιτήματος.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Υ.ΜΕ. προχωρούν, κατόπιν ελέγχου της υποβληθείσας αίτησης και των δικαιολογητικών, στην αδειοδότηση του φορέα. Μεταξύ των χρηστών του Υπ.Υ.ΜΕ. και του φορέα διαμεσολάβησης υπάρχει η δυνατότητα, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και ελέγχου της ορθότητας και της πληρότητας της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών, ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ειδοποιήσεων και τήρησης σχετικού μητρώου επικοινωνίας.

3. Κατόπιν της αδειοδότησης, οι φορείς διαμεσολάβησης υποχρεούνται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να καταχωρούν ανά Ε.Ι.Χ. όχημα τα στοιχεία της παρ 5 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εκμισθωτές να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και να υπάρχουν στη βάση δεδομένων αυτού. Κατά την καταχώριση των στοιχείων, οι εκμισθωτές λαμβάνουν ενημέρωση για τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ αυτών και του φορέα διαμεσολάβησης.

4. Οι αδειοδοτημένοι κατά τα ανωτέρω φορείς διαμεσολάβησης δύνανται να καταχωρούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, μέσω του διαχειριστικού της εφαρμογής του Μητρώου και πριν την έναρξή τους, τις συμβάσεις ενοικίασης που καταρτίζονται για την εκμίσθωση των Ε.Ι.Χ. οχημάτων, με οδηγό, που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012 (Α’ 222), του ν.4512/2018 (Α’ 5), του άρ. 21 του ν. 4530/2018 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

5. Φορείς διαμεσολάβησης που κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης έχουν αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εγγράφως κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018, καταχωρούνται στο Μητρώο με ευθύνη της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπ.Υ.ΜΕ..

Άρθρο 3
Καταχώριση συμβάσεων ενοικίασης Ε.Ι.Χ. οχήματος, με οδηγό
1. Για την καταχώριση σύμβασης ενοικίασης, είτε από τον εκμισθωτή είτε από φορέα διαμεσολάβησης, σε περίπτωση διαμεσολάβησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του εκμισθωτή στην εφαρμογή του Μητρώου και η καταχώριση από αυτόν της έδρας ή του υποκαταταστήματος ή του νομίμως δηλωμένου χώρου στάθμευσης της επιχείρησης που εκμισθώνει το όχημα (σημείο έναρξης της μίσθωσης του Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό), και καταχώρηση των οδηγών που απασχολούνται και των οχημάτων που εκμισθώνονται από την επιχείρηση.

2. Για την εκκίνηση της διαδικασίας εγγραφής ο χρήστης Εκμισθωτής πρέπει απαραιτήτως να έχει στοιχεία εισόδου στο σύστημα TAXIS της ΓΓΠΣ μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του (αυθεντικοποίηση) και η ανακατεύθυνσή του στην εφαρμογή του Μητρώου, όπου καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του, καθώς και τα στοιχεία του Υπεύθυνου Επικοινωνίας ή του Νόμιμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Ορισμένα πεδία των οποίων των στοιχεία αντλούνται από την ΑΑΔΕ είναι προσυμπληρωμένα και δεν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας τους.

3. Η σύμβαση ενοικίασης καταχωρείται στο Μητρώο μέσω της ανωτέρω εφαρμογής (καρτέλα «Συμβάσεις ενοικίασης»), πριν την έναρξή της, με ευθύνη του χρήστη Εκμισθωτή ή σε περίπτωση διαμεσολάβησης και του χρήστη Φορέα Διαμεσολάβησης. Προϋπόθεση είναι ο χρήστης του Φορέας Διαμεσολάβησης να έχει ενεργή άδεια και να έχει δημιουργηθεί συσχέτιση με έναν τουλάχιστον Εκμισθωτή. Μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων ο χρήστης Εκμισθωτής λαμβάνει πληροφόρηση από τον χρήστη Φορέας Διαμεσολάβησης, για ενέργειες που τον αφορούν και τη χρονική στιγμή που αυτές τελέσθηκαν, λ.χ κατά τη δημιουργία συσχέτισης και καταχώρισης στοιχείων μεταξύ αυτών.

4. Με ευθύνη του χρήστη Εκμισθωτή ή του χρήστη Φορέα Διαμεσολάβησης, στην περίπτωση που η σύμβαση καταρτίστηκε με την διαμεσολάβηση αυτού, καταχωρίζεται στην εφαρμογή του Μητρώου η με οποιονδήποτε τρόπο λύση, προ της παρόδου της εκ του νόμου οριζόμενης ελάχιστης διάρκειας, σύμβασης ενοικίασης Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό. Στους χρήστες Αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ.Υ.ΜΕ. γνωστοποιείται με flags η νέα κατάσταση της σύμβασης (λυμένη). Για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας της λυθείσας σύμβ ασης δεν επιτρέπεται η κατάρτιση νέας σύμβασης εκμίσθωσης του συγκεκριμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος.

Άρθρο 4
Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του εν λόγω Πληροφοριακού Συστήματος της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και ιδίως, οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις:
α) του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από
το σχεδιασμό και εξ ορισμού»,
β) του άρθρου 32 «Ασφάλεια επεξεργασίας» και
γ) του άρθρου 28 «Εκτελών την επεξεργασία».»
2. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και χρόνος τήρησης των δεδομένων αυτών.
α. Κατά τη σύναψη της σύμβασης ενοικίασης Ε.Ι.Χ. οχήματος, με οδηγό, ο εκμισθωτής οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον μισθωτή ότι τα εκ του νόμου απαραίτητα στοιχεία της σύμβασης που τον αφορούν καταχωρούνται για την εκτέλεση της επιχειρησιακής λειτουργίας, στο Μητρώο της παρούσας απόφασης. Το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του μισθωτή (ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, σημείο επιβίβασης) διαγράφονται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη λήξη της Σύμβασης ή τη λύση της για οποιοδήποτε λόγο.
β. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με φορείς ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης ή εκμισθωτές ανωνυμοποποιούνται μόλις ενημερωθεί το μητρώο για παύση άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.
γ. τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία τηρούνται στοιχεία
στα εν λόγω μητρώα ασκούν τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων μετά από κατάθεση σχετικού αιτήματος στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, όπως προσιδιάζουν.

Άρθρο 5
Ισχύς
1. Η εφαρμογή του Μητρώο της παρ. 10 του άρθρου 13 και του άρθρου 20 του ν.4530/2018 τίθεται σε λειτουργία με τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης. Ειδικώς, οι ήδη αδειοδοτημένοι, κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, φορείς ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για την ενοικίαση Ε.Ι.Χ., με οδηγό, οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία της παρ. 5 του άρ. 13 και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την προσθήκη νέας καρτέλας και των απαραίτητων ηλεκτρονικών δικαιολογητικών εγγράφων από τη Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών του Υπ.Υ.ΜΕ.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.