Μετάταξη Μονίμων Στρατού Ξηράς

Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών – Ανθυπασπιστών Αποφοίτων ΑΣΣΥ και Εθελοντών Μακράς θητείας, Στρατού Ξηράς. (Αριθμ. απόφ. Φ.415/3/413077/Σ.6902/01-08-2017/ΓΕΣ/Β1(ΔΙΜΣΠΡΟ)/4γ –  ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3027/01.09.2017)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
προκηρύσσουμε:

1. Τη μετάταξη, για το έτος 2017 Μονίμων Ανθυπασπιστών-Υπαξιωματικών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), κατόχων πτυχίου Α.Ε.Ι. ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα των Αξιωματικών με ειδικότητα Αξιωματικού για την κάλυψη πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων Ανθυπολοχαγού καθώς και τη μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών για την κάλυψη δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων του βαθμού τον οποίο φέρουν.

2. Ο όρος «ενδιαφερόμενος» και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες.

3. Ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με την παράγραφο 1ιστ, του άρθρου 1, του (β) σχετικού και την παράγραφο 1α του άρθρου 2 του (α) ομοίου νοούνται, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «Α.Ε.Ι.».4. Ο Τεχνολογικός τομέας σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 1 του (γ) σχετικού περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής θα αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ΥΑ με τον αριθμό των θέσεων μετάταξης, την κατανομή τους σε Σώματα του Στρατού Ξηράς, καθώς και τα απαραίτητα πτυχία (Αριθμ. απόφ. Φ.415/3/413077/Σ.6902/01-08-2017/ΓΕΣ/Β1(ΔΙΜΣΠΡΟ)/4γ –  ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3027/01.09.2017)