Μέτρα για όσους έχασαν το ΕΚΑΣ με απαλλαγή από φαρμακευτική δαπάνη

Μέτρα για όσους έχασαν το ΕΚΑΣ με απαλλαγή από φαρμακευτική δαπάνη

Αντισταθμιστικά μέτρα για όσους έχασαν το ΕΚΑΣ με απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη

Συγκεκριμένα:

Με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4655/2020 προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από 1/1/2020 έως 31/12/2020 από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για όσους για έχασαν το ΕΚΑΣ 

Νόμος 4655/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 16/31.01.2020
Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων δωρεάς της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας που κυρώθηκε με τον νόμο 4564/2018 (Α 170) και άλλες διατάξεις.
Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις για πρώην δικαιούχους ΕΚΑΣ

1. Σε όσους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 του νόμου 4387/2016 (Α 85), στερήθηκαν οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ με ημερομηνία οριστικής κατάργησής του την 31.12.2019, εφαρμόζεται ως αντισταθμιστικό μέτρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 μέχρι την 31.12.2020, η πλήρης απαλλαγή τους από τη  συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 τίθεται σε ισχύ από 1.1.2020.