Μη νόμιμη η ασφάλιση συγχρόνως σε περισσότερους φορείς ασθένειας

Μη νόμιμη η ασφάλιση συγχρόνως σε περισσότερους φορείς ασθένειας

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4277/1962 (Α,191), κανένας δεν μπορεί να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους του ενός φορείς ασθένειας.Μετά τη σύσταση και τη λειτουργία του Ε.ΦΚΑ όλοι οι φορείς, κλάδοι, τομείς και λογαριασμοί ασφάλισης ασθένειας που αναφέρονται στο άρθρο 53 του ν.4387/2016 (Α,85) εντάχθηκαν από 1/1/2017 σε έναν κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ

Στην περίπτωση που οι άμεσα ασφαλισμένοι (εξ ιδίου δικαιώματος) και οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου) υπάγονται συγχρόνως στον ΕΦΚΑ και σε φορέα, κλάδο, τομέα ή λογαριασμό ασθένειας μη εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 36 του ν.4387/2016, έχουν δικαίωμα επιλογής του φορέα που επιθυμούν να ασφαλιστούν.

Η σχετική εγκύκλιος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ:Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:10110 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2131516785
ΦΑΞ:2103368166
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ελ. Γεωργούντζου
E-MAIL:[email protected]

ΑΘΗΝΑ, 17 / 6 / 2018
Αρ. Πρ. Φ. 80000/ οικ.34136/2065

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από την ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη των υπαγόμενων σε φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016

Με αφορμή ερωτήματα από φορείς εκτός Ε.Φ.Κ.Α. και διαμαρτυρίες ασφαλισμένων τους για τους οποίους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 8 άρθρου 36 του ν.4387/2016 (Α, 85) σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4277/1962 (Α,191), κανένας δεν μπορεί να είναι ασφαλισμένος συγχρόνως σε περισσότερους του ενός φορείς ασθένειας. Μετά τη σύσταση και τη λειτουργία του Ε.ΦΚΑ όλοι οι φορείς, κλάδοι, τομείς και λογαριασμοί ασφάλισης ασθένειας που αναφέρονται στο άρθρο 53 του ν.4387/2016 (Α,85) εντάχθηκαν από 1/1/2017 σε έναν κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ

Στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν εντάχθηκαν οι ακόλουθοι οργανισμοί ασφάλισης ασθένειας: Τομέας Υγείας και Περίθαλψης του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., Υγειονομική Υπηρεσία της Ε.Υ.Δ.Α.Π., Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας, Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης Ελλάδος και Λογαριασμός Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Οι ανωτέρω νοούνται ως φορείς ασθένειας σύμφωνα με το άρθρο19 παρ3 του ν,3232/2004(Α,48),το οποίο συμπλήρωσε το άρθρο 14 του ν. δ/τος 4277/1962(Α,191).

Συνεπώς, οι άμεσα ασφαλισμένοι (εξ ιδίου δικαιώματος) και οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου) που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στους ανωτέρω φορείς, μετά τη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017 εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς αυτούς για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, εξαιρούμενοι από την καταβολή εισφοράς στον Ε.Φ.Κ.Α. (ως μισθωτοί ή ως μη μισθωτοί) για παροχές σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (δεδομένου ότι οι ανωτέρω φορείς δεν έχουν υπαχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές σε είδος) και για παροχές σε χρήμα από τον Ε.Φ.Κ.Α.

Στην περίπτωση που οι άμεσα ασφαλισμένοι (εξ ιδίου δικαιώματος) και οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου) υπάγονται συγχρόνως στον ΕΦΚΑ και σε φορέα, κλάδο, τομέα ή λογαριασμό ασθένειας μη εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 36 του ν.4387/2016, έχουν δικαίωμα επιλογής του φορέα που επιθυμούν να ασφαλιστούν.Ειδικότερα,

1. Αν είχαν επιλέξει, πριν τη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α., να υπάγονται στην ασφάλιση ενός από τους ανωτέρω φορείς, μετά τη λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς αυτούς εξαιρούμενοι της ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη και της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς στον Ε.Φ.Κ.Α.

2. Στην περίπτωση που υπαχθούν συγχρόνως μετά την 1/1/2017 σε φορέα εντός και σε φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α., εξαιρούνται της υπαγωγής ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη από τον Ε.Φ.Κ.Α. και της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε αυτόν, κατόπιν αίτησής τους.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι με την αριθ. Φ.10070/οικ. 23637/977/8.8.2016 (ΑΔΑ: 7ΔΠΖ465Θ1Ω-ΙΘ2) εγκύκλιό μας σας ενημερώσαμε, με σαφή και ρητή διατύπωση, ότι οι συνταξιούχοι (από δική τους απασχόληση ή λόγω θανάτου) οι οποίοι συγχρόνως υπάγονται λόγω απασχόλησης ή ως συνταξιούχοι σε φορέα εντός του Ε.Φ.Κ.Α. και σε φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. και είχαν επιλέξει ή θα επιλέξουν την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη του φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α., ως απασχολούμενοι συνταξιούχοι εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του φορέα που είχαν επιλέξει, εξαιρούμενοι από την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη του Ε.Φ.Κ.Α. και της υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε αυτόν.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε, να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.4277/1962(Α,191) και της παρ. 8 του άρθρου 36 του ν.4387/2016(Α,85) προκειμένου οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι στους ανωτέρω φορείς να εξαιρούνται από την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη από τον Ε.Φ.Κ.Α., και της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στον Ε.Φ.Κ.Α. Στην περίπτωση που ήδη έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη στον Ε.Φ.Κ.Α. και βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στους ανωτέρω φορείς, οι εισφορές επιστρέφονται στους δικαιούχους ή συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4488/2017 και της αριθ. Δ.15/Δ΄/12061/293/2018 (Β’773) υπουργικής απόφασης