Μη συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ)

Μη συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (ΑΔΑ)

1. Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ν.3959/2011)

2. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ν. 2867/2000, 3371/2005 & 4070/2012)3. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)

4. Εθνική Αναλογιστική Αρχή (αρ.9 Ν.3029/2002)

5. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

6. Συνήγορος του Καταναλωτή
(Ο Συνήγορος του Καταναλωτή (α) έχει ορισθεί φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα και (β) εποπτεύει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, που αποτελεί μέλος του επίσημου Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη φιλική επίλυση των διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών.)

7. Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

8. Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.)

9. Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) (άρθ.10 του Ν. 3374/2005 & άρθ. 64 του Ν. 4009/2011)

10. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Ν. 3691/2008)

11. Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (Ν. 2912/2001)

12. Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ν. 3832/2010)

13. Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) (άρθ. 31 του Ν.3943/2011)

14. Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011)

15. Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) (άρθ. 22 Ν. 3891/2010)

16. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) (N. 4142/2013)

17. Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Α.Σ.Π.) (Ν. 4233/2014)

18. Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Ν.3710/2008 & 3891/2010 & 4313/2014)19. Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) (άρθ. 16 Ν. 4186/2013 & άρθ. 44 του Ν. 4246/2014 & άρθ. 42 του Ν. 4351/2015)

20. Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (Ρ.Α.Ε.Μ.) (άρθ. 55 Ν. 4199/2013)

21. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (άρθ. 2 του Ν. 4270/2014)

22. Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (αρ. 108 Ν.4389/2016)

23. Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ. 347 Ν.4412/2016)

24. Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (αρ. 1 Ν.4427/2016)

25. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (αρ. 1 Ν.4389/2016)

(Η Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας καταργήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 2644/1998)