Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής των δημοσίων φορέων

Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/4345 – ΦΕΚ Β 1860 – 08.07.2014

Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής των δημοσίων φορέων

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έκταση Εφαρμογής
1. Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγονται οι Φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 3979/2011 (Α 138), ήτοι οι κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, οι αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αυτών καθώς και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005.

Άρθρο 2
Προδιαγραφές και μορφή τήρησης του Μητρώου των δημοσίων φορέων κατ’ άρθρο 19 παρ. 2 Ν. 3979/2011
1. Τηρείται ηλεκτρονικό «Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής» των δημοσίων φορέων του άρθρου 1, το οποίο περιλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3979/2011 (Α 138), την ψηφιακή υποδομή που χρησιμοποιούν ή τηρούν οι φορείς, και συγκεκριμένα:

α) τις πληροφοριακές και επικοινωνιακές υποδομές και συστήματα,

β) το λογισμικό,

γ) τα Μητρώα/κατηγορίες αρχείων και δεδομένων,

δ) τις σχετικές άδειες χρήσης/εκμετάλλευσης,

ε) τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,

στ) κάθε αναγκαία συναφή με τα παραπάνω λεπτομέρεια, που είναι χρήσιμη για την ταυτοποίηση και πλήρη περιγραφή του καταχωρούμενου στοιχείου.

2. Οι φορείς του άρθρου 1 καταγράφουν τις πληροφορίες και στοιχεία της παραγράφου 1 στην διαδικτυακή εφαρμογή http://apps.ktpae.gr/eInventory, συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή. Τα προαιρετικά πεδία συμπληρώνονται εφόσον οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο φορέα. Ο φορέας καταγράφει ως «πρόσθετα στοιχεία» τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θεωρεί ότι είναι χρήσιμες για την ακριβή περιγραφή που εξυπηρετεί τον σκοπό του Μητρώου.

Άρθρο 3
Τρόπος και διαδικασία τήρησης και επικαιροποίησης του Μητρώου
1. Η Μονάδα Πληροφορικής κάθε φορέα του άρθρου 1 μεριμνά για την αρχική καταγραφή των στοιχείων, που αφορούν τον φορέα, στο Μητρώο και την εν συνεχεία επικαιροποίηση αυτών.

2. Για το σκοπό αυτό οι φορείς του άρθρου 1 εξουσιοδοτούν δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους οι οποίοι θα αναλάβουν την τήρηση και διαρκή ενημέρωση των σχετικών στοιχείων του φορέα και θα αποτελούν τον σύνδεσμο με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των ως άνω υπαλλήλων (ονοματεπώνυμο, φορέας, τηλέφωνο, στοιχεία υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) γνωστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]).

3. Εντός δυο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας ολοκληρώνεται η αρχική καταγραφή στο Μητρώο από κάθε φορέα του άρθρου 1.

4. Κάθε φορέας του άρθρου 1 φροντίζει για την διαρκή ενημέρωση του Μητρώου σε κάθε περίπτωση μεταβολής των καταχωρούμενων στοιχείων. Για το σκοπό αυτό σε εξαμηνιαία βάση και συγκριμένα κατά τα διαστήματα 1 – 31 Ιανουαρίου και 1 – 31 Ιουλίου κάθε έτους κάθε φορέας επιβεβαιώνει υποχρεωτικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Μητρώου το πεδίο για την εγκυρότητα της πληροφορίας που έχει καταγράψει.

Άρθρο 4
Πρόσβαση στο Μητρώο και διάθεση του περιεχομένου του
1. Πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή του άρθρου 2, για το σκοπό καταχώρισης στοιχείων, παρέχεται μόνον στους εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3, υπαλλήλους, μέσω κωδικού πρόσβασης.

2. Το Μητρώο είναι, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, ιδίως των διατάξεων του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσιτό σε κάθε φορέα του δημόσιου τομέα και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 5
Συντονιστικός ρόλος της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει την ευθύνη λειτουργίας του Μητρώου και είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν στο συντονισμό των φορέων, την παροχή των απαραίτητων διευκρινήσεων και οδηγιών, την επίλυση τυχόν προβλημάτων και την ορθή τήρηση και επικαιροποίηση του Μητρώου από κάθε φορέα του άρθρου 1.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2014
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

———

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (Α 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 3 και 19 παρ. 2.
2. Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
3. Την υπ’ αριθμ. 2303/2.7.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1632) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,