Μόνο με διαγωνισμό η προμήθεια φαρμάκων

Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.50125 – ΦΕΚ Β 2094 – 31.07.2014

Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (ΠΠΥΦΥ), του Υπουργείου Υγείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Για την εκτέλεση των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Προμηθειών Φαρμάκων εφεξής θα διενεργούνται διαγωνισμοί, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Π.Δ. 118/2007, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 60/2007, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ο τύπος του διαγωνισμού, η διάρκεια της σύμβασης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίησή του, θα καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), ανάλογα με την δραστική ουσία, την περιεκτικότητα και την μορφή χορήγησης του κάθε φαρμάκου, σε συνδυασμό με το πλήθος των προμηθευτών που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε Δελτίο Τιμών του ΕΟΦ.

Ως φορέας διενέργειας εξουσιοδοτείται η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4155/2013 (Α΄ 120), να διενεργεί σχετικούς διαγωνισμούς, από τα εκάστοτε ΠΠΥΦΥ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του Ν. 3580/2007.

Ως Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, δύναται με σχετική απόφασή της, να ορίζει ως Φορέα διενέργειας διαγωνισμών φαρμάκου, μια ή περισσότερες Υγειονομικές Περιφέρειες, για το σύνολο ή μέρος δραστικών ουσιών, που συμπεριλαμβάνονται στα εκάστοτε ΠΠΥΦΥ, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας.

Για τους Λοιπούς Φορείς της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 (Α 134), πλην των Φορέων Υγείας, στις περιπτώσεις που υπάρχει η αναγκαιότητα προμήθειας φαρμάκου, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσης απόφασης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, θα πραγματοποιείται με σχετική απόφαση της Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις περί προμηθειών δημοσίου, όπως κάθε φορά καθορίζονται με ειδικό νόμο.
Διαγωνισμοί που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την δημοσίευση της παρούσης ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

—-

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 10 παρ. 3 περ. γ του Ν. 3580/2007 – ΦΕΚ 134Α΄/18-6-2007, η οποία προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 – Φ.Ε.Κ. 66 Α΄/11-05-2010.
1.2. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 – ΦΕΚ 98 Α΄, «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
1.3. Του Ν. 2286/1995/Α΄ 19, «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 – ΦΕΚ 99 Α΄ «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
1.4 Του άρθρου 3 περίπτωση α, του Ν. 3580/2007- ΦΕΚ 18Α΄, «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.5. Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010- ΦΕΚ 66 Α΄, «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
16. To Ν. 3861/2010 – ΦΕΚ 112 Α΄, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.7. Των άρθρων 1-16 και του άρθρου 17 του Ν. 3918/2011 ΦΕΚ 31 Α΄, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
1.8. Του άρθρου 14 του Ν. 4052/2012- ΦΕΚ 41 Α΄, «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου -Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της οικονομίας – και άλλες διατάξεις».
1.9. Των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4118/2013 – ΦΕΚ 32 Α΄, «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς, μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”» και άλλες διατάξεις».
1.10. Των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4155/2013 – ΦΕΚ 120 Α΄ «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».»
1.11. Του Π.Δ. 95/2000 – ΦΕΚ 76 Α΄, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.12. Του Π.Δ. 60/2007 – ΦΕΚ 64 Α΄ «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
1.13. Του Π.Δ. 118/2007 – ΦΕΚ 150 Α΄, «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007».
1.14. Την αριθμ. ΔΥΓ3α/32221/2013 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011)», (ΦΕΚ 1049Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ. 90023/27.9.2013 (ΦΕΚ 2485Β΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29-4-2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. […] για την εναρμόνιση της Οδηγίας 2012/26/ΕΕ για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L 299/27.10.2012).
1.15. Του Π.Δ. 113/2010 – ΦΕΚ 194 Α΄, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.16. Της αριθμ. 9/2010 ΦΕΚ 795 Β΄ κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μητρώο Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών».
1.17. Της αριθμ. Α3-2306/2010- ΦΕΚ 1499 Β΄ κοινής απόφασης της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Τροποποίηση των άρθρων 334, 336, 340 και 342 του Κεφαλαίου 27 «Φάρμακα» της Α.Δ. 7/2009 όπως ισχύει».
1.18. Της αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.14801/2011 – ΦΕΚ317 Β΄ κοινής υπουργικής απόφασης, «Προμήθεια φαρμάκων φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας».
1.19. Του Π.Δ. 85/2012 – ΦΕΚ 141 Α΄, «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».
1.20. Της αριθμ. 1862/2012 – ΦΕΚ 680 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Κανονισμός διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών στους διαγωνισμούς του Π.Π.Υ.Υ.»
1.21. Της αριθμ. 1979/2013 – ΦΕΚ 776 Β΄ κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Φορέων του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν. 3580/2007, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τις λοιπές πηγές».
1.22. Της αριθμ. 2075/2013 -ΦΕΚ 815 Β΄ κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Φορέων του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν. 3580/2007, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τις λοιπές πηγές».
1.23. Της αριθμ. 5572/2013 – ΦΕΚ 2809 Β΄ υπουργικής απόφασης «Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2011 και 2012.
1.24. Της αριθμ. 6226/13 – ΦΕΚ 3096 Β΄ κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Φορέων του αρ. 9, παρ. 1 του Ν. 3580/2007, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τις λοιπές πηγές».
1.25. Της αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ 6546/2014 – ΦΕΚ 183 Β΄ υπουργικής απόφασης «Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας».
1.26. Της αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ.οικ.18909/2014 ΦΕΚ 624 Β΄ υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ 6546, ΦΕΚ 183/Β΄/31-1-2014, υπουργικής απόφασης «Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας από 1-1-2014 για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας».
1.27. Της αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ.30869/2014 – ΦΕΚ 933 Β΄ υπουργικής απόφασης «Ανάκληση ισχύος των διατάξεων των αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. οικ. 6546/2014 (ΦΕΚ 183/Β΄/31-1-2014) και ΔΥΓ3α/Γ.Π. οικ. 18909/2014 (ΦΕΚ 624/Β΄/13-3-2014) υπουργικών αποφάσεων περί Επιλογής διαγωνιστικής διαδικασίας από για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας».
1.28. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου γγ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204 Α΄.
1.29. Το από 05-04-2014 (Γ.Υ /οικ. 2632) διαβιβαστικό έγγραφο του Υπουργού Υγείας προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων «Γνωμοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης».
1.30. Το αριθμ. 2455/05-06-2014 απαντητικό έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με συνημμένη την αριθμ. 6/2014 γνώμη της Αρχής, της 45ης/03-06-2014 συνεδρίασης.
1.31. Του άρθρου 26 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄).
1.32. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134Α΄).
2. Το γεγονός ότι τις διατάξεις τις παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Με δεδομένο ότι έχει επανειλημμένως διαπιστωθεί αδυναμία προμηθευτών (μοναδικών μειοδοτών) να τηρήσουν το σύνολο των συμβατικών τους υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή ροή προμήθειας φαρμάκων προς τα Νοσοκομεία της χώρας,