Παράταση στις αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών του πρώην ΟΕΚ

Παρατείνεται μέχρι τις 25 Απριλίου 2018 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο portal του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των οικιστών του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (του πρώην ΟΕΚ) με οριστικά παραχωρητήρια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, «η απόφαση εξάμηνης παράτασης της προθεσμίας που κανονικά εξέπνεε στις 25/10/2017, ελήφθη από το ΔΣ του ΟΑΕΔ με στόχο την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των δικαιούχων και προκειμένου οι οικιστές να μπορέσουν να ωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους βάσει της Υπουργικής Απόφασης 13097/661/13.04.17 και να εξασφαλίσουν τη νέα ενιαία ανά την επικράτεια τιμή μονάδας παραχώρησης των εργατικών κατοικιών, η οποία έχει ορισθεί στα 304,41 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του portal του ΟΑΕΔ ως εξής: Στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ» και στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων, ώστε να οριστικοποιηθεί η καταχώρηση της αίτησής τους.

Οι δικαιούχοι με προσωρινά παραχωρητήρια χρήσης έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου της κατοικίας τους (θα ειδοποιηθούν σχετικά από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον τηλεφωνικό αριθμό 11320 (ΟΑΕΔ call center).– – –
Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στο www.oaed.gr

Τίθεται σήμερα 02-10-2017 σε λειτουργία στο portal του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 13097/661/13.04.17 για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των οικιστών του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ.ΟΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι οικιστές καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά –μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας- αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την νέα ενιαία τιμή μονάδας παραχώρησης των εργατικών κατοικιών ανά την επικράτεια, η οποία έχει ορισθεί στα 304,41 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι δικαιούχοι στους οποίους έχουν χορηγηθεί οριστικοί τίτλοι παραχώρησης κατοικίας, δικαιούνται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2017, ενώ οι δικαιούχοι με προσωρινά παραχωρητήρια χρήσης έχουν την δυνατότητα υπαγωγής μέχρι την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου της κατοικίας τους (θα ειδοποιηθούν σχετικά από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ). Σημειώνεται ότι στην ΥΑ13097 (ΦΕΚ 1403Β/25.04.17, ΦΕΚ 1892Β/31.05.17, ΑΔΑ:6ΥΝΗ465Θ1Ω-1ΔΣ) προβλέπεται η δυνατότητα εξάμηνης παράτασης της παραπάνω προθεσμίας, υπό προϋποθέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται την κεντρική σελίδα του portal του ΟΑΕΔ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ» και στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».

Οι δικαιούχοι επιλέγουν αρχικά την κατηγορία στην οποία υπάγονται με βάση το είδος του παραχωρητηρίου τους.

Δηλαδή εάν πρόκειται για:
1. Δικαιούχο με προσωρινό παραχωρητήριο (συμφωνητικό χρήσης),
2. Δικαιούχο με οριστικό παραχωρητήριο, στο οποίο η προβλεπόμενη διάρκεια αποπληρωμής είναι σε ισχύ (είτε έχει εξοφλήσει την κατοικία του, είτε είναι ενήμερος, είτε είναι μη ενήμερος στις καταβολές του) ή
3. Δικαιούχο με οριστικό παραχωρητήριο στο οποίο ο συμβατικός χρόνος αποπληρωμής έχει παρέλθει και υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.Προϋπόθεση υπαγωγής του δικαιούχου στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση στην παραχωρηθείσα κατοικία, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η ιδιοκατοίκηση διαπιστώνεται κατόπιν σχετικών ελέγχων της Υπηρεσίας. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να διατηρήσει το καθεστώς ιδιοκατοίκησης μέχρι και πέντε έτη από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης εάν έχει οριστικό παραχωρητήριο (με ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές) και για 10 έτη από την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου εάν πρόκειται για δικαιούχο με προσωρινό παραχωρητήριο. Στις ρυθμίσεις μπορούν να ενταχθούν και οικιστές που νοικιάζουν την κατοικία τους, εφόσον τους έχει παρασχεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του τ.ΟΕΚ ή του ΟΑΕΔ νόμιμη άδεια εκμίσθωσης (οφείλουν να προσκομίσουν στην Υπηρεσία τη σχετική απόφαση). Εάν δεν έχουν λάβει προηγούμενη έγκριση του ΔΣ, αλλά νοικιάζουν την κατοικία τους, μπορούν να καταθέσουν αιτιολογημένη αίτηση προς τον ΟΑΕΔ, συνοδευόμενη από ανάλογα δικαιολογητικά, για να εξετασθεί από το ΔΣ η αποδοχή ή όχι της ενοικίασης.

Οι δικαιούχοι με οριστικό παραχωρητήριο, που εντάσσονται στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, δεν δύνανται να προχωρήσουν σε πώληση ή εκμίσθωση της κατοικίας τους για διάστημα πέντε ετών από την ένταξή τους (έκδοση εγκριτικής απόφασης), ενώ οι δικαιούχοι με προσωρινά παραχωρητήρια για διάστημα 10 ετών από την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου.

Για τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα δέσμευσης εξακολουθεί να υφίσταται η εγγεγραμμένη υπέρ του ΟΑΕΔ υποθήκη στο ακίνητο. Η δέσμευση αίρεται κατόπιν αίτησης του δικαιούχου εφόσον αυτός καταβάλει το ποσό το οποίο ωφελήθηκε μέσω της ρύθμισης (από την διαφορά τιμής μονάδος, τις εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου, τις εκπτώσεις ταχύτερης αποπληρωμής).

Σημειώνεται ότι η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της ΥΑ13097 δεν συνεπάγεται την άμεση έκδοση οριστικού παραχωρητηρίου για τους δικαιούχους που κατά την υπαγωγή τους κατέχουν προσωρινό παραχωρητήριο, κατοχυρώνεται όμως πάραυτα η νέα ενιαία τιμή μονάδας κατοικίας των 304,41 ευρώ/τ.μ. χρεούμενης επιφάνειας.

Με την αίτηση του ο δικαιούχος ζητάει να λάβει τη νέα ενιαία τιμή των 304,41 ευρώ/τ.μ., εφόσον του έχει ανακοινωθεί (δικαιούχοι με προσωρινά παραχωρητήρια) ή του έχει χρεωθεί (δικαιούχοι με οριστικά παραχωρητήρια) μεγαλύτερη τιμή μονάδος χρεούμενης επιφάνειας κατοικίας. Στις δε περιπτώσεις που με απόφαση της Διοίκησης του τ.ΟΕΚ ή του ΟΑΕΔ έχει ανακοινωθεί στον δικαιούχο τιμή παραχώρησης χαμηλότερη των 304,41 ευρώ/τ.μ. θα εφαρμοστεί αυτή η χαμηλότερη τιμή.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την Υπουργική Απόφαση, πέραν της νέας ενιαίας μειωμένης τιμής παραχώρησης οι δικαιούχοι μπορούν επίσης, μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, να κάνουν αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για:

Επιμήκυνση αποπληρωμής της οφειλής τους στις 360 δόσεις, εφόσον στο οριστικό παραχωρητήριο (του οποίου η διάρκεια αποπληρωμής είναι σε ισχύ) είχε καθοριστεί μικρότερο διάστημα. Στους δικαιούχους με προσωρινό παραχωρητήριο ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής της οφειλής ορίζεται σε 360 δόσεις.

Πρόσθετο χρόνο αποπληρωμής διάρκειας έως 10 ετών που χορηγείται στους δικαιούχους με οριστικό παραχωρητήριο όπου ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει λήξει και εξακολουθούν να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου που προβλέπονται για τις ευπαθείς ομάδες και για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων (ποσοστό 20% για περιπτώσεις Συνταξιούχων, Χήρων με προστατευόμενο μέλος-παιδί, Μονογονεϊκών οικογενειών, Οικογενειών με μέλος ΑμΕΑ, Οικογενειών με τρία έως τέσσερα προστατευόμενα μέλη-παιδιά ηλικίας έως 21 ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν, και 50% για πολύτεκνους με πέντε προστατευόμενα τέκνα και άνω).

Επιπλέον εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής της νέας οφειλής (ποσοστό 50% εάν ο δικαιούχος καταβάλει το 50% της οφειλής του εντός ενός έτους, 40% εάν καταβάλει το 60% της οφειλής εντός πέντε ετών και 20% εάν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός 10 ετών).

Μείωση τόκων υπερημερίας κατά ποσοστό 50% που προβλέπεται για τις κατηγορίες (μη ενήμερων) δικαιούχων με οριστικά παραχωρητήρια.

Αναστολή πληρωμής τμηματικά για έξι έως και 36 μήνες, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος (ανεργία, ασθένεια, απώλεια μέλους της οικογένειας, φυσική καταστροφή κ.ά.).

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων, ώστε να οριστικοποιηθεί η καταχώρηση της αίτησής τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού η προσέλευση στις κατά τόπους Υπηρεσίες θα γίνει κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον τηλεφωνικό αριθμό 11320 (ΟΑΕΔ call center).

Ενημερωτικό φυλλάδιο
Εγχειρίδιο χρήσης για τους πολίτες – οικιστές δικαιούχους τ.ΟΕΚ
Σύνδεση στη νέα εφαρμογή

– – – –Υπεγράφη από την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απόφαση με την οποία ρυθμίζονται με ευνοϊκότερους όρους το ύψος και ο τρόπος αποπληρωμής των οφειλών όλων των δικαιούχων των εργατικών κατοικιών στους οικισμούς του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Η νέα Υπουργική Απόφαση προβλέπει την δραστική περικοπή και ρύθμιση των τόκων υπερημερίας για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιμηκύνει τον χρόνο αποπληρωμής από 240 σε 360 δόσεις και περιλαμβάνει ευνοϊκότερους όρους για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, συνταξιούχοι, ΑμεΑ κτλ).

Στις παραπάνω ρυθμίσεις εντάσσονται: α) οικιστές οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή έκδοσης οριστικού παραχωρητηρίου, β) οικιστές οι οποίοι έχουν λάβει οριστικό παραχωρητήριο και βρίσκεται σε εξέλιξη ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής, γ) οικιστές με οριστικό παραχωρητήριο για το οποίο έχει λήξει ο χρόνος αποπληρωμής και αδυνατούσαν να ανταποκριθούν

Η ρύθμιση αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης που προέβλεπε την δραστική μείωση της τιμής παραχώρησης για 150 οικισμούς του τέως ΟΕΚ στα 304,41 ευρώ / τ.μ.

Η Υπουργική Απόφαση

Αριθμ. 13097/661 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1403/25.04.2017
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η παρούσα αφορά στον τρόπο υπολογισμού και στη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων οικιστών του τ.ΟΕΚ και συγκεκριμένα στον τρόπο εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών και άληκτου κεφαλαίου, καθώς και την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των οφειλών των δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ.Ο.Ε.Κ. είτε πρόκειται για περιπτώσεις που βρίσκονται σε στάδιο έκδοσης Οριστικών Παραχωρητηρίων είτε για περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί Οριστικά Παραχωρητήρια και βρίσκεται σε ισχύ ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής είτε για περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί Οριστικά Παραχωρητήρια, έχει λήξει ο χρόνος αποπληρωμής και εκκρεμεί η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών των δικαιούχων προς τον ΟΑΕΔ.
Σκοπός των παρακάτω ρυθμίσεων αποτελεί η διευκόλυνση των δικαιούχων όπως αυτοί προσδιορίζονται παραπάνω, ώστε να αποκτήσουν Οριστικά Παραχωρητήρια, που η έκδοση τους εκκρεμεί ή να αποπληρώσουν τυχόν χρονίζουσες και μη, οφειλές τους, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό, τα αντίστοιχα έσοδα του ΟΑΕΔ, που βαίνουν συνεχώς μειούμενα.

Κεφάλαιο Πρώτο:
Γενικές Ρυθμίσεις
1. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων αποπληρωμής των οφειλών των δικαιούχων οικιστών στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ (νυν ΟΑΕΔ) ορίζεται σε 360, για τις περιπτώσεις των οικιστών Α κ Β του δεύτερου κεφαλαίου.
Οι δικαιούχοι της περίπτωσης Β δύνανται να διατηρήσουν τον προβλεπόμενο στο Οριστικό Παραχωρητήριο τους χρόνο,εφόσον το αιτηθούν.
Στην περίπτωση Γ του Δευτέρου Κεφαλαίου, παρέχεται πρόσθετος χρόνος αποπληρωμής δέκα ετών (120 δόσεις) με αφετηρία έναρξης την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης του δικαιούχου στην οποία θα ορίζεται και η οφειλή του προς τον ΟΑΕΔ.

2. Περιπτώσεις Οικισμών του τ.ΟΕΚ (όπως ο οικισμός Ολυμπιακό Χωριό), για τους οποίους έχει ανακοινωθεί τιμή μονάδας επιφανείας μεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει στο κεφάλαιο Β της υπουργικής απόφασης 3153/195/14.2.2017, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου του κεφαλαίου Δ, είτε στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Ε, της ως άνω υπουργικής απόφασης και ως εκ τούτου τυγχάνουν εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρούσας, μη λαμβάνοντας υπόψη παλαιότερες υπουργικές αποφάσεις καθορισμού της τιμής μονάδας παραχώρησης ή των όρων αποπληρωμής.

3. Όπου στις ρυθμίσεις που ακολουθούν αναφέρεται χρόνος αποπληρωμής ή υπολειπόμενος αριθμός δό­σεων ή έναρξη των δόσεων νοείται από την ημερομηνία έκδοσης του Οριστικού Παραχωρητηρίου για τις περιπτώσεις Α και Β του 2 κεφαλαίου και από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης για την περίπτωση Γ του ιδίου κεφαλαίου.

4. α) Τιμή Παραχώρησης: Ορίζεται από το γινόμενο: Χρεούμενη Επιφάνεια κατοικίας επί την νέα Ενιαία Τιμή Μονάδας Παραχώρησης.(υπουργική απόφαση 3153/ 195/14.2.2017 και υπ’ αριθ. 536/13/28.2.2017 απ. Του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ).
β) Τελικό Τίμημα Παραχώρησης: Ορίζεται το ποσόν που προκύπτει όταν από την Τιμή Παραχώρησης αφαιρεθούν ανάλογα οι εκπτώσεις της παρ. 8 των Γενικών Ρυθμίσεων.
γ) Οφειλή ή Νέα Οφειλή: Ορίζεται από το ποσό που προκύπτει όταν από το Τελικό Τίμημα Παραχώρησης αφαιρεθούν τα ήδη καταβληθέντα από τον δικαιούχο ποσά μη υπολογιζόμενων των τυχόν ήδη καταβληθέντων τόκων υπερημερίας.

5. Όπου στις περιπτώσεις Α και Β, του δεύτερου κεφαλαίου, αναφέρεται «ποσόν προς επιστροφή», αυτό θα προκύπτει από την διαφορά των ήδη καταβληθέντων από τον δικαιούχο ποσών (αφού αφαιρεθούν από αυτά οι τυχόν ήδη εισπραχθέντες τόκοι υπερημερίας), και της νέας Τιμής Παραχώρησης.

6. Παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους όλων των περιπτώσεων (Α, Β, Γ του Δευτέρου Κεφαλαίου) μετά από αιτιολογημένη αίτησή τους, να εξαιρούνται για διάστημα έξι (6) μηνών τμηματικά και αθροιστικά όχι πέραν των τριών (3) ετών, με ισόχρονη επιμήκυνση, από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης, χωρίς επιβολή τόκων υπερημερίας ή άλλου είδους κυρώσεις.
Ενδεικτικά ως λόγοι ένταξης στη ρύθμιση αυτή αναφέρονται η απώλεια εργασίας, η μακροχρόνια ανεργία, η αδυναμία προς εργασία (ασθένεια) ή άλλη εξ ίσου σοβαρή αιτία που καθιστά αδύνατη για το δικαιούχο την παρακολούθηση της οφειλής του.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση του δικαιούχου για την ένταξή του στη ρύθμιση αυτή, ορίζονται από τον ΟΑΕΔ και οι αιτήσεις εξετάζονται από αυτόν.

7. Δικαιούχος, που μετέχει στις διατάξεις της παρούσας, σε περίπτωση που καταστεί υπερήμερος των υποχρεώσεων του περάν των 4 μηνών, τότε μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, υποχρεούται εντός 15 ημερών να προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα (εκκαθαριστικό, Ε9 κ.λπ.) και έκθεση των λόγων αθέτησης της υποχρέωσης.
Αν αποδειχθεί η αδυναμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης, τότε του παρέχεται επί πλέον χρόνος ή αλλού είδους διευκόλυνση, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, διαφορετικά θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες ακόμα και στην περίπτωση μη αιτιολογημένης έγκαιρης ανταπόκρισης του στο ειδοποιητήριο της υπηρεσίας.

8. Εξακολουθεί η ισχύς της διάταξης που αφορά στην έκπτωση κατά 50% στο τίμημα παραχώρησης (§1 άρθρο 33 ν. 2224/1994 ΦΕΚ 112/Β/6.7.1994) στους πολύτεκνους δικαιούχους που εμπίπτουν στην περίπτωση Α του Δευτέρου Κεφαλαίου.

9. Στους δικαιούχους κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ (νυν ΟΑΕΔ) με 3 ή 4 προστατευόμενα μέλη- παιδιά, στις μονογονεϊκές οικογένειες, στις περιπτώσεις χηρείας με ένα τουλάχιστον προστατευόμενο μέλος – παιδί,στις οικογένειες με προστατευόμενο μέλος ΑμΕΑ,στις οικογένειες με μέλος με διαπιστωμένη αναπηρία 67% και άνω και στους συνταξιούχους κατά τον υπολογισμό του Τελικού Τιμήματος Παραχώρησης, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 των Γενικών Ρυθμίσεων, πραγματοποιείται έκπτωση 20%.
Δικαιούχος που τυχόν εμπίπτει σε περισσότερες από μία των παραπάνω κατηγοριών, επιλέγει μία εξ αυτών για να ενταχθεί.
Οι παραπάνω απομειώσεις δεν εφαρμόζονται αθροιστικά και δεν εφαρμόζονται εκ νέου όσες από αυτές έχουν τυχόν χρησιμοποιηθεί ήδη από το δικαιούχο (π.χ. η διάταξη Πολυτέκνων στις περιπτώσεις Β και Γ του Δευτέρου Κεφαλαίου).
Η ισχύς των αναφερόμενων παραπάνω χαρακτηριστικών του δικαιούχου, εξετάζεται κατά την ημερομηνία αίτησης του για την ένταξη στις ρυθμίσεις της παρούσας.

10. Οι άνεργοι δικαιούχοι στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ των άρθρων 65 και 66 του ν. 4430/2016, δύναται να ενταχθούν με αίτηση τους στις διατάξεις της παρούσης. Οι αιτήσεις τους εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΟΑΕΔ.

11. Στις περιπτώσεις Β και Γ του δεύτερου κεφαλαίου ο οριζόμενος χρόνος (6 μήνες) υποβολής της αίτησης ένταξης στην παρούσα,δύναται να παραταθεί κατά έξι(6) ακόμα μήνες λόγω ανυπαίτιου κωλύματος.
Οι δικαιούχοι της περίπτωσης Α του δεύτερου κεφαλαίου,δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση έως και τον χρόνο έκδοσης του Οριστικού Παραχωρητηρίου

12. Η επιβολή νέων τόκων υπερημερίας, στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των περιπτώσεων Β και Γ του δευτέρου κεφαλαίου, παύει να ασκείται στο χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής από τον δικαιούχο της αίτησης ένταξής του στις ρυθμίσεις της παρούσας έως και του ορισμού της οφειλής του από τον οργανισμό.

Κεφάλαιο Δεύτερο:
Περιπτώσεις Α, Β, Γ
Περίπτωση Α. Δικαιούχοι κατοικιών στους οικισμούς του τ.ΟΕΚ (νυν ΟΑΕΑ) για τους οποίους έχουν εκδοθεί Συμφωνητικά Παραχώρησης Χρήσης (Προσωρινά Παραχωρητήρια) και αναμένεται η έκδοση Οριστικών Παραχωρητηρίων.

α) Στις ρυθμίσεις αποπληρωμής της παρούσας εντάσσονται οι δικαιούχοι οικιστές της περίπτωσης Α, κατόπιν αίτησής τους. (γενική διάταξη 10 παρ. 2),

β) Οικιστές σε οικισμούς του τ. ΟΕΚ (ΟΑΕΔ) για τους οποίους έχει ανακοινωθεί από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, τιμή μονάδας παραχώρησης ανά τ.μ., μεγαλύτερη από την προκύπτουσα με την υπ’ αρ. 536/13/28.2.2017 απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΕΔ κατά εφαρμογή της υπουργική απόφαση 3153/195/14.2.2017 στην αίτησή τους ζητούν και τον επανυπολογισμό της Τιμής Παραχώρησης της (παρ. 4α Γενικών ρυθμίσεων) κατοικίας τους βάσει της νέας Ενιαίας Τιμής Μονάδας Παραχώρησης. Για τους λοιπούς ισχύει η χαμηλότερη ανακοινωθείσα τιμή και εντάσσονται στις λοιπές ρυθμίσεις της παρούσας.

γ) Επί της Τιμής Παραχώρησης της κατοικίας (βάση της υπ’ αρ. 536/13/28.2.2017 απόφασης του Δ.Σ. και υπουργικής απόφασης 3153/195), εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι γενικές ρυθμίσεις της παρούσας και ορίζεται το Τελικό Τίμημα Παραχώρησης (παρ. 4β Γενικών ρυθμίσεων).
Αφού αφαιρεθεί από το Τελικό Τίμημα Παραχώρησης, το όποιο ποσό έχει καταβληθεί από το δικαιούχο μέσω του Συμφωνητικού Παραχώρησης Χρήσης, ορίζεται η Οφειλή του δικαιούχου (παρ. 4γ Γενικών ρυθμίσεων), και το ύψος των δόσεων. Στις τυχόν καθυστερημένες μηνιαίες καταβολές,που προέβλεπε το Προσωρινό Παραχωρητήριο, δεν επιβάλλεται τόκος υπερημερίας.

δ) Αν μέσω των προβλεπόμενων στο Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης (Προσωρινό Παραχωρητήριο), κατά την ημερομηνία έκδοσης του Οριστικού Παραχωρητηρίου, έχει καταβληθεί ποσό που φτάνει ή υπερβαίνει το 60% της ως άνω οριζόμενης Τιμής Παραχώρησης (4β των Γεν. ρυθμίσεων), τότε πραγματοποιείται έκπτωση 40% επί αυτής και ο δικαιούχος αιτείται άρση της υποθήκης της κατοικίας του.
Το τυχόν υπερβάλλον καταβληθέν ποσό (πέραν του 60%) επιστρέφεται στο δικαιούχο εντός χρόνου που ορίζεται από το ΔΣ του ΟΑΕΔ, ανάλογα του προς επιστροφή ποσού και όχι πέραν των 5 ετών.

ε) Η ορισθείσα Οφειλή (Α γ εδάφιο δεύτερο και 4γ των γεν. ρυθμίσεων) απομειούται ως κατωτέρω εφόσον από το δικαιούχο, καταβληθεί
ε1: εντός ενός έτους το 50% της οφειλής, παρέχεται μείωση κατά 50%,
ε2: εντός πέντε ετών το 60% της οφειλής,παρέχεται μείωση κατά 40%,
ε3: εντός δέκα ετών το 80% της οφειλής, παρέχεται μείωση κατά 20%.
Οι παραπάνω αναφερόμενοι χρόνοι, εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης του Οριστικού Παραχωρητηρίου.
Περίπτωση Β. Δικαιούχοι με Οριστικά Παραχωρητήρια που είναι σε ισχύ ο προβλεπόμενος σε αυτά χρόνος αποπληρωμής ή έχουν εξοφλήσει κάνοντας χρήση της έκπτωσης του 40%

Β1. Αρχικοί ή μέσω γονικής παροχής ή νόμιμοι κληρονόμοι δικαιούχοι που έχουν αποπληρώσει εντός 5 ετών καταβάλλοντας το 60% της οφειλής τους,έχουν επιτύχει έκπτωση 40%, και εξακολουθούν να είναι ιδιοκτήτες και να κάνουν οι ίδιοι χρήση της κατοικίας τους κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξής τους στις ρυθμίσεις της παρούσας

α) Εντός 6 μηνών(γενικές ρυθμίσεις 10) από την έκδοση της παρούσας, με αίτηση τους ζητούν τον επανυπολογισμό της Τιμής Παραχώρησης της κατοικίας τους, εφόσον αυτό αρχικά είχε υπολογισθεί με τιμή μεγαλύτερη από την προκύπτουσα με την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 3153/195 /17.2.2017, απόφαση υπ’ αρ. 536/13/28.2.2017 Δ.Σ. του ΟΑΕΔ).

β) Στην περίπτωση που το ποσό που έχει καταβληθεί από τον δικαιούχο υπερβαίνει την Τιμή Παραχώρησης (Β1 α), δικαιούται επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού, εντός χρόνου που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ανάλογα του προς επιστροφή ποσού και όχι πέραν των πέντε ετών.

Β2. Ενήμεροι δικαιούχοι ως προς το σύνολο των προβλεπόμενων στο Οριστικό Παραχωρητήριο μηνιαίων καταβολών.
α) Ισχύει το Β1α
β) Στην περίπτωση που το ποσό που έχει καταβάλει ο δικαιούχος υπερβαίνει το 60% της νέας Τιμής Παραχώρησης, (Β1 α) και βρίσκεται εντός του προβλεπόμενου χρόνου των 5 ετών, από την έκδοση του παραχωρητηρίου του επιτυγχάνει έκπτωση 40% επί αυτής. Το τυχόν υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται στο δικαιούχο εντός χρόνου που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ανάλογα του προς επιστροφή ποσού και όχι πέραν των πέντε ετών.
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, αφού προσδιοριστεί η νέα Τιμή Παραχώρησης της κατοικίας και εφαρμοσθούν οι προβλεπόμενες στην παρούσα γενικές ρυθμίσεις ορίζεται το Τελικό Τίμημα Παραχώρησης (γεν. ρυθμίσεις 4β). Από αυτό αφού αφαιρεθεί το όποιο ποσό έχει ήδη καταβληθεί από το δικαιούχο (μη υπολογιζόμενων τυχόν ήδη καταβληθέντων τόκων υπερημερίας) ορίζεται η νέα Οφειλή του, (γεν. ρυθμίσεις 4γ), ο αριθμός και ο ύψος των υπολειπόμενων δόσεων.
δ) Επί της νέας Οφειλής (όπως αυτή ορίζεται στο Β2 γ) είναι δυνατές οι προβλεπόμενες στο Α1ε (ε1, ε2, ε3) απομειώσεις και ο αναφερόμενος χρόνος καταβολής εκκινεί από την ημερομηνία ορισμού της οφειλής από τον ΟΑΕΔ.
ε) Αν ο δικαιούχος δεν κάνει χρήση του νέου αυξημένου αριθμού δόσεων και εξοφλήσει την οφειλή του εντός του προβλεπόμενου από το Οριστικό Παραχωρητήριο χρόνου, πραγματοποιείται μείωση της οφειλής κατά 20%.
Στην περίπτωση που ο ως άνω δικαιούχος, δεν κατορθώσει να εξοφλήσει την οφειλή του εντός του αρχικά προβλεπόμενου στο Οριστικό του Παραχωρητήριο χρόνου και πριν ο χρόνος αυτός λήξει, δύναται να αιτηθεί την ένταξη του στο σύνολο των 360 δόσεων, παραιτούμενος της έκπτωσης του παρόντος άρθρου.

Β3. Μη ενήμεροι δικαιούχοι ως προς τις προβλεπόμενες στο Οριστικό Παραχωρητήριο, μηνιαίες καταβολές.
α) Οι ως ανωτέρω δικαιούχοι εντάσσονται στις ρυθμίσεις της παρούσας συμπεριλαμβανομένης και της Β1α.
β) Με βάση τη νέα Τιμή Παραχώρησης της κατοι­κίας (Β1α), και αφού εφαρμοστούν επί αυτής, κατά περίπτωση, οι γενικές ρυθμίσεις της παρούσας ορίζεται το Τελικό Τίμημα Παραχώρησης(γεν. ρυθμίσεις 4β). Αφού από αυτό αφαιρεθεί το σύνολο των ήδη καταβληθέντων ποσών (πλην των τυχόν ήδη καταβληθέντων τόκων), προσδιορίζεται η νέα Οφειλή, το ύψος και ο αριθμός των δόσεων.
γ) Το ποσό των τόκων υπερημερίας, που έχει προκύψει λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, αφού απομειωθεί κατά 50%,κατανέμεται ισομερώς στον αριθμό των δόσεων όπως παραπάνω έχει προσδιορισθεί (Β3 β) και εξυπηρετείται παράλληλα σε κάθε περίπτωση με τις δόσεις της Οφειλής.
δ) Επί της νέας Οφειλής, όπως αυτή ορίζεται στο (Β3 β) είναι δυνατές οι απομειώσεις που αναφέρονται στο Αε (ε1, ε2, ε3) και ο αναφερόμενος χρόνος καταβολής εκκινεί από την ημερομηνία ορισμού της οφειλής.
Στις παραπάνω περιπτώσεις το προς αποπληρωμή ποσόν των τόκων υπερημερίας δεν υπόκειται στις αντίστοιχες μειώσεις και οι δόσεις καταβολής του εναρμονίζονται με τους παραπάνω αναφερόμενους χρόνους
ε) Για τους δικαιούχους της περίπτωσης Β3 έχει ισχύ το Β2ε.

Περίπτωση Γ. Δικαιούχοι κάτοχοι Οριστικών Παραχωρητηρίων που ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει ολοκληρωθεί και υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
α. Εντός έξι μηνών (γενικές ρυθμίσεις 10) από την έκδοση της παρούσας, ο δικαιούχος οικιστής με αίτηση του ζητά την ένταξή του στη ρύθμιση 1 παρ. 3 των γενικών ρυθμίσεων της παρούσας.
β. Ως υπολειπόμενο χρέους του δικαιούχου οικιστή ορίζεται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων δόσεων, χωρίς δυνατότητα επαναπροσδιορισμού της τιμής παραχώρησης της κατοικίας (διατηρείται η τιμή παραχώρησης του Οριστικού του Παραχωρητηρίου).
γ. Επί του χρέους αυτού (όπως ορίζεται παραπάνω β) εφαρμόζονται οι γενικές ρυθμίσεις 6 και 8, και καθορίζεται η νέα Οφειλή, και το ύψος των δόσεων.
δ. Για τους τόκους υπερημερίας ισχύει η Β3γ.
ε. Επί της νέας Οφειλής (γ) έχει ισχύ το Β3δ.
Ως χρόνος έναρξης των καταβολών νοείται η ημερομηνία ορισμού της Οφειλής από τον ΟΑΕΔ.

Κεφάλαιο Τρίτο:
Ένταξη και Αποδέσμευση στις Ρυθμίσεις της παρούσας
α) Προϋπόθεση για την ένταξη του δικαιούχου οικιστή στις διατάξεις της παρούσας, αποτελεί η ιδιοκατοίκηση.
β) Σε περίπτωση που δικαιούχος κάνει χρήση οποιασδήποτε εκ των αναφερόμενων στην παρούσα γενικών και ειδικών ρυθμίσεων και προβεί σε πώληση ή εκμίσθωση της κατοικίας του εντός 10 ετών από την έκδοση του Οριστικού Παραχωρητηρίου για τους δικαιούχους της περίπτωσης Α και 5 ετών από την ένταξη του στις ρυθμίσεις της παρούσας, για τους δικαιούχους των περιπτώσεων Β και Γ του Δευτέρου Κεφαλαίου, αυτόματα εκπίπτει από το δικαίωμα χρήσης των διατάξεων αυτών και οφείλει να καταβάλει στον ΟΑΕΔ, προ της πώλησης ή εκμίσθωσης, το ποσό κατά το οποίο ωφελήθηκε.
γ) Στο διάστημα αυτό, των 5 και 10 ετών αντιστοίχως, η υποθήκη του ακινήτου παραμένει στον ΟΑΕΔ και αίρεται κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου και αφού καταβάλει το ποσό κατά το οποίο ωφελήθηκε.

Κεφάλαιο Τέταρτο:
Επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει κατά την εφαρμογή της απόφασης αυτής θα τίθεται υπόψη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και θα επιλύεται με απόφασή του.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δικαιούχους κατοικιών του πρώην ΟΕΚ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ 36.000 ΟΙΚΙΣΤΕΣ τ.ΟΕΚ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ

 • ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΣΕ 151 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
 • ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ και ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΩΝ
 • ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΗΓΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ και ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ

 • Νέα Ενιαία Τιµή Παραχώρησης 304,41 €/τ.µ.
 • Αύξηση αριθµού δόσεων σε 360
 • Ελάφρυνση Μηνιαίας Καταβολής
 • Νέα Ενιαία Τιµή Παραχώρησης 304,41 €/τ.µ. 360 δόσεις
 • Μέτρα για τις Ευπαθείς Οµάδες
 • Οικιστές σε αδυναµία εξυπηρέτησης της οφειλής τους λόγω εκτάκτου γεγονότος
 • Εκπτώσεις Ταχύτερης Αποπληρωµής
 • Περικοπή Επιβληθέντων Τόκων Υπερηµερίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 • ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΣΕ 151 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
 • ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ και ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
 • ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΜΕ ΛΗΓΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ και ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

Δείτε αναλυτικά το φυλλάδιο πληροφόρησης του Υπουργείου Εργασίας

304,41 ευρώ ανά τ.µ η ενιαία τιµή παραχώρησης 11.134 κατοικιών του πρώην ΟΕΚ σε 150 οικισµούς

ΟΑΕ∆
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
304,41 ευρώ ανά τ.µ η ενιαία τιµή παραχώρησης 11.134 κατοικιών του πρώην ΟΕΚ σε 150 οικισµούς
Με βαρύνουσας σηµασίας απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕ∆ καθόρισε, σε εφαρµογή της υπουργικής απόφασης του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στα 304,41 ευρώ το τ.µ. την ενιαία τιµή παραχώρησης 11.134 κατοικιών του πρώην ΟΕΚ, σε 150 οικισµούς πανελλαδικά.

Με τον καθορισµό της ενιαίας τιµής παραχώρησης, ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης και παράδοσης των Οριστικών Τίτλων Κυριότητας των κληρωθεισών κατοικιών σε όσους οικισµούς εκκρεµεί και δεν έχει ακόµα ξεκινήσει η έκδοση οριστικών παραχωρητηρίων.

Μέχρι σήµερα, ο τρόπος υπολογισµού και το υψηλό κόστος της τιµής παραχώρησης των κατοικιών οδηγούσαν σε επίπεδα τιµών που δεν αντιστοιχούσαν στις δυνατότητες των δικαιούχων και στις έννοιες “κοινωνική κατοικία” και “κοινωνική παροχή”. Την τελευταία δεκαετία οι τιµές ανά τετραγωνικό µέτρο κυµάνθηκαν από 650 έως 1035 ευρώ.

Προκειµένου να αποφευχθεί η δυσαρέσκεια και η αντίδραση των δικαιούχων οικιστών, είχε προκριθεί η λύση των προσωρινών παραχωρητηρίων µε ελάχιστη µηνιαία δόση, που είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας όλο και µεγαλύτερης οµάδας πολιτών χωρίς οριστικό τίτλο ιδιοκτησίας που να κατοχυρώνει τα δικαιώµατά τους.

Ταυτόχρονα είχε οδηγήσει τα έσοδα του τ. ΟΕΚ και νυν ΟΑΕ∆ σε µείωση, µε αποτέλεσµα να έχει εισπραχθεί περίπου το 10% από τις δόσεις των προσωρινών παραχωρητηρίων, ήτοι µόλις 41 εκ. ευρώ.

Με σκοπό την ισόνοµη και δίκαιη αντιµετώπιση όλων των οικιστών, η ενιαία τιµή θα εφαρµοστεί και για όλους όσοι έχουν στην κατοχή τους οριστικούς τίτλους µε τιµή παραχώρησης άνω των 304,41 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο και δεν έχουν εξοφλήσει το τίµηµα.

– – –

Μέτρα ελάφρυνσης δανειοληπτών του τέως ΟΕΚ που καθίστανται άνεργοι

Μέτρα ελάφρυνσης δανειοληπτών από το στεγαστικό κεφάλαιο του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ ως άνεργοι

NOMOΣ 4430/2016 – ΦΕΚ A 205 – 31.10.2016
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις

Άρθρο 65
Αναστολή καταβολής δόσεων δανείων τέως OEK από ανέργους
1. Δανειολήπτης του τέως Ο.Ε.Κ., στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του τέως Ο.Ε.Κ. για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή έχει παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, μπορεί με αίτησή του προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕ.Δ.) να ζητήσει την αναστολή για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών της πληρωμής των μηνιαίων δόσεων του άληκτου κεφαλαίου, με αντίστοιχη άτοκη επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δόσεων αυτών, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της είναι τουλάχιστον από τετραμήνου εγγεγραμμένος στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, ή μακροχρόνια άνεργος.
2. Ένα μήνα πριν από τη λήξη του παραπάνω δωδεκάμηνου, ο δικαιούχος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει δωδεκάμηνη παράταση της αναστολής που του χορηγήθηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος τουλάχιστον για τέσσερεις (4) μήνες ή συνεχίζει να είναι μακροχρόνια άνεργος.
3. Τυχόν προηγούμενες της αναστολής ληξιπρόθεσμες δόσεις δανείου του δανειολήπτη του τέως Ο.Ε.Κ., που έχει υπαχθεί στην αναστολή των προηγουμένων παραγράφων, θεωρούνται ως μέρος του άληκτου κεφαλαίου του δανείου του, χωρίς προσαύξηση για το χρονικό διάστημα της αναστολής.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εξειδικεύονται οι αναγκαίοι όροι και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 66
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων δόσεων προς τον τέως ΟΕΚ
1. Δικαιούχος του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), στον οποίο έχει χορηγηθεί δάνειο αποκλειστικά από το στεγαστικό κεφάλαιο του άλλοτε Ο.Ε.Κ. για αποπεράτωση, επέκταση, αναμόρφωση, επισκευή, αγορά ή ανέγερση κατοικίας ή έχει παραχωρηθεί κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα και είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. ως άνεργος, επιδοτούμενος ή μη, ή μακροχρόνια άνεργος, μπορεί με αίτηση του προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να ζητήσει:
α) Την εξόφληση μέρους ή ολόκληρου του ποσού της οφειλής του, που κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο, καθώς και των παντός είδους επιβαρύνσεων, είτε εφάπαξ με ποσοστό έκπτωσης 80% επί των επιβαρύνσεων, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης 50% επί των επιβαρύνσεων. Ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι (6) και μεγαλύτερος από είκοσι τέσσερις (24) και το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) Ευρώ. Η έκπτωση για τμηματική καταβολή χορηγείται με την έγκριση της ρύθμισης. Μη καταβολή δόσης επιτρέπεται μόνο τέσσερις (4) μη συνεχόμενες φορές ή τρεις (3) συνεχόμενες φορές και επιμηκύνει κατ’ αντίστοιχο αριθμό μηνών την ρύθμιση. Κάθε άλλη παράβαση όρου της ρύθμισης συνεπάγεται την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση και την αναβίωση της οφειλής στην προ της ρύθμισης κατάσταση, άνευ εκπτώσεων, αφού αφαιρεθούν τα έναντι της ακυρωθείσας ρύθμισης καταβληθέντα ποσά. Το άληκτο ποσό της οφειλής αποπληρώνεται κατά τα προβλεπόμενα στη αρχική σύμβαση που έχει υπογραφεί.
β) Την εφάπαξ εξόφληση των ετήσιων δόσεων με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της ετήσιας δόσης για το πρώτο έτος προεξόφλησης, αυξανόμενο κατά 3% για κάθε επόμενο έτος προεξόφλησης, εφόσον η οφειλή του είναι ενήμερη ή έχει γίνει ρύθμιση εφάπαξ καταβολής στη ληξιπρόθεσμη οφειλή. Ως ετήσια δόση θεωρείται το ποσό που προκύπτει στο τέλος του έτους, μετά την άθροιση των επί μέρους δόσεων.
2. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 1 υποβάλλεται μέχρι και την 31-03-2017. Χρόνος υπολογισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των παντός είδους επιβαρύνσεων για υπαγωγή στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις ορίζεται ο χρόνος υποβολής της αίτησης. Οι παντός είδους επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν τους τόκους υπερημερίας, τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, τις λοιπές επιβαρύνσεις, τα πρόστιμα και τα λοιπά έξοδα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εξειδικεύονται οι αναγκαίοι όροι και ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

NOMOΣ 4430/2016 – ΦΕΚ A 205 – 31.10.2016
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις

– – – –
Δάνεια του πρώην ΟΕΚ. Οι ρυθμίσεις που ισχύουν για τους δανειολήπτες σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού εργασίας που δόθηκε εγγράφως στην βουλή, μετά από σχετική επερώτηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α /18.4.2013) ο ΟΑΕΔ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων ΝΠΔΔ ΟΕΚ και ΟΕΕ.

Συνεπώς ο ΟΑΕΔ ανέλαβε την παρακολούθηση και διαχείριση των δανείων που είχαν χορηγηθεί από τον ΟΕΚ σε δικαιούχους του και τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Α.-Δάνεια από κεφάλαια τραπεζών για αγορά και ανέγερση κατοικίας με επιδότηση του επιτοκίου. Στα εν λόγω δάνεια δόθηκε η δυνατότητα παράτασης του χρόνου αποπληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31-10-14), το οποίο ορίζει ότι τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ, επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι (6) μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.

Ο ως άνω νόμος ορίζει, επίσης, ότι ο ΟΑΕΔ (ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ) δεν παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση των δανειοληπτών με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα αναφορικά με το χρόνο αποπληρωμής του δανείου και συνεχίζει να καταβάλει την επιδότηση του επιτοκίου, το συνολικό ποσό της οποίας δεν θα υπερβεί το αντίστοιχο της αρχικής σύμβασης.

Οι δανειολήπτες είχαν την δυνατότητα να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 31.12.2015. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία.

Β.-Δάνεια από ίδια κεφάλαια για αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση και επισκευή κατοικίας

Από το χρόνο κατάργησης των Οργανισμών, με αφορμή ανάλογα αιτήματα έχει μελετηθεί διεξοδικά και επανειλημμένως το ζήτημα της δυνατότητας παροχής διευκολύνσεων προς τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ και έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να εξευρεθεί λύση στην κατεύθυνση διευκόλυνσης των δανειοληπτών, εξετάζοντας την νομική βάση της παράτασης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, της ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών και των τόκων υπερημερίας που τυχόν έχουν επιβαρυνθεί.

Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των δανειοληπτών, ώστε να ανταποκριθούν στην εξόφληση των χορηγηθέντων δανείων και θα πρέπει να διερευνηθεί η επίλυση του θέματος με νέα ρύθμιση για όλες τις περιπτώσεις των δανείων.

Σημειώνεται ότι για τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ ισχύουν σήμερα οι παρακάτω ρυθμίσεις:

Σε όσους έχει χορηγηθεί δάνειο, από κεφάλαια του ΟΕΚ, για επισκευή – αποπεράτωση, από τον Σεπτέμβριο του 1999 και μετά, ισχύει ο Ν. 3518/2006 (αρ. 64 παρ. 14), σύμφωνα με τον οποίο δικαιούνται να εξοφλήσουν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο ποσό με έκπτωση 20%. Σε όσους έχει χορηγηθεί δάνειο, από κεφάλαια του ΟΕΚ, για αγορά ή ανέγερση κατοικίας, μπορούν μετά από παρέλευση 2ετίας και πριν την συμπλήρωση 5ετίας από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, να εξοφλήσουν εφάπαξ το μη ληξιπρόθεσμο ποσό με έκπτωση 40%, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50165/2000 (ΦΕΚ 403Β/27.3.2000), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2736/1999.

Σε όσους έχει παραχωρηθεί έτοιμη κατοικία, μπορούν πριν την συμπλήρωση 5ετίας από την έκδοση του οριστικού παραχωρητηρίου, να εξοφλήσουν εφάπαξ το ληξιπρόθεσμο και μη ληξιπρόθεσμο ποσό από το προσδιορισθέν τίμημα της κατοικίας, με έκπτωση 40%, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2736/1999.

——

Αριθ. οικ. 21559/732 – ΦΕΚ B 1478 – 25.05.2016
Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (Α 237) προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Η προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 4305/2014 (Α ́ 237) και την υπ’ αριθ. 19068/819/4.5.2015/(Β/878) κοινή υπουργική απόφαση προθεσμία υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ), παρατείνεται έως 31−12−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαΐου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ

——-

Αριθμ. οικ. 19068/819 – ΦΕΚ B 878 – 19.05.2015
Παράταση της προβλεπόμενης από το άρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31.10.2014) προθεσμίας για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ, ενόψει της επιμήκυνσης των δανείων που οι ανωτέρω έλαβαν από πιστωτικά ιδρύματα»

Η προβλεπόμενη από το πρώτο εδάφιο, της παρ. 3, του άρθρου 55, του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α 237/31.10.2014) προθεσμία, παρατείνεται έως τις 31.12.2015