Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τα αυτοκίνητα

Αριθμ. 393479 – ΦΕΚ τεύχος Β 7513/31.12.2023
Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Βεβαίωση Βαθμών Ποινής στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.)

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), στο Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο.) εντάσσονται οι παραβάσεις του ΚΟΚ όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 21504/2601/11-4-2007 απόφασης (Β’ 623), με τους αντίστοιχους για κάθε παράβαση βαθμούς ποινής, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 4530/18 (Α’ 59).

β. Δύναται να χορηγείται βεβαίωση στους ενδιαφερόμενους οδηγούς με τους βαθμούς ποινής στο Σ.Ε.Σ.Ο. και διαμέσου της ηλεκτρονικής εφαρμογής

https://seso.services.gov.gr

Για τη χορήγηση της βεβαίωσης υποβάλλεται αίτηση στον προαναφερθέντα ιστότοπο που είναι προσβάσιμος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Για την είσοδο του ενδιαφερόμενου στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

γ. Η βεβαίωση της παρ. β. έχει τη μορφή του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι και ΙΙ του άρθρου 6, διατίθεται σε μορφή εγγράφου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), φέρει μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης, κωδικό εγκυρότητας του εγγράφου (κωδικός QR), καθώς και πλήρη ημερομηνία/ έτος και ακριβή ώρα (timestamp) έκδοσης, με χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Υποβολή αίτησης από gov.gr και αποστολή σε θυρίδα» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Η βεβαίωση χορηγείται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα με επιλογή του αιτούντα, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του άρθρου 6 αντίστοιχα.

δ. Στην περίπτωση που οδηγός αιτείται χορήγηση βεβαίωσης της παρ. β και ευρίσκεται εν ισχύ ειδοποίηση αφαίρεσης άδειας ικανότητας οδήγησης, είτε εκκρεμεί η έκδοση του αφαιρετηρίου ή για οποιονδήποτε λόγο δεν το έχει παραλάβει, τίθεται σχετική επισήμανση στη βεβαίωση και θεωρείται ότι ο παραβάτης οδηγός έλαβε γνώση, δεν επιτρέπεται να οδηγεί και οφείλει να παραδώσει την άδεια ικανότητας οδήγησης σύμφωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. α.

ε. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. β παρέχονται πληροφορίες που διαθέτει η δημόσια διοίκηση για τους βαθμούς ποινής στο Σ.Ε.Σ.Ο.. Συγκεκριμένα, παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με στοιχεία άδειας οδήγησης, παραβάσεων που προσμετρούν στο Σ.Ε.Σ.Ο. την τελευταία πενταετία και ειδοποιήσεις αφαίρεσης άδειας οδήγησης. Τα στοιχεία αδειών οδήγησης αντλούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα στοιχεία που αφορούν σε βαθμούς ποινής και ειδοποιήσεις αφαίρεσης άδειας ικανότητας οδήγησης αντλούνται από το μητρώο παραβάτη οδηγού που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αφορά σε παραβάσεις της παρ. α που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο έως τη στιγμή της αίτησης.

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική αίτηση άρσης παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης

α. Η αίτηση για άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας δύναται να πραγματοποιείται και μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής

https://drivers-vehicles.services.gov.gr/

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

β. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αίτησης άρσης παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ), που επέρχεται όταν η μεταβίβαση της κυριότητας πραγματοποιείται στα πλαίσια προσυμφωνημένης τμηματικής καταβολής του αντιτίμου (δόσεις) μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, είτε μεταξύ ιδιωτών, είτε μεταξύ ιδιώτη/ών και Νομικού Προσώπου. Για την είσοδο του ενδιαφερόμενου στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη ταυτοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

γ. Για την διαδικασία ο ενδιαφερόμενος καταχωρεί στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης, το μοναδικό αναγνωριστικό επαλήθευσης της Υπεύθυνης Δήλωσης, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), του παρακρατούντος την κυριότητα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή μεταφορτώνει βεβαίωση (σε περίπτωση νομικού προσώπου) περί καταβολής του συνόλου του οφειλόμενου τιμήματος και βούλησης προς επακόλουθη μεταβίβαση της κυριότητας. Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες του οχήματος καταχωρούνται τα μοναδικά αναγνωριστικά επαλήθευσης των Υπεύθυνων Δηλώσεων, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), του κάθε συνιδιοκτήτη μέσω των οποίων συναινεί στην υποβολή της αίτησης.
Επιπρόσθετα, μεταφορτώνει τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία οικ.102118/1438/Φ.4.1 – 31/12/2018 απόφαση (Β’ 6100). Η αίτηση που υποβάλλεται επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει τη νέα άδεια κυκλοφορίας ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, προσκομίζοντας την προηγούμενη πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας.

δ. Τα στοιχεία των οχημάτων αντλούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 3
Υπηρεσία Ιστορικού Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων

α. Δημιουργείται η ηλεκτρονική υπηρεσία «Ιστορικό Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων», η οποία είναι προσβάσιμη από την διεύθυνση

https://kteo.services.gov.gr/

Μέσω της υπηρεσίας αυτής οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες που αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται με το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα.

β. Για την είσοδο των ενδιαφερόμενων στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή τους τους με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των αιτούντων επιβεβαιώνονται με χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)». Τα στοιχεία των οχημάτων, καθώς και στοιχεία τεχνικού ελέγχου αντλούνται από τα Πληροφοριακά Συστήματα Αδειών Κυκλοφορίας και Ιστορικό Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα στοιχεία αναφορικά με την κατάσταση του οχήματος και την ασφάλισή του αντλούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα της Α.Α.Δ.Ε., κάνοντας χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Κατάστασης και Ασφάλισης Οχημάτων», μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 4
Ψηφιακή Πύλη auto.gov.gr

α. Προς διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές τους συναλλαγές παρέχεται η ψηφιακή πύλη

http://auto.gov.gr/

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία συγκεντρώνει από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν στο όχημα και στον οδηγό. Η ανωτέρω ψηφιακή πύλη έχει στόχο να αποτελέσει μια γέφυρα αλληλεπίδρασης μεταξύ πολίτη/επιχείρησης και κράτους σε θέματα που άπτονται των μετακινήσεων, των μεταφορών και των οχημάτων.

β. Μέσω της ανωτέρω πύλης θα παρέχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ψηφιακή υπηρεσία «Ταυτότητα Οχήματος» με τις βασικές πληροφορίες που αφορούν στα οχήματά τους, κατά περίπτωση. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία από τις ήδη υπάρχουσες ψηφιακές υπηρεσίες που σχετίζονται με οχήματα, συμπεριλαμβανομένων αναφορών στα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλιση και τα αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου.

Άρθρο 5
Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών/εφαρμογών της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016) (ΓΚΠΔ) και στον ν. 4624/2019 (Α’ 137) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στις απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού», του άρθρου 32 «Ασφάλεια επεξεργασίας» καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων (άρθρα 12 έως 20) του ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 6
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, τα συνημμένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Με απόφαση της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας των ψηφιακών υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών.

Η ισχύς τής παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης