Νέο έντυπο Δήλωσης Άφιξης Οχήματος από χώρα της ΕΕ

Αριθμ. ΔΕΦΚ Δ 5041027 ΕΞ2013 – ΦΕΚ Β 3085 – 04.12.2013

Καθιέρωση νέου εντύπου «Δήλωσης Άφιξης Οχήματος από χώρα της ΕΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», για τη μεταφορά, αποστολή, άφιξη κοινοτικών οχημάτων και την εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της Δήλωσης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
2. Την ανάγκη τροποποίησης του συγκεκριμένου εντύπου στα πλαίσια λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ICISNET.
3. Την αριθμ. πρωτ. Φ.1002/625/14.12.2000 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1606/Β) με την οποία καθορίσθηκε εκ νέου για τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων το έντυπο της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
5. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).
6. Την αριθμ. πρωτ. 07927/19.09.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Καθιερώνεται νέο έντυπο με τίτλο «Δήλωση Άφιξης Οχήματος από χώρα της Ε.Ε.» ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο τυπώνεται σε λευκό χαρτί Α4, σε τρία (3) αντίτυπα ως ακολούθως:
– Το αντίτυπο Νο 1 για το Τελωνείο Προορισμού
– Το αντίτυπο Νο 2 για τον κάτοχο του οχήματος
– Το αντίτυπο Νο 3 για το Τελωνείο Υποβολής της Δήλωσης.

2. Η Δ.Α.Ο. υποβάλλεται σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά εφόσον ο υπόχρεος είναι πιστοποιημένος χρήστης ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

3. Η Δ.Α.Ο. δύναται να κατατίθεται σε προγενέστερο χρόνο για γνωστοποίηση της αναμενόμενης άφιξης στις τελωνειακές αρχές.

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η αριθμ. πρωτ. Φ.1002/625/14.12.2000 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1606/Β), καταργείται.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ