ΓΓ Εμπορίου. Κατάθεση από δικηγόρους γραμματίου προκαταβολής εισφορών

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο άρθρο 61 παρ . 4 του νέου Κώδικα ∆ικηγόρων ( Ν. 4194/2013 ΦΕΚ Α ’ 208/27-09- 2013) προβλέπεται κατάθεση του γραμματίου προκαταβολής εισφορών της παραγράφου 1 κατά την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων (ήτοι κατάθεση αγωγής, αίτησης, έφεσης, ανακοπής, αναίρεσης, κλπ), καθώς και σε κάθε παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων και δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης, αλλιώς η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη.

Συνεπώς, οι δικηγόροι που προσέρχονται στην Υπηρεσία μας για να καταθέσουν οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα (πχ ανακοπή, παρέμβαση, προσφυγή, αίτηση έκπτωσης ή ακύρωσης) ή να ενεργήσουν πράξεις (πχ υποβολή δήλωσης σήματος ) για τις οποίες προβλέπεται αμοιβή , σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του Ν .4194/2013, θα πρέπει να καταθέτουν το σχετικό γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών.

Εκ της ∆ιευθύνσεως