ΝΟΜΟΣ 4255/2014 – Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ευρωεκλογές 2014ΝΟΜΟΣ  4255/2014 – ΦΕΚ Α 89 – 11.04.2014
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
1. Η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διενεργείται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α 57). Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν και οι πολίτες των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα οριζόμενα στο ν. 2196/1994 (Α 41).

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

2. Για την εκλογή αυτών, ολόκληρη η Ελληνική Επικράτεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια.

3. Η ημέρα και η διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορίας ορίζεται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθοριζόμενη για την ψηφοφορία.

Άρθρο 2
Εκλόγιμοι – Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα
1. Εκλόγιμοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι όσοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ.1 του Συντάγματος και του άρθρου 29 του π.δ. 26/2012. Επίσης, εκλόγιμοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι και οι πολίτες των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα οριζόμενα στο ν. 2196/1994 (Α΄ 41), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 4244/2014 (Α΄ 60).

2. Οι διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος και των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012 και της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν. 2196/ 1994 (Α΄ 41) για τα κωλύματα εκλογιμότητας των βουλευτών εφαρμόζονται και για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους.

3. Εκτός από τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Πράξης η οποία είναι προσαρτημένη στην απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 (2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ) που κυρώθηκε με το ν. 3216/2003 (Α΄312), έχουν εφαρμογή εν προκειμένω και οι διατάξεις του άρθρου 57 του Συντάγματος περί των ασυμβιβάστων των βουλευτών.

4. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στερήθηκε κάποιο από τα προσόντα εκλογιμότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του.

Άρθρο 3
Πρόταση υποψηφίων Κατάρτιση και ανακήρυξη συνδυασμών
1. Δικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν μόνο τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων. Στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων μπορούν να συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν πολιτικό κόμμα.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 37 και του άρθρου 38 του π.δ. 26/2012 περί του ονόματος και εμβλήματος των κομμάτων και περί της διαφωνίας για τη χρήση ονόματος ή εμβλήματος αυτών, εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

Οι κατά τις ανωτέρω διατάξεις δηλώσεις των κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων επιδίδονται στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

2. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην εκλογή σε συνδυασμό, ο οποίος καταρτίζεται από το κόμμα ή το συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων που τους προτείνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς.

3. Η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, που αποτελεί το συνδυασμό του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων περιλαμβάνει υποψηφίους, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των συνολικά εκλεγομένων, κάθε φορά, κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρόταση αναγράφει το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, την ιδιότητα και την ακριβή διεύθυνση κατοικίας του προτεινόμενου και συνοδεύεται από έγγραφη αποδοχή και υπεύθυνη δήλωση αυτού, που γίνονται και με ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα.

Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Με την ανωτέρω δήλωση, ο υποψήφιος δηλώνει ότι: α) δεν αποδέχθηκε τη συμμετοχή του ως υποψηφίου σε συνδυασμό – πρόταση άλλου κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, β) είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο δήμου του κράτους, μνημονεύοντας το όνομα του δήμου, το έτος γέννησης, καθώς και την ημερομηνία για την περίπτωση κατά την οποία απαιτείται αυτή σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του π.δ. 26/2012, γ) δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, δ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 2 του παρόντος και ε) δεν έχει ανειλημμένη υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, προκειμένου περί πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών εν γένει, κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Όποιος υποβάλλει ψευδή δήλωση υπόκειται στις ποινές της παρ. 3 του άρθρου 117 του π.δ. 26/2012.

Για κάθε υποψήφιο επισυνάπτεται γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για κατάθεση χρηματικού ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ. Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού και είναι δυνατόν να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

4. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων κατά αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους.

5. Στην πρόταση κάθε συνδυασμού επισυνάπτεται γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για την κατάθεση χρηματικού ποσού τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ), η έλλειψη του οποίου καθιστά την πρόταση απαράδεκτη.

Το ποσό αυτό επιστρέφεται στα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, των οποίων οι συνδυασμοί έλαβαν ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την Επικράτεια ή μία τουλάχιστον έδρα μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

6. Η έλλειψη της αποδοχής ή της υπεύθυνης δήλωσης του προτεινόμενου ή της υπογραφής του ή του πληρεξουσίου του ή του γραμματίου, καθώς και η έλλειψη οποιουδήποτε από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οριζόμενα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης του προτεινόμενου, συνεπάγεται τη μη ανακήρυξή του ως υποψηφίου από το αρμόδιο δικαστήριο.

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012.

8. Τη δέκατη τέταρτη ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους υποψηφίους που προτάθηκαν νόμιμα κατά συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 35 και 36 του π.δ. 26/2012.

Οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι ανακοινώνονται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο προβαίνει αμελλητί στην έκδοση προκήρυξης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία της απόφασης ανακήρυξης. Η προκήρυξη κοινοποιείται αμέσως στους Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τη δημοσιεύσουν κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του π.δ. 26/2012.

Άρθρο 4
Ψηφοδέλτια – Σταυροί προτίμησης
1. Κάθε συνδυασμός είναι υποχρεωμένος να εκτυπώσει δικό του ψηφοδέλτιο, σε ορθογώνιο σχήμα, ομοιόμορφο για όλη την Επικράτεια, σε χαρτί που χορηγείται στα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.

Η απόχρωση του χαρτιού και οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων και των εκλογικών φακέλων, καθώς και η ποσότητα του χορηγούμενου χαρτιού και κάθε άλλη αναγκαία εν προκειμένω λεπτομέρεια, ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 70, του άρθρου 71, των παραγράφων 2, 6 και 10 του άρθρου 72 και του άρθρου 73 του π.δ. 26/2012. Στα ψηφοδέλτια δύναται να αναγράφονται πριν από το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, το έμβλημα και το όνομα του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο κάθε συνδυασμός συνδέεται. Στα ψηφοδέλτια συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων, στα οποία συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις, αναγράφονται οριζόντια από το άνω μέρος της μίας μακρότερης πλευράς τους και προς την άλλη σε διαδοχικές ξεχωριστές σειρές το έμβλημα και το όνομα του συνασπισμού. Μετά την προσωνυμία του συνασπισμού, δύναται να αναγράφονται σε διαδοχικές ξεχωριστές σειρές ή και παραπλεύρως, τα εμβλήματα και τα ονόματα κομμάτων ή πολιτικών κινήσεων που αποτελούν το συνασπισμό. Στη συνέχεια αναγράφονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων του συνδυασμού, καθένα χωριστά, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην απόφαση για την ανακήρυξη του συνδυασμού και με τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία που αναφέρονται στην απόφαση αυτή, από τα οποία προτάσσεται το επώνυμο.

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4), κατ’ ανώτατο όριο, υποψηφίων του συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, δίπλα στο όνομα καθενός από αυτούς, σταυρό προτίμησης.
Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους από τέσσερις σταυρούς προτίμησης, προσμετράται υπέρ του συνδυασμού ως έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

2. Εάν κατά την ψηφοφορία ανακύψει έλλειψη των, κατά τα ανωτέρω, έντυπων ψηφοδελτίων, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη έντυπων ψηφοδελτίων, της ίδιας απόχρωσης με τα έντυπα, υπό τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα περί λευκών ψηφοδελτίων στο άρθρο 74 του π.δ. 26/2012.

Στο μη έντυπο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας αναγράφει με το χέρι του το όνομα του συνδυασμού της προτίμησής του, καθώς και το ονοματεπώνυμο μέχρι και τεσσάρων (4) υποψηφίων της προτίμησής του από τον ίδιο συνδυασμό, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 74 του π.δ. 26/2012.

3. Για τους φακέλους, μέσα στους οποίους τοποθετούνται τα ψηφοδέλτια, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 75 του π.δ. 26/2012.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 76 του π.δ. 26/2012 για την ακυρότητα των ψηφοδελτίων εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

Άρθρο 5
Ψηφοφορία, διαλογή ψήφων και κατάρτιση πινάκων αποτελεσμάτων από τα Πρωτοδικεία
1. Η ψηφοφορία διενεργείται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Επικράτεια κατά εκλογικά τμήματα και κατά τις ισχύουσες για την εκλογή των βουλευτών περιφέρειες, με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που ισχύουν για την εκλογή των βουλευτών, καθώς και τους κατά το άρθρο 27 του π.δ. 26/2012 καταρτιζόμενους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

2. Κατά τη ψηφοφορία κάθε συνδυασμός και κάθε υποψήφιος δικαιούται να διορίζει από έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα. Κάθε συνδυασμός και κάθε υποψήφιος μπορεί, επίσης, να διορίζει από έναν πληρεξούσιο σε καθεμία από τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο εκλογικές περιφέρειες. Ο διορισμός των αντιπροσώπων και των πληρεξουσίων γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 40 και 41 του π.δ. 26/2012.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 50 παράγραφος 1 για την ημέρα της ψηφοφορίας, 51 για τα εκλογικά τμήματα, 52 για τα καταστήματα ψηφοφορίας, 53 για τους εκλογείς στρατιωτικούς κ.λπ., της παρ.1 του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012, 54 για την ψηφοφορία των ανδρών φρουράς, 55 για τον προσδιορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, 56 για τη δημοσίευση προγράμματος ψηφοφορίας, 57 για την προετοιμασία του καταστήματος ψηφοφορίας, 58 για το διορισμό εφορευτικών επιτροπών, 59 για τα κωλύματα διορισμού μελών εφορευτικών επιτροπών, 60 για την αναπλήρωση μελών εφορευτικών επιτροπών, 61 για τα καθήκοντα εφορευτικών επιτροπών, 62 για την ψηφοφορία μελών εφορευτικών επιτροπών, 63 για τον γραμματέα εφορευτικής επιτροπής, 64 για τους διερμηνείς τουρκικής γλώσσας, 65 για τη σφραγίδα εφορευτικών επιτροπών, 66 για τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τα καθήκοντα αυτών, 67 για τον έφορο των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, 68 για το διορισμό των αντιπροσώπων δικαστικής αρχής και των εφόρων αυτών, 69 για τη ψηφοφορία αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, εφόρων αυτών και κρατουμένων, 77 για λοιπές διατάξεις περί ψηφοδελτίων, 78 για την παραλαβή καταστήματος και εκλογικών ειδών από την εφορευτική επιτροπή, 79 για τη σφράγιση της κάλπης, 80 για το πρακτικό παραλαβής, 81 για την έναρξη της ψηφοφορίας, 82 για την προσέλευση ψηφοφόρων, 83 για τον τρόπο ψηφοφορίας, 84 για το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, 85 για τις ενστάσεις κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, 86 για την τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία, 87 για τις απαγορεύσεις, 88 για την παρουσία υποψηφίων και αντιπροσώπων αυτών, 89 για την περάτωση της ψηφοφορίας, 90 για το άνοιγμα της κάλπης και την αρίθμηση των φακέλων, 91 για τη διαλογή των ψήφων, 92 για τη διακοπή της διαλογής, 93 για το πέρας της διαλογής και 94 για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων στο πρωτοδικείο του π.δ. 26/2012, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και εν προκειμένω.

4. Το υλικό της ψηφοφορίας περικλείεται σε σάκο, ο οποίος φέρει εξωτερικώς ειδικό γνώρισμα οριζόμενο με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 94 του π.δ. 26/2012.

5. Επίσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5 και 8 του άρθρου 98 του π.δ. 26/ 2012 που αφορούν στη συγκέντρωση και κατάταξη των αποτελεσμάτων της εκλογής και την κατάρτιση των σχετικών πινάκων από τα πρωτοδικεία. Ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου αποστέλλει αμέσως επικυρωμένο αντίγραφο του ανωτέρω πίνακα των αποτελεσμάτων στον Υπουργό Εσωτερικών για την κατανομή των εδρών από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή, καθώς και στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να καταρτίσει συγκεντρωτικό πίνακα αποτελεσμάτων για όλη την Επικράτεια, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 98 του ανωτέρω διατάγματος και να προβεί στην ανακήρυξη των εκλεγέντων.

Άρθρο 6
Γενικό αποτέλεσμα ψηφοφορίας Κατανομή εδρών
1. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 101 του π.δ. 26/2012, που εδρεύει στο Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση τους, κατά το προηγούμενο άρθρο, πίνακες των πρωτοδικείων, καταρτίζει το γενικό οριστικό πίνακα των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας σε όλη την Επικράτεια και με βάση τα αποτελέσματα αυτά προβαίνει στην κατανομή των εδρών των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ των συνδυασμών των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετείχαν στην εκλογή, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο κατανομή ενεργείται αναλογικά με την εκλογική δύναμη σε όλη την Επικράτεια των συνδυασμών που μετέχουν σε αυτήν.
Για το σκοπό αυτόν αθροίζεται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων, τα οποία έλαβαν σε όλη την Επικράτεια όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στην εκλογή, το άθροισμα δε αυτό διαιρείται με το συνολικό αριθμό των εδρών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα.
Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της πρώτης φάσης της κατανομής, με το οποίο διαιρείται ολόκληρη η εκλογική δύναμη σε όλη την Επικράτεια του κάθε συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε αυτός, σε κάθε δε συνδυασμό περιέρχονται τόσες έδρες από την πρώτη φάση της κατανομής όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική δύναμη αυτού.

3. Η κατανομή συνεχίζεται σε δεύτερη φάση, κατά την οποία αθροίζεται το σύνολο των αχρησιμοποίητων υπόλοιπων εκλογικής δύναμης όλων των συνδυασμών μετά την κατανομή της προηγούμενης παραγράφου, το άθροισμα δε που προκύπτει διαιρείται με τον αριθμό των αδιάθετων, μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο κατανομή, εδρών, αυξημένο κατά ένα.
Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της δεύτερης φάσης της κατανομής με το οποίο διαιρείται το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης κάθε συνδυασμού, σε κάθε δε συνδυασμό περιέρχονται από τη δεύτερη αυτή φάση της κατανομής τόσες έδρες όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην αχρησιμοποίητη εκλογική δύναμη αυτού.
Εάν το άθροισμα των εδρών που παραχωρούνται κατά τα ανωτέρω στους συνδυασμούς, είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό των εδρών που πρέπει να κατανεμηθούν κατά τη δεύτερη αυτή φάση, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης. Σε περίπτωση ίσου αριθμού υπολοίπων ψήφων ενεργείται κλήρωση και η έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που δεν ευνοήθηκε από την κλήρωση.
Σε περίπτωση που η εκλογική δύναμη συνδυασμού είναι μικρότερη από το εκλογικό μέτρο της πρώτης φάσης της κατανομής που προέκυψε σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, ως αχρησιμοποίητη εκλογική δύναμη που μεταφέρεται στη δεύτερη φάση της κατανομής θεωρείται το σύνολο των εγκύρων ψήφων σε όλη την Επικράτεια του συνδυασμού αυτού.

4. Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες, μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο κατανομή, παραχωρούνται ανά μία και μέχρις εξαντλήσεώς τους στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο κατά σειρά, μετά την πρώτη φάση, αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης και αρχή γίνεται από τους συνδυασμούς οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν το υπόλοιπο αυτό για κατάληψη έδρας από τη δεύτερη φάση. Οι τυχόν αδιάθετες έδρες από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου παραχωρούνται ανά μια στους συνδυασμούς με το μεγαλύτερο κατά σειρά μετά την πρώτη φάση αχρησιμοποίητο υπόλοιπο εκλογικής δύναμης. Σε περίπτωση δε ίσου αριθμού υπολοίπων ψήφων, ενεργείται κλήρωση και η έδρα παραχωρείται στο συνδυασμό που ευνοήθηκε από την κλήρωση.

Ως αχρησιμοποίητη εν προκειμένω εκλογική δύναμη θεωρείται και ολόκληρη η εκλογική δύναμη συνδυασμού, η οποία υπολειπόταν του εκλογικού μέτρου τόσο της πρώτης φάσης της κατανομής όσο και της δεύτερης.

5. Κόμμα ή συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων που δεν συγκέντρωσε ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων τουλάχιστον ίσο με το τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν σε ολόκληρη την Επικράτεια τα κόμματα και οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων, δεν δικαιούται έδρα μέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 7
Ανακήρυξη και γνωστοποίηση εκλεγέντων μελών Πλήρωση κενουμένων εδρών
1. Οι έδρες των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέρχονται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, σε κάθε συνδυασμό, καταλαμβάνονται από τους υποψήφιους αυτού, κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς.

2. Η ανακήρυξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται και των αναπληρωματικών τους γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 3, του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 98 και της παραγράφου 4 του άρθρου 103 του π.δ. 26/2012.

3. Η απόφαση του κατά τα ανωτέρω αρμόδιου Πρωτοδικείου Αθηνών για την ανακήρυξη των εκλεγέντων μελών κοινοποιείται με επιμέλεια του οικείου εισαγγελέα προς όλους τους υποψήφιους, αποστέλλεται δε το συντομότερο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο στη συνέχεια ανακοινώνει το περιεχόμενο αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Βουλή των Ελλήνων.

4. Οι έδρες των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που, για οποιονδήποτε λόγο, μένουν κενές, καταλαμβάνονται από τους ανακηρυχθέντες αναπληρωματικούς του ίδιου συνδυασμού κατά τη σειρά της ανακήρυξής τους.

5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή εξαντλήθηκε ο αριθμός των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αναπληρωματικών μελών, διενεργείται αναπληρωματική εκλογή, κατά την οποία εφαρμόζονται αναλόγως όλες οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Κατά την αναπληρωματική αυτή εκλογή οι κατά το άρθρο 3 του παρόντος συνδυασμοί περιέχουν αριθμό υποψηφίων μέχρι το τριπλάσιο των κενών εδρών.

6. Έδρες μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που κενώθηκαν μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου του Κοινοβουλίου αυτού, δεν πληρούνται με αναπληρωματική εκλογή, εφόσον ο αριθμός των κενών εδρών δεν υπερβαίνει το ένα τέταρτο του όλου αριθμού των εδρών που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα.

Άρθρο 8
Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών Επανάληψη ψηφοφορίας
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαληθεύει την εκλογή των μελών του και αποφαίνεται για τις αμφισβητήσεις – ενστάσεις, οι οποίες τυχόν θα εγερθούν με βάση τις διατάξεις της Πράξης της προσαρτημένης στην απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976, για την εκλογή των αντιπροσώπων στη Συνέλευση με άμεση καθολική ψηφοφορία, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 και της 23ης Σεπτεμβρίου 2002.

2. Κάθε άλλη ένσταση που τυχόν ασκηθεί κατά του κύρους των, κατά τον παρόντα νόμο, εκλογών, η οποία αναφέρεται είτε σε εκλογικές παραβάσεις σχετικά με τη διενέργεια αυτών είτε σε έλλειψη των νομίμων προσόντων, εκδικάζεται από το κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 345/1976 «Περί κυρώσεως του Κώδικος του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου», οι οποίες αφορούν στον έλεγχο και την εκδίκαση των βουλευτικών εκλογών.

Ένσταση δικαιούνται να ασκήσουν τα κόμματα ή οι συνασπισμοί κομμάτων που προτείνουν τους συνδυασμούς, κάθε υποψήφιος που ανακηρύχθηκε κατά την εκλογή αυτή, καθώς και κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους.

Ως προς τους λόγους ένστασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 126 του π.δ. 26/2012.

3. Σε περίπτωση ακύρωσης εκλογής για παράβαση των διατάξεων του νόμου και γενικά για πλημμέλειες, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται στα τμήματα που ακυρώθηκε η εκλογή, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, με βάση τους εκλογικούς καταλόγους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία.

Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας για το λόγο αυτόν δεν επιτρέπεται πρόταση και ανακήρυξη νέων υποψηφίων.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται η ημέρα διενέργειας της επαναληπτικής ψηφοφορίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Εάν σε κάποιο εκλογικό τμήμα η ψηφοφορία δεν διενεργήθηκε για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διεξάγεται την επόμενη Κυριακή, με την έκδοση, για το σκοπό αυτόν, προγράμματος ψηφοφορίας της οικείας δημοτικής αρχής.

5. Η εκλογή μέλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία επήλθε ύστερα από ακύρωση από το κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, θεωρείται ότι έγινε από την ημέρα της διενέργειας των γενικών εκλογών των μελών αυτών.

6. Αν επαναληφθεί η ψηφοφορία σε κάποια εκλογικά τμήματα για παράβαση των διατάξεων του νόμου ή για πλημμέλειες γενικά, το νέο αποτέλεσμα δεν ασκεί καμία επιρροή στο σύνολο των ψήφων των κομμάτων ή των συνασπισμών κομμάτων και στο ποσοστό τους σε όλη την Επικράτεια, όπως αυτό καθορίστηκε από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 101 του π.δ. 26/2012.

Άρθρο 9
Εφαρμογή διατάξεων εκλογικής νομοθεσίας
1. Οι διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012) που αφορούν: α) τη μη ενέργεια προσωπικής κράτησης (άρθρο 105), β) τις επιδόσεις και ατέλειες (άρθρο 107), γ) τις αποζημιώσεις των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής κ.λπ. (άρθρο 108), δ) τον υπολογισμό προθεσμιών (άρθρο 128), ε) την προμήθεια εκλογικών ειδών (άρθρο 130) και στ) τη συγκρότηση ειδικών συνεργείων από υπαλλήλους κ.λπ. για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών, την καταβολή ειδικών αποζημιώσεων (άρθρα 25 και 131), εφαρμόζονται αναλόγως και κατά την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης εφαρμόζονται αναλόγως και οι πειθαρχικές, ποινικές και δικονομικές διατάξεις της νομοθεσίας αυτής.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 106 της ανωτέρω εκλογικής νομοθεσίας για την ανάκληση και απαγόρευση κανονικών αδειών.

2. Σε περίπτωση τροποποίησης, συμπλήρωσης ή αντικατάστασης εν μέρει ή συνολικά των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας για τα θέματα για τα οποία ο παρών νόμος παραπέμπει σε αυτές για ανάλογη εφαρμογή, θα ισχύουν οι διατάξεις αυτές όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν.

3. Εφόσον η διενέργεια των, κατά τον παρόντα νόμο, εκλογών συμπέσει με την ημέρα διενέργειας των γενικών βουλευτικών εκλογών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του Συντάγματος, η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθεί στα ίδια εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας, τα οποία θα ορισθούν για την ψηφοφορία των βουλευτικών εκλογών και ενώπιον του ίδιου αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και των ίδιων λοιπών μελών των εφορευτικών επιτροπών, οι οποίοι μπορούν, για την αντιμετώπιση των αναγκών της ψηφοφορίας αυτής, να αναθέτουν καθήκοντα γραμματέα αυτών σε δημόσιο ή δημοτικό ή υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ο οποίος υποχρεούται να εκπληρώσει αυτά ή σε έναν εκλογέα.

Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα πρόσωπα που, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/ 2012, διορίζονται ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, η οποία διαπιστώνεται από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, μπορούν να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι ή μόνιμοι υπάλληλοι της Περιφέρειας, που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ ή πτυχιούχοι άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος. Οι μόνιμοι δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι που μπορούν να διοριστούν ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσονται από τους Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίες, με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών, αποστέλλονται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μέσα στην προβλεπόμενη από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012 προθεσμία.

Σε περίπτωση διενέργειας των ανωτέρω δύο εκλογών την ίδια ημέρα για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα χρησιμοποιηθούν χωριστές κάλπες, οι οποίες θα φέρουν διακριτικό γνώρισμα. Το διακριτικό αυτό γνώρισμα και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο μέγεθος, το σχήμα κ.λπ. των καλπών, καθώς και όλα τα λοιπά θέματα που ανακύπτουν από την ταυτόχρονη διενέργεια των δύο εκλογών, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης διενέργειας γενικών βουλευτικών εκλογών και εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η απόχρωση των ψηφοδελτίων και των αντίστοιχων φακέλων πρέπει να είναι εμφανώς διαφορετική.

5. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες με τον παρόντα νόμο γίνεται ρητή παραπομπή σε διατάξεις του π.δ. 26/2012, οι λοιπές διατάξεις αυτού εφαρμόζονται συμπληρωματικά και για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 10
Δικαιώματα μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιούνται όλων των ατελειών και απαλλαγών που αναφέρονται στα ταχυδρομικά τέλη, την τηλεφωνική επικοινωνία και την ελεύθερη μετακίνηση στο εσωτερικό, που προβλέπονται για τους Έλληνες βουλευτές.

Άρθρο 11
Καθορισμός εκλογικής χρηματοδότησης
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4β του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 (Α 146) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απόφαση εκδίδεται το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά το οποίο λήγει η βουλευτική περίοδος ή του έτους διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 12
Κατανομή εκλογικής χρηματοδότησης
Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3023/ 2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση διενέργειας βουλευτικών εκλογών ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) καταβάλλεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς που εμπίπτουν στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) καταβάλλεται στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς από τους συνδυασμούς των οποίων έχουν εκλεγεί μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ποσοστό 50% καταβάλλεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς που εμπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και ποσοστό 10% καταβάλλεται στα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς με βουλευτές εκλεγμένους στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Η κατανομή στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και τους συνασπισμούς γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, με βάση τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν κατά περίπτωση στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

Άρθρο 13
Απαγορεύσεις για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές κατά την προεκλογική περίοδο
Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3023/2002 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«α. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση του υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μόνο μία φορά. Αντιστοίχως για κάθε υποψήφιο μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι επιτρεπτές μέχρι δύο εμφανίσεις.

β. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση του υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, μέχρι δύο φορές. Για τον υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι επιτρεπτές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου μέχρι τρεις (3) εμφανίσεις σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, που εδρεύει στα διοικητικά όρια καθεμιάς από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας.»

Άρθρο 14
Ανώτατο όριο δαπανών για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές
Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή Επικρατείας στις βουλευτικές εκλογές καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψήφιους βουλευτές της Α΄ Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων (135.000) ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί για τους υποψήφιους βουλευτές στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της Χώρας.»

Άρθρο 15
Σύνθεση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών
Το άρθρο 28 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 28
1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την προκήρυξη γενικών βουλευτικών εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Διακομματική Επιτροπή Εκλογών, στην οποία μετέχει ο παραπάνω Υπουργός ως πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος κάθε κόμματος ή συνασπισμού, που εκπροσωπείτο στη Βουλή που διαλύθηκε, καθώς και ένας εκπρόσωπος κάθε κόμματος ή συνασπισμού που έχει εκλέξει μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που δεν εκπροσωπείται στη Βουλή. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

2. Στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμμετέχουν εκπρόσωποι κομμάτων και συνασπισμών που δεν εκπροσωπούνταν στη Βουλή που διαλύθηκε, εφόσον έχουν καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς, τουλάχιστον, στο 70% των εκλογικών περιφερειών της Χώρας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, δεν λαμβάνεται υπόψη η προσαύξηση του αριθμού των υποψηφίων του συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την ανακήρυξη των συνδυασμών.

3. Για το έτος κατά το οποίο λήγει η βουλευτική περίοδος, η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών συγκροτείται εντός του πρώτου διμήνου τούτου και απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος ή συνασπισμού που αντιπροσωπεύεται στη Βουλή, καθώς και από έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος ή συνασπισμού που έχει εκλέξει μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εφόσον δεν εκπροσωπείται στη Βουλή.

4. Κατά το έτος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών συγκροτείται εντός του πρώτου τριμήνου και σε αυτή μετέχει ο Υπουργός Εσωτερικών ως Πρόεδρος και απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος ή συνασπισμού που έχει εκλέξει μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος ή συνασπισμού που εκπροσωπείται στη Βουλή εφόσον δεν έχει εκλέξει μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

5. Στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών που συγκροτείται για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετέχουν μετά την ανακήρυξή τους από το αρμόδιο δικαστήριο και εκπρόσωποι κομμάτων και συνασπισμών που δεν εκπροσωπούνται ούτε στη Βουλή ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση αυτή η σχετική απόφαση του Υπουργού εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την ανακήρυξη των συνδυασμών.

6. Αν ένα ή περισσότερα κόμματα ή συνδυασμοί κομμάτων δεν υποδείξουν τον εκπρόσωπό τους εντός δύο ημερών από τη λήψη του σχετικού ερωτήματος, η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών για τις βουλευτικές εκλογές ή τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να συγκροτηθεί ή να συμπληρωθεί χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπου τους.»

Άρθρο 16
Δημοσκοπήσεις
1. Από το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3603/2007 απαλείφεται η φράση «των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

2. Μετά το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3603/2007 προστίθενται εδάφια γ΄ και δ΄ ως εξής:
«γ. Μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έως τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή τους από τα μέσα ενημέρωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέμονται ή εκπέμπουν.

δ. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέχρι τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφημερίδα και περιοδικό, καθώς και στα πολιτικά κόμματα και στους υποψηφίους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση ή μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης, για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.»

3. Η παράγραφος γ΄ του άρθρου 21 του ν. 3202/2003 (Α΄ 284) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των τυχόν επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και έως τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή τους από τα μέσα ενημέρωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέμονται ή εκπέμπουν.

Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, μία (1) ημέρα πριν από τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των τυχόν επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και μέχρι τη 19η ώρα της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, σε κάθε είδους εφημερίδα και περιοδικό, καθώς και στους συνδυασμούς και στους υποψηφίους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση ή μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης, για συνδυασμούς, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.»

Άρθρο 17
Διορισμός εποπτών εκλογών στις ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές στα κράτη – μέλη της ΕΕ
Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1427/1984 (Α40) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο διορισμός τους γίνεται από το Α Τμήμα του Αρείου Πάγου, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εποπτών κατά πρεσβευτική ή προξενική αρχή, οι προθεσμίες για το διορισμό και την άφιξη των εποπτών και των γραμματέων τους στην έδρα της οικείας αρχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Άρθρο 18
Καταργούμενες διατάξεις
1. Το άρθρο 13 του ν. 1443/1984 (Α΄ 73) καταργείται.

2. Τα πρώτα δύο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1427/1984 καταργούνται.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται ο ν. 1180/1981 (Α΄ 188).

Άρθρο 19
Τελικές – Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3023/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.»

2. Στο άρθρο 31 του ν. 3023/2002 προστίθεται παράγραφος 5 ως ακολούθως:
«5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για όσα θέματα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση.»

3. Για τις πρώτες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εκλογές για την ανάδειξη των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προθεσμία της παρ. 4β του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 παρατείνεται μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2014. Ομοίως η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 3023/2002, όπως η διάταξη αυτή τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, παρατείνεται μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2014.

4. Κατ’ εξαίρεση του άρθρου 2 του παρόντος νόμου για την πρώτη εφαρμογή του δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οπουδήποτε και αν υπηρέτησαν εντός της Ελληνικής Επικράτειας μέσα στις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος.

Άρθρο 20
Παράγραφος 1: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού
1. «Η περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 79), όπως ισχύει, καταργείται από 1.6. 2014.»
Παράγραφος 2: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. μετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου
1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270), όπως ισχύει, αντικαθίστανται από 1.6.2014 ως εξής:
«Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 (Β΄ 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται πρόστιμα, όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας παραγράφου.
Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.»

2. Τις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανωτέρω προστίμων ασκούν και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

3. Καθένα από τα ανωτέρω πρόστιμα του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) επιβάλλεται από τους αρμόδιους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. άπαξ για την ίδια ημερολογιακή ημέρα για την αυτή αιτία στην ίδια επιχείρηση.

4. Τα ανωτέρω πρόστιμα που επιβάλλονται από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

5. Τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού τηρούνται έως τις 31.5.2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη για δέκα (10) έτη από της νόμιμης θεωρήσεώς τους και επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ίσχυε μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για χρονικά διαστήματα μέχρι την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3 και Ε4, επιφέρουν την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων που ίσχυαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου. Τα επιβαλλόμενα αυτά πρόστιμα αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι δε πράξεις επιβολής, επίδοσης και βεβαίωσης, καθώς και τυχόν αμφισβήτηση αυτών συνεχίζουν να γίνονται κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι τις 10.5.2014, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.

7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 1.6.2014.

Παράγραφος 3: Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα
Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:».

Β. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, εκ των οποίων οι τρεις (3) υποδεικνύονται, ανά ένας, από τις οικείες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις των Τομέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και οι τρεις (3) από τις οικείες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις των υπολοίπων Τομέων, με τους αναπληρωτές τους.»

Γ. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων των Τομέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου που ήδη συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Α.Π.Ι.Τ. παραμένουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους ενώ οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων των υπολοίπων Τομέων επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μεταξύ των ήδη συμμετεχόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσώπων των ασφαλισμένων των υπολοίπων Τομέων και διορίζονται για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Π.Ι.Τ..
Παράγραφος 4: Οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

Παράγραφος 5: Ασφάλιση ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας
Η παρ. 6 της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται από της ισχύος της ως ακολούθως:
«6. Οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.- Ε.Τ.Ε.Α., με εξαίρεση ωφελούμενους, ασφαλισμένους μετά την 1.1. 1993, που λόγω ιδιότητας ή άσκησης δραστηριότητας υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.. Οι εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί για την ασφάλιση των ωφελούμενων στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α. αποδίδονται στους αντίστοιχους τομείς Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., Τ.Σ.ΑΥ. και Τ.Α.Ν. των Κλάδων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση.»

Παράγραφος 6:
α. Στο τέλος των παραγράφων: α) 3 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και β) 2 του άρθρου 44 του
ν. 3986/2011, όπως η παρ. 2 έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 50 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), προστίθενται, από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις των νόμων 3863/2010 και 3986/2011 αντίστοιχα, τελευταία εδάφια ως εξής:
«1. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. μπορεί, συνεκτιμωμένης της όλης οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού, να διατίθεται μέρος των ανωτέρω εισφορών για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ο.Α.Ε.Ε., εφόσον οι διαθέσιμοι πόροι του Λογαριασμού επαρκούν για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του.
2. Τα μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας, διατεθέντα κατά το προηγούμενο εδάφιο ποσά, αποδίδονται αναδρομικά από την ισχύ τους, εντός δεκαπέντε (15) ετών σε ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από 1.1.2015. Για τα πέντε (5) πρώτα έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 4% του συνολικού ύψους της οφειλής ενώ για τα επόμενα δέκα (10) έτη η ετήσια δόση ανέρχεται σε 8% του συνολικού ύψους της οφειλής.
3. Τα μετά τη δημοσίευση της παρούσας, διατιθέμενα κατά το πρώτο εδάφιο ποσά, αποδίδονται από τον ΟΑΕΕ στον οικείο Λογαριασμό εντός δέκα (10) ετών από το χρόνο έναρξης της υποχρέωσης καταβολής τους.»

β. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού παύει οριστικά κάθε ποινική δίωξη που τυχόν έχει ασκηθεί για πράξεις ή παραλείψεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου 1, όπως προστέθηκε με την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, στο τέλος των παραγράφων: α) 3 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και β) 2 του άρθρου 44 του v. 3986/2011, όπως η παρ. 2 έχει αντικατασταθεί από τo άρθρο 50 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88).

Άρθρο 21
1. Τα ακίνητα ιδιοκτησίας ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., τα οποία έχουν εκκενωθεί λόγω της κατά το π.δ. 110/2012 (Α΄ 193) συγχώνευσης των Ειρηνοδικείων της Χώρας, πλην των ακινήτων τα οποία έχουν περιέλθει στο ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ. σύμφωνα με τη 243/2013 Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β΄ 2883), περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς την καταβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων υπέρ τρίτων. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ανωτέρω ακινήτων στο Δημόσιο εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή στα Κτηματολογικά Βιβλία. Η διαχείριση και τα έσοδα των ανωτέρω ακινήτων περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Τυχόν εκκρεμείς δίκες, που αφορούν τα ακίνητα αυτά με διάδικο το ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., συνεχίζονται υπέρ ή κατά του Δημοσίου.

2. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/ 1971 (Α΄ 209) προστίθεται περίπτωση ιη΄ ως εξής:
«ιη) για τον ατομικό εξοπλισμό των υπαλλήλων της εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης και για την εφαρμογή του όρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και κρατουμένων σε άδεια κατά την πιλοτική περίοδο λειτουργίας του συστήματος.»

Άρθρο 22
1.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) η φράση εντός παρένθεσης «Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ε.Φ. 33-220» αντικαθίσταται από τη φράση «Γενική Γραμματεία Πρόνοιας – Ε.Φ. 33-220».

β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της υποπαραγράφου Α.3 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) διαγράφεται.

2.α. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2628/1998 (Α΄ 151), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο Γ.4 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) προστίθεται η φράση:
«, διενεργώντας ταυτόχρονα και τον ταμειακό τους διακανονισμό».

β. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν από το χρόνο έναρξης ισχύος του προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).»

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 Α΄ 62) προστίθενται περιπτώσεις γ΄ έως και η΄, ως εξής:
«γ. Τα χρήματα της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, όπως η συμμετοχή αυτή έχει προσδιοριστεί από τις άδειες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων καζίνο, από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των επιχειρήσεων αυτών και τις κείμενες διατάξεις, καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις καθημερινά, αποκλειστικά και μόνο, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής (web banking), στην Ε.Ε.Ε.Π., με απόφαση της οποίας ορίζεται ο ακριβής χρόνος της απόδοσης, η διαδικασία και τα αναγκαία έγγραφα που τηρούνται. Η Ε.Ε.Ε.Π. αποδίδει τα χρήματα της συμμετοχής στο Ελληνικό Δημόσιο την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας.

δ. Οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων καζίνο προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δικαιούχους φορείς του και τους Ο.Τ.Α., που προβλέπονται από τις άδειες λειτουργίας και τις συμβάσεις, καταβάλλονται με τον τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται, η δε καταβολή τους αποδεικνύεται με την υποβολή, αυθημερόν της καταβολής, των αποδεικτικών πληρωμής στην Ε.Ε.Ε.Π..

ε. Η λειτουργία του καζίνο δεν επιτρέπεται, αν δεν έχουν καταβληθεί πλήρως και εγκαίρως τα χρήματα της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και των οικονομικών υποχρεώσεων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου αυτής. Αν τα χρήματα δεν καταβληθούν, όπως ορίζουν οι διατάξεις των παραπάνω περιπτώσεων γ΄ και δ΄, αυτοδικαίως αναστέλλεται, από την επόμενη ημέρα εκείνης, κατά την οποία όφειλαν να καταβληθούν τα χρήματα, προσωρινό η ισχύς της άδειας και αυτοδικαίως διακόπτεται η λειτουργία του καζίνο, γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της Ε.Ε.Ε.Π.. Εφόσον τα οφειλόμενα χρήματα, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις τους, καταβληθούν, με νεότερη πράξη της Ε.Ε.Ε.Π. διαπιστώνεται η παύση αναστολής και εκκινεί η λειτουργία του καζίνο.

Η λειτουργία του καζίνο, κατά παράβαση της αναστολής επιφέρει οριστική αυτοδίκαια ανάκληση της άδειας, γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της Ε.Ε.Ε.Π., και τις συνέπειες της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

στ. Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου της περίπτωσης γ΄, και των οικονομικών υποχρεώσεων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου αυτής, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία διαπιστώνεται με την πράξη που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π., με βάση τη διάταξη της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου αυτής. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της περίπτωσης ε΄, η διαπίστωση τριών τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για τρεις μήνες. Η προσωρινή ανάκληση της άδειας για τις παραβάσεις αυτές επί συνολικά τρεις φορές, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης, από την Ε.Ε.Ε.Π..

ζ. Η καταβολή των χρημάτων, που οφείλονται από ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους δικαιούχους φορείς τους, όπως αυτές περιγράφονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου αυτής, αποδεικνύεται με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της περίπτωσης δ΄. Αν η ρύθμιση παύσει να ισχύει εξαιτίας μη εξυπηρέτησής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές κείμενες διατάξεις, επέρχονται οι συνέπειες των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου αυτής, εφαρμοζόμενης της ίδιας διαδικασίας.
η. Οι συνέπειες των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου αυτής επέρχονται ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις.»
Η εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994, αρχίζει από 1.7.2014. Από την ίδια ημερομηνία παύει η ισχύς του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994.

Άρθρο 23
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του β.δ 24.9.1958 (Α΄ 171), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.14 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994 (Α΄ 90) και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 3448/2006 (Α 57), αντικαθίσταται ως κάτωθι:
«β) Να καταβάλει υπέρ του δήμου δικαίωμα, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε ποσοστό από 1,5 τοις χιλίοις έως 3 τοις χιλίοις και 1,5 τοις χιλίοις έως 2 τοις χιλίοις, όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς, υπολογιζόμενο αυτό επί της συνολικής αξίας των αντίστοιχων πωλήσεων, όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται στην επιχείρηση και τα αποτελέσματα τυχόν διενεργηθέντων σχετικών ελέγχων από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Όταν το νερό που διατίθεται ανήκει στο δήμο, το ανωτέρω ποσοστό καθορίζεται ελεύθερα από το δημοτικό συμβούλιο.»

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ.3 του άρθρου 12 του β.δ. 24.9.1958 (Α 171), ως ισχύει, αντικαθίσταται ως κάτωθι:
«γ) Να υποβάλει, εντός είκοσι ημερών από τη λήξη κάθε μήνα, δήλωση, με την οποία βεβαιώνεται η αξία των πωλήσεων του προηγούμενου μήνα, όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. Στη δήλωση υποχρεωτικά αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης, ο αριθμός φορολογικού της μητρώου, ο μήνας στον οποίο αφορά η δήλωση, η συνολική αξία των αντίστοιχων πωλήσεων επί της οποίας υπολογίζεται το δικαίωμα, καθώς και το ύψος του δικαιώματος. Το δικαίωμα καταβάλλεται στο ταμείο του δήμου κάθε μήνα κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Η δήλωση υποβάλλεται στο δήμο ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη πωλήσεων κατά τον προηγούμενο μήνα. Επί μη υποβολής δήλωσης ή επί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής του δικαιώματος λόγω μηδενικών πωλήσεων, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, αφού διαπιστωθεί από το δήμο η ανυπαρξία της οφειλής.»

Άρθρο 24
1. A. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως ισχύει, παρατείνεται από τη λήξη της για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Η αληθής έννοια της αρχικής προθεσμίας των πέντε ημερών της ίδιας παραγράφου αφορά σε εργάσιμες ημέρες.

Β. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής συντάσσει την απόφαση μετάταξης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας. Εν συνεχεία βεβαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης και η απόφαση αποστέλλεται αμελλητί προς έλεγχο νομιμότητας στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή προκειμένου για την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ στον Υπουργό Εσωτερικών.» ·

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 4087/2012 (Α΄ 196) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το ποσό αυτό αποδίδεται απευθείας σε δήμους όπου εφαρμόζεται το σχετικό πρόγραμμα ή μέσω των οικείων Ο.Τ.Α. σε φορείς που το υλοποιούν, βάσει απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών.»

3. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουάριου 2012 στο κέντρο των Αθηνών (Α 59) που κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 4082/2012 (Α΄ 187) τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τα ακίνητα που έχουν συνολική ζημιά άνω των 15.000 ευρώ, στην περίπτωση που αυτά παρουσιάζουν εικόνα ολικής καταστροφής (ακόμα και αν δεν έχει υποστεί βλάβη ο φέρων οργανισμός) και δεν έχει γίνει αναλυτική καταγραφή των ζημιών όπως αυτή προβλέπεται από το υπόδειγμα Β΄, η σχετική αποζημίωση, υπολογίζεται με βάση ενιαία τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) επιφάνειας. Η τιμή μονάδας ανά τετραγωνικό μέτρο καθορίζεται ως κάτωθι:
Α) Υπόγειο 250 Ε/τ.μ.
Β) Ισόγεια – πατάρια – όροφοι 970 Ε/τ.μ.
Γ) Κοινόχρηστοι χώροι 380 Ε/τ.μ..
Ειδικά, για τα ακίνητα της εν λόγω παραγράφου, που είναι διατηρητέα και τα οποία έχουν αρμοδίως χαρακτηριστεί ως μνημεία και η πράξη χαρακτηρισμού τους έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η σχετική αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) επιφανείας προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»

2. Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Τυχόν ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβάλλονται, λόγω της ασφάλισης του ακινήτου για κινδύνους αντίστοιχους με τις ζημιές όπως ορίζονται στην παρούσα Π.Ν.Π., απομειώνουν ισόποσα το ποσό της δικαιούμενης αποζημίωσης. Η αποζημίωση γίνεται από την οικονομική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την πληρωμή των αποζημιώσεων, μετά από την προσκόμιση σε αυτή σχετικής βεβαίωσης της ασφαλιστικής εταιρείας ή υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου για τη μη ασφάλιση του ακινήτου για την αιτία αυτή. Η αποζημίωση των άρθρων 2 και 3 της παρούσας Π.Ν.Π. αφορά μόνο ζημιές που υπέστη το ακίνητο (κτίριο).»

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται από την παρούσα Π.Ν.Π. παράλληλα και από τον ιδιοκτήτη και από τον μισθωτή του ακινήτου η οικονομική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την πληρωμή της εν λόγω αποζημίωσης ζητά από τους αιτούντες υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από σχετικά παραστατικά – δικαιολογητικά σχετικά με το εάν έχει διενεργηθεί ήδη από αυτούς αποκατάσταση των ζημιών. Η αποζημίωση δίνεται σε αυτόν που θα προσκομίσει τα ανωτέρω. Στην περίπτωση που δεν έχει διενεργηθεί αποκατάσταση των ζημιών ή αυτό δεν προκύπτει με ασφάλεια για τον έναν από τους αιτούντες η αποζημίωση δίνεται μόνο εφόσον προσκομισθεί κοινή υπεύθυνη δήλωση όλων των αιτούντων – δικαιούχων από την οποία να προκύπτει η συμφωνία τους για την καταβολή της σε έναν από αυτούς.»

4. Οι παράγραφοι 12 και 14 του άρθρου 15 του ν. 4013/2011 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«12. Μισθώσεις ακινήτων, που υπάγονται στο π.δ. 34/ 1995, οι οποίες αφορούν σε ακίνητα που βρίσκονται σε παραμεθόριους νησιωτικούς δήμους χαρακτηρισμένους τουριστικούς τόπους και στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 του β.δ. 436/1961 και 2 του ν. 2160/1993 με εκμισθωτή το Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Ο.Τ.Α. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ή άλλες οφειλές προς τον οικείο φορέα, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια από τη λήξη τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. Το ίδιο ισχύει και για μισθώσεις των παραπάνω ακινήτων που έχουν λήξει και των οποίων το μίσθιο δεν έχει αποδοθεί.»

«14. Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στο π.δ. 34/ 1995, οι οποίες αφορούν σε ακίνητα που βρίσκονται σε παραμεθόριους νησιωτικούς δήμους χαρακτηρισμένους τουριστικούς τόπους και στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 του β.δ. 436/1961 και 2 του ν. 2160/1993, που καταρτίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 19 του άρθρου 7 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (A΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3517/2006 (Α΄ 271), με ετήσιο μίσθωμα ίσο ή μεγαλύτερο από το 6% της εκάστοτε αντικειμενικής ή της αγοραίας αξίας του μισθίου στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων ή άλλες οφειλές προς τον οικείο φορέα, μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τον όρο αυτόν με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Στην περίπτωση αυτή, το συμφωνηθέν μίσθωμα δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 4,8% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας ή της αγοραίας αξίας του μισθίου, κατά την παραπάνω διάκριση.»

Άρθρο 25
Μετά την έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων», Α 208), σύμφωνα με την οποία Δήμαρχοι που έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου, από 27.9.2013, βρίσκονται σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήματός τους, το σύνολο των εισφορών τους στον οικείο φορέα ασφάλισης, καταβάλλεται από το Δήμο και βαρύνει τον προϋπολογισμό αυτού.

Άρθρο 26
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δήμοι που συνέστησαν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα βάσει του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να διατηρήσουν τη θέση αυτή ανεξαρτήτως πληθυσμιακού μεγέθους.»

Άρθρο 27
Στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 163) και μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:
«Επίσης το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση των σχετικών καταλογισμών λαμβάνει υποχρεωτικά υπ’ όψιν αμετάκλητα απαλλακτικές ποινικές αποφάσεις, βουλεύματα ή εισαγγελικές διατάξεις, με τις οποίες οι καταλογισθέντες απηλλάγησαν από κάθε συναφή ποινική ευθύνη.»

Άρθρο 28
1. To πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Α)1 της υποπαραγράφου ΙΖ.1 της παραγράφου ΙΖ, του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) αναδιατυπώνεται ως εξής:
«1. Το σύνολο του ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού που μεταφέρθηκε και εντάχθηκε με τις διατάξεις του ν. 3918/2011 από τις πρώην Υπηρεσίες Νοσοκομειακής υποστήριξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας Μόνιμη και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και το σύνολο του ως άνω προσωπικού που κατέλαβε αντίστοιχες θέσεις κατ’ εφαρμογή του ν. 4172/2013 όπως ισχύει, τίθεται, αυτοδικαίως, από 8 Απριλίου 2014, σε καθεστώς διαθεσιμότητας με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Δ)2 της υποπαραγράφου ΙΖ.1, της παραγράφου ΙΖ, του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του ν. 4254/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε δομές Ασφάλισης και Υγείας, καθώς και σε νοσοκομεία του ΕΣΥ.»

3. Η περίπτωση Β) της υποπαραγράφου ΙΖ.3, της παραγράφου ΙΖ, του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 απαλείφεται.

Άρθρο 29
Επανέρχεται η νομική ορολογία-ονομασία Έπαρχος νησιωτικής περιφερειακής ενότητας στο σύνολο των πρώην νησιωτικών Επαρχείων, αντί του περιφερειακού συμβούλου νησιωτικής περιφερειακής ενότητας, με αρμοδιότητες τις οποίες εκχωρεί ο Περιφερειάρχης, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα με τους περιφερειακούς συμβούλους νησιωτικών περιφερειακών ενοτήτων.

Άρθρο 30
Στο άρθρο 35 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:
«8.α. Η μετοχή της ΟΧΑΕ ΑΕ (Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.), η οποία τελεί σε εκκαθάριση με την από 23.7.2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 15266/1226/29.7.2010 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περιέρχεται από τις 14.2.2012, ημερομηνία κατάργησης των ΟΕΚ καί ΟΕΕ, άνευ οποιουδήποτε άλλου τύπου στον ΟΑΕΔ.

β. Η εκκαθάριση της ΟΧΑΕ Α.Ε. παρατείνεται από τη λήξη της, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης μέχρι τις 31.12.2018.

γ. Ο νέος εκκαθαριστής της ΟΧΑΕ Α.Ε. διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ ως μοναδικού μετόχου της, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.»

Άρθρο 31
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για κάθε δημοτική κοινότητα του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3852/2010.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες από τέσσερις (4) έως έξι (6), καθώς και για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, ισοδυναμεί με το άθροισμα των δαπανών των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).»

Άρθρο 32
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 121 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών της ίδιας περιφέρειας, δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος.»

Άρθρο 33
1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3852/2010 καταργείται.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

β. O αριθμός συμβούλων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των υποψήφιων συμβούλων. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται, με βάση τον αριθμό των συμβούλων, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3852/2010.
Ειδικά για τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας το ποσοστό του ενός τρίτου (1/3) υπολογίζεται επί του αριθμού των μελών του συμβουλίου των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων των συνδυασμών, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3), όπως αυτό έχει υπολογιστεί κατά τα ανωτέρω εδάφια, αρκεί να υφίσταται για το σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού, χωρίς να είναι αναγκαίο να επιμερίζεται ισομερώς σε καθεμία από τις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων.

γ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψήφιων μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας είναι μικρότερος του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων μελών, σύμφωνα και με την παράγραφο 2 του άρθρου 19, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αριθμού των αντίστοιχων μελών, που περιλαμβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.»

Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν στις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

—————————-
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα 29 Απριλίου 2014
ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΝ-Σ5Φ
Αριθ. Πρωτ.: 17110

Αριθ. Εγκυκλίου: 21

ΘΕΜΑ: «Νέες ρυθμίσεις για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Ι. Σ Κ Ο Π Ο Σ

Μετά την ψήφιση του ν.4255/2014 (Α’89) «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», κρίθηκε αναγκαία η έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, η οποία αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση όλων των φορέων που εμπλέκονται στην προπαρασκευή και διενέργεια των εκλογών, καθώς και στην ενημέρωση και διευκόλυνση των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων ευρωβουλευτών στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014, σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν και αφορούν α) σε θέματα υποβολής των υποψηφιοτήτων β) στις προϋποθέσεις και στα κωλύματα εκλογιμότητας γ) στις αντίστοιχες ενέργειες των κομμάτων και των υποψηφίων και δ) στις προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να συντελεσθούν οι ενέργειες αυτές.

Επίσης, παρέχονται και σχετικές με τα ανωτέρω θέματα πληροφορίες, που κρίνονται χρήσιμες για τη διευκόλυνση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων αποτελούν :

α) οι σχετικές διατάξεις του Συντάγματος

β) ο ν.4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις»

γ) το π.δ.26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις παρ.3-5 του αρ.10 του ν.4239/2014 δ) ο ν.2196/1994 (Α’ 41) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4244/2014 (Α΄60)

II. ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν.4255/2014, η προεκλογική περίοδος για τις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014, αρχίζει την 22α Απριλίου 2014, ημέρα δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος με το οποίο ορίζεται η ημέρα διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (π.δ.58/2014, ΦΕΚ Α΄/22.04.2014).

III. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του Συντάγματος, «Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει τη νόμιμη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα της εκλογής».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 29 παρ.1 του π.δ. 26/2012, ο υποψήφιος βουλευτής, πρέπει:

Α. Να είναι Έλληνας πολίτης. Ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας δεν επιδρούν περιοριστικά στην υποβολή υποψηφιότητας

Β. Να έχει συμπληρώσει κατά την ημέρα της εκλογής, δηλαδή στις 25 Μαΐου 2014, το 25ο έτος της ηλικίας του. Με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του π.δ. 26/2012, η ηλικία των υποψηφίων αποδεικνύεται από την εγγραφή στο μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο δήμου. Αν για τη συμπλήρωση της ηλικίας πρέπει να βεβαιωθεί, εκτός από το έτος, και η ημερομηνία γέννησης, αυτή αποδεικνύεται μόνο με ληξιαρχική πράξη γέννησης,

Γ. Να μην έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν

Σχετικές με την προϋπόθεση αυτή, είναι οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Συντάγματος και του άρθρου 5 του π.δ. 26/2012, σύμφωνα με τις οποίες στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν:

-όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση,

-όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.

. Επίσης, εκλόγιμοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι και οι πολίτες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα στον ν.2196/1994 (Α’41), όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4244/2014 (Α’60), έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημέρα της εκλογής και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν/εκλέγεσθαι στην Ελλάδα και στο κράτος μέλος καταγωγής τους.

Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα

α) Τα κωλύματα εκλογιμότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του Συντάγματος, ισχύουν και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 και 3 του ν.4255/2014 και του άρθρου δέκατου πέμπτου του ν.2196/1994. Ειδικότερα ωστόσο, τα κωλύματα από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 56 του Συντάγματος που θεσπίζονται για πρώτη φορά, έχουν ως χρονική περίοδο αναφοράς για την εκλογή της 25ης Μαΐου 2014 δέκα (10) ημέρες πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων.

Για τη διαδικασία υποβολής παραιτήσεως από τις θέσεις που συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.1 έως 4 του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012. Συγκεκριμένα, η παραίτηση είναι γραπτή και επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου.

Κώλυμα εκλογιμότητας ισχύει και για τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι οποίοι πρέπει να παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους.

β) Ασυμβίβαστα: Η ιδιότητα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ασυμβίβαστη:

-Με τα έργα ή τις ιδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 57 του Συντάγματος.

-Με την ιδιότητα του βουλευτή της Ελληνικής Βουλής

-Με τις ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 6 της πράξης της 20ης Σεπτεμβρίου 1976 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2002/772/ΕΚ η οποία κυρώθηκε με το ν.3216/2003 (Α΄312)

IV. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η πρόταση και η ανακήρυξη των υποψηφίων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4255/2014. Δικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν μόνο τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων. Στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων μπορούν να συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν πολιτικό κόμμα.

Την πρόταση πρέπει να αποδεχθεί εγγράφως ο ίδιος ο προτεινόμενος ή ο πληρεξούσιός του. Η πληρεξουσιότητα για την αποδοχή πρότασης, πρέπει να είναι ειδική και να παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη. Στην πρόταση υποψηφιότητας αναγράφεται το κύριο όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η ιδιότητα και η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του προτεινόμενου. Επίσης επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του προτεινόμενου ή του πληρεξουσίου του, στην οποία να δηλώνεται ο δήμος στο μητρώο αρρένων ή στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος, το έτος γέννησής του (και η ημερομηνία γέννησής του, για την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του π.δ. 26/2012), ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, ότι δεν αποδέχτηκε πρόταση υποψηφιότητας σε συνδυασμό – πρόταση άλλου κόμματος, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 2 του ν.4255/2014 και ότι δεν έχει ανειλημμένη υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, προκειμένου περί πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών εν γένει, κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν.2196/2014 όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 2 του ν.4244/2014, οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε συνδυασμό κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, οφείλουν να υποβάλουν τα ίδια κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά με τους Έλληνες πολίτες, καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στο κράτος μέλος καταγωγής του, μετά από δικαστική απόφαση ή απόφαση (πράξη) διοικητικής αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι για την τελευταία προβλέπεται η προσβολή της με ένδικο βοήθημα. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται και τα εξής στοιχεία:

α) η ιθαγένεια, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης, η τελευταία διεύθυνση στο κράτος μέλος καταγωγής και η διεύθυνση στην εκλογική περιφέρεια του κράτους μέλους κατοικίας, β) ο εκλογικός κατάλογος του δήμου, κοινότητας ή περιφέρειας στον οποίο είναι εγγεγραμμένος τελευταία στο κράτος μέλος καταγωγής του,

γ) δήλωση ότι δεν είναι υποψήφιος για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε άλλο κράτος μέλος αλλά ούτε και στην Ελλάδα σε συνδυασμό άλλου κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, δ) η ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους μέλους.

2.Φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας, όπως αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Υποχρεώσεις των πολιτικών κομμάτων: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.2196/1994 όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 3 του ν.4244/2014, τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων που προτίθενται να συμπεριλάβουν ως υποψήφιο στο συνδυασμό τους, πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

είναι υποχρεωμένα να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών μέσα σε έξι (6) ημέρες από την προκήρυξη των εν λόγω εκλογών, δηλαδή μέχρι την 28η Απριλίου 2014, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του ανωτέρω άρθρου πέμπτου, προκειμένου να αποσταλεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του και να εξακριβωθεί ότι ο δηλών δεν έχει στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε αυτό.

Όταν η αποδοχή πρότασης υποψηφιότητας γίνεται από τον πληρεξούσιο του προτεινόμενου, επισυνάπτεται πάντοτε αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης με την οποία χορηγήθηκε η πληρεξουσιότητα. Στην πρόταση επισυνάπτεται, επίσης, γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για κατάθεση χρηματικού ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €). Το ποσό αυτό, εισπράττεται είτε με διπλότυπα είσπραξης είτε με έντυπα παράβολα, τα οποία έχουν την αυτή αποδεικτική ισχύ.

Η έλλειψη αποδοχής ή της υπεύθυνης δήλωσης του προτεινόμενου ή της υπογραφής του ή του πληρεξουσίου ή του γραμματίου, καθώς και η έλλειψη οποιουδήποτε από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν.4255/2014, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη ανακήρυξή του ως υποψηφίου από τον Άρειο Πάγο.

Ποσόστωση υποψηφίων κατά φύλο

Εφαρμόζεται και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο θεσμός της ποσόστωσης ανά φύλο στην πρόταση υποψηφιότητας κάθε συνδυασμού, όπως ισχύει αντιστοίχως στις βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.4255/2014, ο αριθμός των υποψηφίων ευρωβουλευτών από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους.

V. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.4255/2014, η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων περιλαμβάνει υποψηφίους, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των συνολικά εκλεγομένων, κάθε φορά, μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αναλογούν στην Ελλάδα. Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην απόφαση 2013/312/ΕΕ της 28ης Ιουνίου 2013 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (L 181/29.6.2013), βάσει των οποίων στην Ελλάδα αναλογούν 21 έδρες για την περίοδο 2014 – 2019, η πρόταση κάθε κόμματος ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 42 υποψήφιους.

Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων κατά αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους.

Στην πρόταση κάθε συνδυασμού επισυνάπτεται γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για την κατάθεση χρηματικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000, 00 €), η έλλειψη του οποίου καθιστά την πρόταση απαράδεκτη.

Το ποσό αυτό επιστρέφεται στα κόμματα ή τους συνδυασμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, των οποίων οι συνδυασμοί έλαβαν ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την Επικράτεια ή μία τουλάχιστον έδρα μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι δηλώσεις με τις οποίες καταρτίζονται οι συνδυασμοί, επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή κατατίθενται με απόδειξη, το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 4η Μαΐου 2014.

Η ανακήρυξη των συνδυασμών ενεργείται από το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, σε δημόσια συνεδρίαση τη δεκάτη τετάρτη (14η) ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας δηλαδή την 11η Μαΐου 2014.

VI. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Με βάση τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 3 του ν.4255/2014, για το όνομα και έμβλημα των κομμάτων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 5 του άρθρου 37 και του άρθρου 38 του π.δ. 26/2012. Η σχετική έγγραφη δήλωση προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιδίδεται το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή το αργότερο την 1η Μαΐου 2014.

Επισημαίνεται ότι, τα κόμματα που προτίθενται να απαρτίσουν συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων, οφείλουν επίσης να δηλώσουν εγγράφως προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το όνομα και το έμβλημα του συνασπισμού, το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή μέχρι και την 1η Μαΐου 2014.

VII. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Στο έντυπο ψηφοδέλτιο αναγράφονται μόνο το όνομα και το έμβλημα του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζομένων κομμάτων και τα ονόματα των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά επωνύμου. Τα πολιτικά κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων που συνδέονται με Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα, μπορούν να αναγράφουν στα ψηφοδέλτια του συνδυασμού, πριν από το έμβλημα και το όνομά τους, το έμβλημα και το όνομα του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.

Επίσης, στα ψηφοδέλτια συνασπισμού κομμάτων, στα οποία συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις, μετά την προσωνυμία του συνασπισμού, είναι επιτρεπτή η αναγραφή (εκτός του ονόματος) και των εμβλημάτων των κομμάτων ή πολιτικών κινήσεων που αποτελούν το συνασπισμό. Η αναγραφή γίνεται σε διαδοχικές ξεχωριστές σειρές ή και παραπλεύρως, κατά τρόπο που διευκολύνει την κατάρτιση του ψηφοδελτίου του συνδυασμού.

VIII. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι ανακοινώνονται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο προβαίνει στην έκδοση προκήρυξης στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία της απόφασης ανακήρυξης. Η προκήρυξη κοινοποιείται αμέσως στους Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τη δημοσιεύσουν κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ.8 του άρ.3 του ν.4255/2014 και με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του π.δ. 26/2012.

Ο αντιπεριφερειάρχης οφείλει να γνωστοποιήσει στην περιφέρεια του νομού, με προκήρυξή του η οποία θα περιέχει όλα τα στοιχεία της σχετικής απόφασης, τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους που ανακηρύχθηκαν. Στην προκήρυξη αναγράφονται οι συνδυασμοί, καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων τους, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην απόφαση του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου. Η προκήρυξη του αντιπεριφερειάρχη δημοσιεύεται, εφόσον είναι εφικτό, και σε κάθε περίπτωση τοιχοκολλάται με φροντίδα των δημοτικών αρχών στα μέρη των δήμων του νομού, με τη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Η ανωτέρω γνωστοποίηση και τοιχοκόλληση, γίνεται με ευθύνη του κατά τα ανωτέρω οικείου αντιπεριφερειάρχη, το αργότερο μέχρι την πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο την 20η Μαΐου 2014.

Επίσης, από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 5 του ν.4255/2014 του άρθρου 56 του π.δ.26/2012, προκύπτει ότι οι δημοτικές αρχές οφείλουν να εκδώσουν και να δημοσιεύσουν σε όλη την περιφέρειά τους, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο έως την 21η Μαΐου 2014, πρόγραμμα που να αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες της έναρξης και της λήξης της, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας και τα ονόματα των υποψηφίων, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη του οικείου αντιπεριφερειάρχη.

IX. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ

Όπως είναι ήδη γνωστό, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του ν.3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. ‘Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών» (Α΄146). Έχοντας ωστόσο υπόψη ότι οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές θα αναδεικνύονται πλέον με σταυρό προτίμησης, γεγονός το οποίο θα επιφέρει και σημαντικές αλλαγές στην προεκλογική εκστρατεία τους κατά τα πρότυπα των βουλευτικών εκλογών, κρίθηκε αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι τα κόμματα και οι υποψήφιοι έχουν τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς του ν.3023/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι νέες ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν με το ν.4255/2014 και τροποποιούν ορισμένες διατάξεις του ν.3023/2002

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω ορισμένες από τις κύριες υποχρεώσεις:

(1)Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για εκλογικά έσοδα και δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων

(2)Για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές είναι επιτρεπτές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μέχρι δύο (2) εμφανίσεις σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, που εδρεύει στα διοικητικά όρια κάθε μιάς από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας είναι επιτρεπτές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, μέχρι (3) εμφανίσεις

(3)Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζεται στα 135.000 ευρώ

(4)Σύνταξη καταστάσεων εσόδων – δαπανών για τους εκλεγέντες και τους αναπληρωματικούς

X. ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4255/2014 αντικαταστάθηκε το άρθρο 28 του ν.3023/2002 που αφορά στη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών. Η ΔΕΕ που θα συγκροτηθεί ενόψει των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει απόλυτα αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα, διασφαλίζοντας παράλληλα και την αρχή του δημοκρατικού πλουραλισμού, καθώς θα μετέχουν πλέον σε αυτήν και εκπρόσωποι κομμάτων ή συνασπισμών που εκπροσωπούνται στη Βουλή και δεν εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ η σύνθεσή της θα συμπληρωθεί εντός τριών (3) ημερών μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών, με εκπροσώπους των ανακηρυχθέντων κομμάτων και συνασπισμών που δεν εκπροσωπούνται ούτε στη Βουλή ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ν.3023/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που διέπουν τη διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα και για την κατανομή της εκλογικής χρηματοδότησης κλπ.

XI. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

1.Όπως προαναφέρθηκε, ο Άρειος Πάγος είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την επίδοση των παραιτήσεων από τις θέσεις που συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας, καθώς για την ανακήρυξη των συνδυασμών.

2.Τα πρωτοδικεία της χώρας έχουν την αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων της εκλογής και την κατάρτιση των σχετικών πινάκων σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Ειδικότερα, αποστέλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών επικυρωμένο αντίγραφο του πίνακα που περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός στην οικεία εκλογική περιφέρεια, ενώ αποστέλλουν και επικυρωμένο αντίγραφο του πίνακα αποτελεσμάτων με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έλαβε κάθε υποψήφιος στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να καταρτίσει συγκεντρωτικό πίνακα αποτελεσμάτων για όλη την επικράτεια

3.Το Πρωτοδικείο Αθηνών, έχει για πρώτη φορά την αρμοδιότητα για την κατάρτιση συγκεντρωτικού πίνακα αποτελεσμάτων για όλη την επικράτεια με τα στοιχεία που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία, όπως ειδικότερα αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.5 του ν.4255/2014 και στην αριθ.18/16225/22.4.2014 εγκύκλιό μας.

Επίσης, η ανακήρυξη των εκλεγέντων και των αναπληρωματικών τους ενεργείται από το Πρωτοδικείο Αθηνών, με βάση το απόσπασμα της απόφασης της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ