NOMOΣ 4278/2014. Φάροι, Στρατολογία

NOMOΣ 4278/2014ΦΕΚ Α 157 – 04.08.2014
Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις.

Φάροι

α. «Λιμένας» είναι η ζώνη ξηράς και θάλασσας, μαζί με τα έργα και τον εξοπλισμό, που υπάγεται σε κάθε δημόσιο φορέα χρήσης, ή φορέα της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικό ή μικτό φορέα, που έχει, κατά το νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσής του και επιτρέπει κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές.
β. «Πυρσός» είναι οποιοδήποτε ναυτιλιακό βοήθημα, το οποίο εκπέμπει ευδιάκριτο φως και επισημαίνει προκαθορισμένο γεωγραφικό σημείο. Οι πυρσοί διακρίνονται σε φάρους, φανούς και φωτοσημαντήρες.
γ. «Φάρος» είναι ο πυρσός που χρησιμεύει στην πελαγοδρομία, στην προσαιγιάλωση ή στην ακτοπλοΐα.
δ. «Φανός» είναι ο πυρσός που χρησιμεύει στην ακτοπλοΐα, στην ένδειξη εισόδου όρμων, λιμένων, διαύλων και λιμενοβραχιόνων, καθώς και στην ένδειξη κεφαλής προβλητών ή κρηπιδωμάτων.
ε. «Φωτοσημαντήρας» είναι κάθε πυρσός που είναι τοποθετημένος σε αγκυροβολημένο σημαντήρα για την επισήμανση υφάλων, κινδύνων, έργων ή εγκαταστάσεων.
στ. «Λιμενικά έργα» είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή μερικώς στον αιγιαλό, την όχθη, την παραλία ή την παρόχθια ζώνη, μέσα στη θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών ή που προβλέπονται από τις διατάξεις περί Λιμενικών Ταμείων.
ζ. «Αεροναυτικός φάρος» είναι ο πυρσός ναυτικού τύπου, στον οποίο μέρος της φωτεινής δέσμης εκτρέπεται κατά δέκα έως δεκαπέντε μοίρες (10°-15°) πάνω από τον ορίζοντα για τη χρήση του από αεροσκάφη.
η. «Ζώνη Ασφαλείας» είναι ο χώρος που περικλείεται από νοητό κύκλο ακτίνας διακοσίων (200) μέτρων από φάρο.
θ. «Φαρικό δίκτυο» είναι το σύνολο των πυρσών.
ι. «Ναυάγιο» είναι:
(αα) Κάθε πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, νηολογημένο ή όχι, το οποίο έχει παύσει να έχει πλευστότητα και παραμένει, ολόκληρο ή κατά ένα μέρος, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
(ββ) Η κατασκευή, η οποία δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί κατά τον προορισμό της και παραμένει, ολόκληρη ή κατά ένα μέρος, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
(γγ) Το φορτίο πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος ή το τμήμα ή παράρτημα πλοίου, πλωτού ναυπηγήματος ή κατασκευής, που παραμένει, ολόκληρο ή κατά ένα μέρος, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
ια. «Φαρική Εγκατάσταση» είναι το κτίσμα ή η κατασκευή με τα φωτιστικά μηχανήματα και λοιπά βοηθήματα.
ιβ. «Ναύδετο» είναι πλωτός σημαντήρας, αγκυροβολημένος στη θάλασσα, που χρησιμοποιείται για την πρόσδεση πλοίων.

Στρατολογία

Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού

Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους

Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια

Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και ανυποτάκτων για λόγους υγείας

Εξαγορά –Άρση Πρόσθετων Στρατιωτικών Υποχρεώσεων

Ανυπότακτοι

Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών

Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους

Θητεία Ειδικών Κατηγοριών Οπλιτών

Ρύθμιση θεμάτων αντιρρησιών συνείδησης

Αναβολή κατάταξης των ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN)

Αντικατάσταση όρων στρατολογικής νομοθεσίας

ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

NOMOΣ 4278/2014 – ΦΕΚ Α 157 (pdf)