Κριτήρια για τοποθετήσεις – μεταθέσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Εξειδίκευση – μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ρύθμιση λοιπών θεμάτων, που αφορούν στις τοποθετήσεις-μεταθέσεις όσων υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση της στρατεύσιμης και πρόσθετης στρατιωτικής τους υποχρέωσης και οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Εξέτασης Κατ’ Εξαίρεση Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων. (Αριθμ. Φ.411/115/287956 Σ. 3473 – ΦΕΚ B 2125 – 11.07.2016)

Άρθρο 1
Εξειδίκευση και μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων
1. Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια της παραγράφου 2β του άρθρου 3 του Ν. 4361/2016 (Α’/10), που λαμβάνονται υπόψη για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών, εξειδικεύονται και μοριοδοτούνται, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
α. Απώλεια συγγενούς α’ βαθμού κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάταξη του οπλίτη στις Ένοπλες Δυνάμεις ή κατά τη διάρκεια της θητείας του: εκατό (100) μόρια.
β. Ανεργία γονέων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος: ενενήντα (90) μόρια.
γ. Ανεργία συζύγου, για τον έγγαμο οπλίτη και συντρόφου για τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται: ενενήντα (90) μόρια.
δ. Οπλίτης με ένα (1) τουλάχιστον τέκνο ή σύζυγο ή γονέα ή αδελφό με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω: ογδόντα (80) μόρια.
ε. Οπλίτης που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: ογδόντα (80) μόρια.
στ. Οπλίτης με ένα (1) τουλάχιστον τέκνο: εβδομήντα (70) μόρια.
ζ. Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη: εξήντα (60) μόρια.
η. Οπλίτης ορφανός και από τους δυο γονείς, χωρίς εξαρτώμενα μέλη, που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη: εξήντα (60) μόρια.
θ. Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας: σαράντα (40) μόρια.
ι. Ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος: τριάντα (30) μόρια.
ια. Ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη ή συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης: τριάντα (30) μόρια.
2. Οπλίτης με δύο τέκνα και άνω λαμβάνει είκοσι (20) μόρια για κάθε επιπλέον του ενός τέκνο.
3. Οπλίτης, μέλος οικογένειας με τρία ή και περισσότερα τέκνα, λαμβάνει επιπλέον πέντε (5) μόρια για κάθε αδελφό του.
4. Ως χαμηλό οικογενειακό εισόδημα λογίζεται το εισόδημα που είναι ίσο ή μικρότερο από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά.
5. Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του σε περισσότερες από μία περιπτώσεις οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, λαμβάνει τα αντίστοιχα μόρια αθροιστικά, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
α. Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στην περίπτωση β’ δεν λαμβάνει επιπλέον τα μόρια της περίπτωσης ι’.
β. Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στην περίπτωση γ’ δεν λαμβάνει επιπλέον τα μόρια των περιπτώσεων στ’ και ια’.
γ. Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στην περίπτωση δ’, ως πατέρας ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, δεν λαμβάνει επιπλέον τα μόρια της περίπτωσης στ’.
δ. Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις περιπτώσεις ζ’ και η’ δεν λαμβάνει τα μόρια της περίπτωσης θ’.Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης οι οπλίτες υποβάλλουν τα παρακάτω, κατά περίπτωση, πρόσφατα δικαιολογητικά:
α. Για την περίπτωση α: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς α’ βαθμού.
β. Για την περίπτωση β: βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και των δυο γονέων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους και των δυο γονέων και αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.
γ. Για την περίπτωση γ: βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ συζύγου ή συντρόφου, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους συζύγου ή συντρόφου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ. Για την περίπτωση δ: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα ή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
ε. Για την περίπτωση ε: αντίγραφο δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια ή την αναδοχή ή την υιοθεσία και πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα ή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
στ. Για την περίπτωση στ: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ζ. Για την περίπτωση ζ: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους, από το οποίο να προκύπτει ότι οι αδελφοί του οπλίτη είναι εξαρτώμενα μέλη και υπεύθυνη δήλωση του οπλίτη ότι δε δικαιούται μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
η. Για την περίπτωση η: τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
θ. Για την περίπτωση θ: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ι. Για την περίπτωση ι: βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ γονέα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος και των δυο γονέων και αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.
ια. Για την περίπτωση ια: βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ συζύγου ή συντρόφου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο του συμφώνου συμβίωσης.
2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α’/75) που κατατίθενται προς πιστοποίηση υπαγωγής στα εν λόγω κριτήρια δεν λαμβάνονται υπόψη.
3. Ο όρος «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου έχει την έννοια που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 4172/2013 (Α’/167) και προκύπτει από το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
4. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται σε δίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του.

Άρθρο 3
Διαδικασία συλλογής στοιχείων και δικαιολογητικών
1. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, πριν την κατάταξη τους, για τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (εφαρμογή web) των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Η ηλεκτρονική εφαρμογή web περιλαμβάνει πεδία που αντιστοιχούν στα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στα κριτήρια αυτά, καθώς και πεδία από τα οποία τα ΓΕ αντλούν χρήσιμες πληροφορίες για την υποβοήθηση του έργου τους.
3. Οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν και συναλλάσσονται με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) κατά τα οριζόμενα στο Ν. 3979/2011 (Α’/138), με τα ΓΕ. Ειδικότερα, είναι δυνατή η συλλογή στοιχείων που αφορούν σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και πριν την κατάταξη, ηλεκτρονικά και ιδίως με χρήση ΤΠΕ, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΓΕ, μετά την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού σημειώματος κατάταξης. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία, που συλλέγονται ηλεκτρονικά, τηρούνται από την αρμόδια Διεύθυνση και εξετάζονται μετά την κατάταξη του οπλίτη.
4. Η κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών γίνεται κατά την κατάταξη των οπλιτών στο Κέντρο Κατάταξης και εντός δέκα (10) ημερών από αυτή, επισυνάπτονται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του τόπου προτίμησης του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης και εξετάζονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία του εν λόγω άρθρου.

Άρθρο 4
Δήλωση τόπου προτίμησης και διαδικασία εξέτασης δικαιολογητικών
1. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του τόπου προτίμησης (υπόδειγμα) για τοποθέτηση και μετάθεση, συμπληρώνεται από όλους τους οπλίτες, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, και πληροί το διοικητικό τύπο του Παραρτήματος «Α», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους οπλίτες με μέριμνα του αρμόδιου Γραφείου ή Τμήματος του Κέντρου Κατάταξης σε δυο αντίτυπα. Μετά τον έλεγχο τους από το αρμόδιο Γραφείο ή Τμήμα του Κέντρου, το ένα αντίτυπο τίθεται στα ατομικά έγγραφα του οπλίτη και το άλλο υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕ.
3. Σε περίπτωση αγράμματου οπλίτη ή οπλίτη που δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, η συμπλήρωση της ανωτέρω δήλωσης γίνεται με μέριμνα αρμόδιου Υπαξιωματικού ή Αξιωματικού του Κέντρου, η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο οπλίτη μετά την ανάγνωση του περιεχομένου της σε αυτόν και παρουσία άλλου Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού του Κέντρου.
4. Στην ανωτέρω δήλωση συμπληρώνονται με ακρίβεια τα πεδία 19 και 20 του υποδείγματος αυτής, ταυτόχρονα με την κατάθεση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
5. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται, μετά τη διαδικασία συλλογής, συμπλήρωσης και ελέγχου της ως προς την ακρίβεια της, τη δεύτερη εβδομάδα της κατάταξης από το Κέντρο Κατάταξης στην αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕ.
6. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την κατάταξη των οπλιτών, δεν εξετάζονται για την τοποθέτηση τους, παρά μόνο αν οι λόγοι για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης είναι επιγενόμενοι της κατάταξης των οπλιτών.Άρθρο 5
Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Κατ’ Εξαίρεση Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων
1. Σε κάθε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων συγκροτείται, με πράξη του οικείου Αρχηγού, Επιτροπή Εξέτασης Κατ’ Εξαίρεση Τοποθετήσεων – Μεταθέσων, που εξετάζει τα θέματα του άρθρου 5 του Ν. 4361/2016 (Α’/10) και γνωμοδοτεί επί των αιτημάτων τοποθετήσεων-μεταθέσεων των οπλιτών.
2. Η εν λόγω επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και ευρίσκεται σε απαρτία, εφόσον οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη.
3. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
4. Για κάθε σύσκεψη της επιτροπής τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από όλους τους συμμετέχοντες και στα οποία αναφέρεται υποχρεωτικά η αιτιολογία της απόφασης, ενώ καταγράφονται υποχρεωτικά τα μειοψηφούντα μέλη και οι απόψεις τους.
5. Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Α’/45) εφαρμόζονται για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 6
Επιτροπή Εξέτασης
Κατ’ Εξαίρεση Τοποθετήσεων – Μεταθέσεων
Καθορίζονται οι παρακάτω Επιτροπές Εξέτασης Κατ’ Εξαίρεση Τοποθετήσεων – Μεταθέσων:
α. Επιτροπή Εξέτασης Κατ’ Εξαίρεση Τοποθετήσεων-Μεταθέσων για το Στρατό Ξηράς αποτελούμενη από:
(1) Διευθυντή Β’ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), ως πρόεδρο.
(2) Διευθυντή Διεύθυνσης Οπλιτών Θητείας (ΔΟΘ) του ΓΕΣ, ως μέλος, με αναπληρωματικό μέλος αυτού τον Υποδιευθυντή της ίδιας Διεύθυνσης.
(3) Τμηματάρχη Τμήματος ΔΟΘ του ΓΕΣ, ως μέλος
(4) Επικεφαλής ομάδας Υγειονομικού του Τάγματος ΓΕΣ (ιατρός), ως μέλος.
(5) Αντίστοιχο επιτελή Όπλου ή Σώματος ΔΟΘ του ΓΕΣ, ως εισηγητή.
β. Επιτροπή Εξέτασης Κατ’ Εξαίρεση Τοποθετήσεων-Μεταθέσων για το Πολεμικό Ναυτικό αποτελούμενη από:
(1) Διευθυντή Β’ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), ως πρόεδρο.
(2) Διευθυντή Διεύθυνσης Β3 του ΓΕΝ, ως μέλος
(3) Τμηματάρχη Τμήματος B3-IV του ΓΕΝ, ως μέλος.
(4) Συντονιστή μεταθέσεων/τοποθετήσεων στρατευσίμων του ΓΕΝ/Β3-Ι\/(β), ως εισηγητή.
(5) Βοηθό Τμηματάρχη Τμήματος B3-IV του ΓΕΝ, ως μέλος.
γ. Επιτροπή Εξέτασης Κατ’ Εξαίρεση Τοποθετήσεων-Μεταθέσων για την Πολεμική Αεροπορία αποτελούμενη από:
(1) Διευθυντή Β’ Κλάδου Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), ως πρόεδρο.
(2) Διευθυντή Διεύθυνσης Στρατιωτικού Προσωπικού, ως μέλος.
(3) Τμηματάρχη Τμήματος Μεταθέσεων Οπλιτών, ως μέλος.
(4) Επιτελή Τμήματος Μεταθέσεων Οπλιτών, ως εισηγητή.
(5) Επιτελή Τμήματος Μεταθέσεων Οπλιτών, ως μέλος.

Άρθρο 7
Έκταση εφαρμογής διατάξεων
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται και για τους Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, Επίκουρους Αξιωματικούς και Έφεδρους Αξιωματικούς.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3, που θα ισχύσουν μετά την παρέλευση δύο μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. Φ.411/115/287956 Σ. 3473 – ΦΕΚ B 2125 – 11.07.2016)

NOMOΣ 4361/2016 – ΦΕΚ A 10 – 01.02.2016
Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις.

Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική και πρόσθετη υποχρέωσή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), τοποθετούνται, μετατίθενται, αποσπώνται και διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι  ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τους Δόκιμους Εφέδρους, τους Επίκουρους Αξιωματικούς και τους Εφέδρους Αξιωματικούς.