ΝΟΜΟΣ 4441/2016. Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων

ΝΟΜΟΣ 4441/2016 – ΦΕΚ A 227 – 06.12.2016
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις