Νόμος 4473/2017. Θέματα εκπαίδευσης

NOMOΣ 4473/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 78/30.05.2017
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης

ΜΕΡΟΣ Α
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010

ΜΕΡΟΣ Β
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2
Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 3
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, ΕΕΠ και ΕΒΠ

Άρθρο 4
Ρυθμίσεις για τη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση και μαθητεία

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών
1. Το άρθρο 1 του ν. 3512/2006 «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α’ 264) αντικαθίσταται

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
α) το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α’ 71),
β) η παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010,
γ) η υποπαράγραφος 12 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8),
δ) η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4027/2011 (Α’ 233).

Άρθρο 7
Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Σικιαρίδειον Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων»

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Το πλήρες κείμενο του νόμου 4473/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 78/30.05.2017