Νόμος 4487/2017. Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου

NOMOΣ 4487/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 116/09.08.2017
Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος μέσω του οποίου, καταγράφονται και δύνανται να διενεργούνται και εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές διάθεσης του διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών και η θέσπιση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του συστήματος αυτού.

Άρθρο 2
Ορισμοί
1. «Τηλεοπτικός οργανισμός»: ο πάροχος υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου, ο οποίος λειτουργεί στην ελληνική επικράτεια και εκπέμπει μέσω επίγειου δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής, καλωδιακού δικτύου ή δορυφορικού συστήματος, με ή χωρίς την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης).
2. «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου»: το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου καταγράφονται και δύνανται να διενεργούνται και εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές διάθεσης του διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών («Σύστημα»).
3. «Διαφημιστικός χρόνος»: ο χρόνος που διατίθεται από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και την ανάληψη χορηγίας εκπομπής.
4. «Προϊόν»: η προς διάθεση ποσότητα (διάρκεια) διαφημιστικού χρόνου, όπως εκάστοτε καθορίζεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό.
5. «Πωλητής διαφημιστικού χρόνου»: ο δημόσιος ή ιδιωτικός τηλεοπτικός οργανισμός που διαθέτει προς πώληση διαφημιστικό χρόνο.
6. «Αγοραστής διαφημιστικού χρόνου»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει διαφημιστικό χρόνο.
7. «Συμμετέχων»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ή αγοράζει διαφημιστικό χρόνο.
8. «Ρυθμιστής»: το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), που εποπτεύει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος.
9. «Διαχειριστής»: το νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει το Σύστημα, την αναγκαία τεχνολογική υποστήριξη και υποδομή για την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του, την πρόσβαση των συμμετεχόντων σε αυτό, την καταγραφή καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας και εκκαθάρισης των συναλλαγών. Στο νομικό αυτό πρόσωπο συμμετέχουν ως εταίροι ή μέλη οι αντιπροσωπευτικοί φορείς των τηλεοπτικών οργανισμών, των διαφημιζομένων και των διαφημιστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι και ιδρύουν το νομικό πρόσωπο.
10. «Εντολές»: οι δηλώσεις διάθεσης διαφημιστικού χρόνου (εντολές πώλησης) και οι δηλώσεις αγοράς διαφημιστικού χρόνου (εντολές αγοράς) που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες μέσω του Συστήματος.
11. «Συναλλαγές»: οι συμφωνίες διάθεσης διαφημιστικού χρόνου στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ειδικές συμφωνίες που συνάπτουν οι τηλεοπτικοί οργανισμοί και συναρτώνται με το διαφημιστικό χρόνο, όπως ενδεικτικά η τοποθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών, οι συμβάσεις με προμηθευτές για μηνύματα ή χρονοθυρίδες τηλεπώλησης, οι ειδικές συμφωνίες ανταλλαγής σε είδος και οι ανταλλακτικές συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
12. «Εκκαθάριση»: Η διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών που έχουν καταγραφεί στο Σύστημα ή έχουν διενεργηθεί μέσω αυτού.Άρθρο 3
Συμμετοχή στο Σύστημα
1. Στο Σύστημα συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας), οι διαφημιστές, οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν για τη διάθεση του διαφημιστικού χρόνου για λογαριασμό των διαφημιζομένων, οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που διενεργεί συναλλαγές διαφημιστικού χρόνου.
2. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για τη διασφάλιση του κατά την περίπτωση γ ́της παραγράφου 4 του άρθρου 5 πιστωτικού τους ορίου για τη διενέργεια των συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοπρασίας.
3. Το κόστος λειτουργίας του Συστήματος καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ορθής Πρακτικής της περίπτωσης ια ́ του άρθρου 7.

Άρθρο 4
Συναλλαγές διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών
Από 1.9.2018 κάθε συναλλαγή διάθεσης διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών καταγράφεται από τους συμμετέχοντες στο Σύστημα.

Άρθρο 5
Λειτουργία Συστήματος
1. Το Σύστημα έχει τη μορφή ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή κάθε συναλλαγής διάθεσης διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών.
2. Η πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής κάθε συναλλαγής διάθεσης διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών, στο οποίο διασφαλίζεται η ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών του σύμφωνα με την περίπτωση δ ́της παραγράφου 3, και δύναται επιπλέον να περιλαμβάνει:
α. ένα ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρασίας, μέσω του οποίου προσδιορίζονται οι τιμές πώλησης των προϊόντων των τηλεοπτικών οργανισμών, πραγματοποιούνται οι συναλλαγές μεταξύ πωλητών και αγοραστών, κατανέμεται ο διαφημιστικός χρόνος και υπολογίζονται οι χρεώσεις ανά διαφημιζόμενο και οι αμοιβές των συμμετεχόντων,
β. μία διαχειριστική εφαρμογή με τη μορφή ενός συστήματος τιμολόγησης, εισπράξεων και εκκαθαρίσεων των συναλλαγών που έχουν καταγραφεί στο Σύστημα ή έχουν διενεργηθεί με το ηλεκτρονικό σύστημα της περίπτωσης α ́.
3. Το ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρασίας λειτουργεί ως εξής:
α. μετά τον καθορισμό της αρχικής τιμής πώλησης του προϊόντος από κάθε τηλεοπτικό οργανισμό, το Σύστημα προσδιορίζει τις τιμές και την κατανομή του διαφημιστικού χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά και τη ζήτηση, με τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων βελτιστοποίησης,
β. το Σύστημα επιτρέπει την ελεύθερη διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής των πωλητών με κλιμακωτές εκπτώσεις βάσει όγκου συναλλαγών των αγοραστών, οι οποίες περιλαμβάνονται πάντοτε στο τιμολόγιο που εκδίδεται επί των συναλλαγών αυτών και δεν μπορούν να χορηγούνται σε άλλη χρονική στιγμή,
γ. το Σύστημα επιτρέπει την προαγορά διαφημιστικού χρόνου,
δ. το Σύστημα διασφαλίζει την ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών του. Συγκεκριμένα: αα) κάθε συμμετέχων έχει πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές που διενεργούνται από αυτόν και στις μη εμπιστευτικές πληροφορίες χρήσης του Συστήματος (κάθετη διαφάνεια) και ββ) οι συμμετέχοντες δεν έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες των λοιπών συμμετεχόντων (οριζόντια εμπιστευτικότητα).
4. Το Σύστημα τιμολόγησης, εισπράξεων και εκκαθαρίσεων των συναλλαγών:
α. εκτελεί την τελική εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν και εκδίδει μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης τιμολόγια και λοιπά παραστατικά,
β. εκκαθαρίζει τις εισπράξεις και κατανέμει τα ποσά που εισπράττονται στον κάθε συμμετέχοντα, προβαίνοντας στις νόμιμες κρατήσεις,
γ. καθορίζει το πιστωτικό όριο του κάθε συμμετέχοντος και ελέγχει την τήρησή του.

Το πλήρες κείμενο του νόμου 4487/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 116/09.08.2017