Νόμος 4488/2017. Εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέματα

Νόμος 4488/2017. Εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέματα

NOMOΣ 4488/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 137/13.09.2017
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Αρθρο 1. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016

Αρθρο 2. Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007

Αρθρο 3. Προσδιορισµός συντάξιµων αποδοχών αµειβόµενων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4472/2017

Αρθρο 4. Άσκηση του δικαιώµατος στη σύνταξη

Αρθρο 5. Καταργούµενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016
Αρθρο 6. Τροποποίηση των άρθρων 28 και 29 του ν. 4387/2016

Αρθρο 7. Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4387/2016

Αρθρο 8. Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4387/2016

Αρθρο 9. Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4387/2016

Αρθρο 10. Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016

Αρθρο 11. Τροποποίηση των άρθρων 39 και 40 του ν. 4387/2016

Αρθρο 12. Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4387/2016

Αρθρο 13. Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4387/2016

Αρθρο 14. Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 4387/2016

Αρθρο 15. Αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές

Αρθρο 16. Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41)

Αρθρο 17. Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α΄163)

Αρθρο 18. Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α΄170)

Αρθρο 19. Τροποποίηση του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114)

Αρθρο 20. Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα

Αρθρο 21. Ατέλεια ΕΤΕΑΕΠ

Αρθρο 22. Ασφάλιση αιρετών

Αρθρο 23. Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων

Αρθρο 24. Ρυθµίσεις για το προσωπικό φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αρθρο 25.

Αρθρο 26. Όργανα ΕΦΚΑ κατά το ν. 1418/1984 (Α΄ 23)

Αρθρο 27. Ενιαιοποίηση προϋποθέσεων καταβολής σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου

Αρθρο 28. Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης

Αρθρο 29. Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 1469/1984 (Α΄ 111)

Αρθρο 30. Απαλλαγή από τη συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη σε σεισµόπληκτους

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αρθρο 31. Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του ν. 3996/2011

Αρθρο 32. Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 3996/2011

Αρθρο 33. Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 3996/2011

Αρθρο 34. Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 3996/2011

Αρθρο 35. Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4144/2013

Αρθρο 36. Καταχώριση αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»

Αρθρο 37. Ηλεκτρονική αναγγελία του απασχολούµενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδοµικής εργασίας ή τεχνικού έργου

Αρθρο 38. Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης µισθωτού

Αρθρο 39. Αποκλεισµός από δηµόσιες συµβάσεις και χρηµατοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας

Αρθρο 40. Οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης

Αρθρο 41. Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 2874/2000

Αρθρο 42. Τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 240/2006

Αρθρο 43. Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 240/2006

Αρθρο 44. Παρένθετη µητρότητα

Αρθρο 45. Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσηµάτων των παιδιών

Αρθρο 46. Ειδική προστασία µητέρας λόγω υιοθεσίας και παρένθετης µητρότητας

Αρθρο 47. Ταχεία εκδίκαση διαφορών για άκυρη απόλυση, µισθούς υπερηµερίας και καθυστερούµενους µισθούς

Αρθρο 48. Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας

Αρθρο 49. Τροποποίηση του άρθρου 71 του Εισαγωγικού Νόµου του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αρθρο 50. Χορήγηση βοηθήµατος και ενίσχυση της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων

Αρθρο 51. Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας λόγω καταγγελίας κατόπιν µονοµερούς βλαπτικής µεταβολής των όρων εργασίας

Αρθρο 52. Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4144/2013

Αρθρο 53. Έγκριση προϋπολογισµών όλων των εποπτευοµένων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης φορέων

Αρθρο 54. Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)

Αρθρο 55. Διάταξη για το ΝΑΤ

Αρθρο 56. Σύσταση οργανικών θέσεων ΠΕ Πληροφορικής στον ΟΑΕΔ

Αρθρο 57. Παράταση συµβάσεων επικουρικού προσωπικού

Αρθρο 58. Περιεχόµενο προστασίαςΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 59. Σκοπός

Αρθρο 60. Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Αρθρο 61. Γενικές υποχρεώσεις

Αρθρο 62. Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δηµόσιες πολιτικές

Αρθρο 63. Καθολικός σχεδιασµός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, εύλογες προσαρµογές

Αρθρο 64. Πρόσβαση στο φυσικό, δοµηµένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον

Αρθρο 65. Επικοινωνία ΑµεΑ µε διοικητικές αρχές, γλώσσες και µορφές επικοινωνίας

Αρθρο 66. Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέµατα δικαιωµάτων ΑµεΑ

Αρθρο 67. Μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες

Αρθρο 68. Νοµοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων και παραγωγή επίσηµων στατιστικών για τα ΑµεΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 69. Αρµοδιότητα για τα Δικαιώµατα των ΑµεΑ Συντονιστικός Μηχανισµός στην Κυβέρνηση

Αρθρο 70. Ορισµός Κεντρικού Σηµείου Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρµογής της Σύµβασης

Αρθρο 71. Ορισµός Επιµέρους Σηµείων Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρµογής της Σύµβασης

Αρθρο 72. Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρµογής της Σύµβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 73.

Αρθρο 74.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΣΚΛΕ)
Αρθρο 75. Εδρα – Περιφερειακά Τµήµατα

Αρθρο 76. Ίδρυση Περιφερειακών Τµηµάτων

Αρθρο 77. Μέλη

Αρθρο 78. Εγγραφή – Συνδροµή

Αρθρο 79. Πόροι

Αρθρο 80. Όργανα Διοίκησης

Αρθρο 81. Γενική Συνέλευση

Αρθρο 82. Ηµερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

Αρθρο 83. Διοικητικό Συµβούλιο ΣΚΛΕ

Αρθρο 84. Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου

Αρθρο 85. Αρµοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συµβουλίου

Αρθρο 86. Αρµοδιότητες Αντιπροέδρου Α΄

Αρθρο 87. Αρµοδιότητες Αντιπροέδρου Β΄

Αρθρο 88. Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα

Αρθρο 89. Αρµοδιότητες Ταµία

Αρθρο 90. Αρµοδιότητες Οργανωτικού Γραµµατέα

Αρθρο 91. Αρµοδιότητες Υπεύθυνου Διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Εκδόσεων

Αρθρο 92. Αρµοδιότητες Υπεύθυνου Δηµοσίων Σχέσεων

Αρθρο 93. Αρµοδιότητες µελών ΔΣ

Αρθρο 94. Εξελεγκτική Επιτροπή

Αρθρο 95. Συνέλευση Προέδρων

Αρθρο 96. Γενική Συνέλευση Περιφερειακού Τµήµατος (ΠΤ)

Αρθρο 97. Περιφερειακό Συµβούλιο

Αρθρο 98. Αρµοδιότητες Προέδρου Περιφερειακού Συµβουλίου

Αρθρο 99. Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα Περιφερειακού Συµβουλίου

Αρθρο 100. Αρµοδιότητες Ταµία Περιφερειακού Συµβουλίου

Αρθρο 101. Επιτροπές – Τοµείς κατά ειδικότητα

Αρθρο 102. Εκλογική διαδικασία

Αρθρο 103. Πειθαρχικά Συµβούλια

Αρθρο 104. Πειθαρχικά παραπτώµατα

Αρθρο 105. Πειθαρχικές ποινές

Αρθρο 106. Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωµάτων

Αρθρο 107. Πειθαρχική διαδικασία

Αρθρο 108. Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο

Αρθρο 109. Αίτηση εξαίρεσης µελών Πειθαρχικού Συµβουλίου

Αρθρο 110. Άσκηση του επαγγέλµατος του κοινωνικού λειτουργού

Αρθρο 111. Σφραγίδα ΣΚΛΕ

Αρθρο 112. Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Αρθρο 113. Κώδικας δεοντολογίας των Κοινωνικών Λειτουργών

Αρθρο 114. Θέσεις προσωπικού

Αρθρο 115. Καταργούµενες διατάξεις

Αρθρο 116. Ανάθεση διαχείρισης στον ΟΓΑ

Αρθρο 117.

Αρθρο 118. Παραχώρηση του πρώην Στρατοπέδου «Παύλου Μελά» στο Δήµο Παύλου Μελά µε αντάλλαγµα

Αρθρο 119. Τροποποίηση του ν. 3850/2010

Αρθρο 120.

Αρθρο 121.

Αρθρο 122.

Αρθρο 123. Έναρξη ισχύος

Δείτε αναλυτικά το κείμενο του νόμου 4488/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 137/13.09.2017