Νόμος 4498/2017. Ρυθμίσεις θεμάτων και χρόνος εργασίας ιατρών ΕΣΥ

Νόμος 4498/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 172/16.11.2017
Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. – Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2003/88/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ )
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 καθορίζουν τους κανόνες για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων που υπηρετούν, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και εφαρμόζονται στους ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. όλων των βαθμών και βαθμίδων, στους ιατρούς – μέλη Δ.Ε.Π. των τμημάτων ιατρικής, στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία), στους ειδικευόμενους ιατρούς σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στους ειδικευόμενους πολίτες ιατρούς σε στρατιωτικά νοσοκομεία, σε όλους τους ιατρούς που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ. 2592/1953 και σε μονάδες Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ., στους οδοντιάτρους των ως άνω υπηρεσιών, στους ιατρούς που εργάζονται στα νοσοκομεία «Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» και στο «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», στις κλινικές, τμήματα, εργαστήρια και μονάδες αυτών και στο ιατρικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β..2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 δεν εφαρμόζονται στους ιατρούς – μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας και τους ιατρούς εργαζόμενους σε πλοία (ναυτικούς). Επίσης, οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και μαζικών καταστροφών.
Άρθρο 2
Ορισμοί (άρθρο 2 παρ. 1, 2 και 3 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)
Άρθρο 3
Ωράριο και διάρκεια εργασίας (άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)
Άρθρο 4
Συμμετοχή στις εφημερίες
Άρθρο 5
Οργάνωση του χρόνου εργασίας (άρθρα 3, 4, 5 και 17 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)
Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 3754/2009 (Α ́ 43) και το άρθρο 2 του ν. 3754/2009 και β) κάθε διάταξη που ρυθμίζει με αντίθετο τρόπο τα θέματα του Κεφαλαίου Α ́.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 7
Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 8
Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης / τοποθέτησης
Άρθρο 9
Αρμοδιότητα για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α ́ 74), των ιατρών και οδοντιάτρων
Άρθρο 10
Καταβολή πτητικού επιδόματος σε ιατρικό προσωπικό που εκτελεί αεροδιακομιδές ασθενών
Άρθρο 11
Θέσεις ιατρικού προσωπικού Κέντρου Υγείας Καρπάθου
Άρθρο 12
Καταργούμενες – Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
Μεταφορά οργανικών θέσεων προσωπικού Ε.ΚΕ.ΔΙ.
Άρθρο 14
Απαιτήσεις νοσοκομείων κατά δικαιούχων του άρθρου 33 του ν. 4368/2016
Άρθρο 15
Δαπάνες Κεντρικής Υπηρεσίας και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 16
Μετακινήσεις προσωπικού δημόσιων μονάδων υγείας
Άρθρο 17
Τροποποίηση του π.δ. 39/2009
Άρθρο 18
Ρυθμίσεις για τους φυσικοθεραπευτές
Άρθρο 19
1. Το πέμπτο και έκτο εδάφια της περίπτωσης α ́ της παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α ́ 205) τροποποιούνται
Άρθρο 20
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 248/1967 (Α ́ 243) αντικαθίσταται
Άρθρο 21
Μετά το άρθρο 3 του α.ν. 248/1967 προστίθεται άρθρο 3Α
Άρθρο 22
1. Μετά το άρθρο 3Α του α.ν. 248/1967 προστίθεται άρθρο 3Β
Άρθρο 23
1. Το άρθρο 5 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται
Άρθρο 24
1. Ο τίτλος του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται
Άρθρο 25
1. Για τους ασφαλισμένους στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. καταβάλλονται οι εξής εισφορές
Άρθρο 26
Το Καταστατικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιείται
Άρθρο 27
Στο άρθρο 61 του ν. 4486/2017 (Α ́ 115) προστίθεται παράγραφος 3
Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο των διατάξεων του νόμου 4498/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 172/16.11.2017