Νόμος 4505/2017. Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών

Νόμος 4505/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 189/08.12.2017

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1
Νομική Μορφή – Έδρα – Σκοπός – Εποπτεία
1. Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Ινστιτούτο), το οποίο συστάθηκε με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 1766/1951 «Περί συστάσεως εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών» (Α ́ 114), αποτελεί ελληνικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και έχει την έδρα του στη Βενετία της Ιταλίας.2. Σκοπό του Ινστιτούτου αποτελεί η προαγωγή των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Στο πλαίσιο του σκοπού αυτού, το Ινστιτούτο:
α) Αναδεικνύει τις εν γένει ιστορικές, φιλολογικές και άλλες συναφείς πτυχές του ελληνικού πολιτισμού κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, καθώς και δι’ αυτών προάγει την πολιτιστική διπλωματία, μέσω διοργάνωσης, μεταξύ άλλων, διεθνών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και εκθέσεων,
β) παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα,
γ) διαχειρίζεται το χαρτώο, αναλογικό και ψηφιακό αρχειακό υλικό, καθώς και άλλα πολυμέσα που διαθέτει,
δ) διασυνδέεται με αναγνωρισμένα ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, με φορείς εποπτικών μέσων και βάσεων δεδομένων και οργανώνει με τους παραπάνω κοινές εκδηλώσεις και δραστηριότητες,
ε) προβαίνει σε διεθνείς εκδοτικές δραστηριότητες και
στ) αξιοποιεί με ενδεδειγμένο τρόπο το μουσειακό υλικό του.

3. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω το Ινστιτούτο:
α) Παρέχει υποτροφίες σε ερευνητές, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ανώτατου ελληνικού ή ομοταγούς αλλοδαπού ιδρύματος, καθώς και φιλοξενία σε επισκέπτες ερευνητές, κατά τα οριζόμενα στον Οργανισμό του,
β) συμμετέχει στα διεθνή δίκτυα διάδοσης εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, καθώς και στα διεθνή δίκτυα εκπαιδευτικών δράσεων στους τομείς δράσης του,
γ) διοργανώνει προγράμματα και εκδηλώσεις συναφείς με το αντικείμενο δράσης του και
δ) προβάλλει το αρχειακό και άλλο μουσειακό υλικό του.

4. Το Ινστιτούτο υπάγεται στη γενική εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών και, όσον αφορά στη μορφωτική και εκπαιδευτική δραστηριότητά του, στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Εποπτική Επιτροπή
Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης Ινστιτούτου
Άρθρο 4
Πρόεδρος του Ινστιτούτου
Άρθρο 5
Διαχειριστική Επιτροπή
Άρθρο 6
Προσωπικό Ινστιτούτου
Άρθρο 7
Πόροι του Ινστιτούτου
Άρθρο 8
Οργανισμός Ινστιτούτου
Άρθρο 9
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 12
Η περίπτωση δ ́ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 (Α ́ 199) αντικαθίσταται
Άρθρο 13
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4481/2017 (Α ́ 100) τροποποιείται, από την έναρξη ισχύος του ν. 4481/2017
Άρθρο 14
Στο άρθρο 2 του ν. 4473/2017 (Α ́ 78) προστίθεται παράγραφος 3
Άρθρο 15
Η θητεία των υπηρετούντων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
Άρθρο 16
1. Το άρθρο 3 του ν. 4115/2013 (Α ́ 24) αντικαθίσταται
Άρθρο 17
Τροποποίηση του ν. 4472/2017 (Α ́ 74)
Άρθρο 18
Καθορισμός ανώτατου ύψους εφάπαξ χρηματικής αρωγής της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 354/1976 και της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 788/1978
Άρθρο 19
Ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Άρθρο 20
1. Για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας
Άρθρο 21
Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.