Νόμος 4519/2018. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Νόμος 4519/2018. Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Νόμος 4519/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 25/20.02.2018
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξειςΆρθρα 1 έως 13

Νομική μορφή Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

1. Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) του άρθρου 2, που έχουν ως σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των άρθρων 18, 19 και 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος. Οι ΦΔΠΠ είναι κοινωφελή ΝΠΙΔ και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

2. Οι ΦΔΠΠ εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άλλες διατάξεις στα άρθρα 13 έως 31 

Δείτε το κείμενο του νόμου 4519/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 25/20.02.2018