Νόμος 4530/2018. Μεταφορές και τροποποίηση του ΚΟΚ

Νόμος 4530/2018. Μεταφορές και τροποποίηση του ΚΟΚ

Νόμος 4530/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 59/30.03.2018
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις



ΜΕΡΟΣ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 1
Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις επιβατών που χρησιμοποιούν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα
Άρθρο 4
Όργανα ελέγχου
Άρθρο 5
Πειθαρχικό Συμβούλιο – Λοιπά όργανα
Άρθρο 6
Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 7
Έλεγχος
Άρθρο 8
Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 9
Εκτέλεση πειθαρχικής απόφασης
Άρθρο 10
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών
Άρθρο 11
Επιτροπή για θέματα ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 12
Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με οχήματα Ε.Δ.Χ.
Άρθρο 13
Ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση για την ενοικίαση Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό
Άρθρο 14
Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Άρθρα 14 – 22

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)
Άρθρα 23 – 32

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΕΛ
Άρθρα 33 – 44

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρα 45 – 66



ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρα 67 – 92

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρα 93 – 109

Άρθρο 110
Έναρξη ισχύος
1. Κάθε διάταξη, η εφαρμογή της οποίας προϋποθέτει δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου, τίθεται σε ισχύ μετά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Νόμος 4530/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 59/30.03.2018
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις