Νόμος 4549/2018. Δημοσιονομικοί στόχοι και μεταρρυθμίσεις

Νόμος 4549/2018. Δημοσιονομικοί στόχοι και μεταρρυθμίσεις

Τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών ΜεταρρυθμίσεωνΝόμος 4549/2018ΦΕΚ Τεύχος Α’ 105/14.06.2018
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ Α ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΡΘΡΟΥ 2.2 (vi)
ΤΗΣ ΑΠΟ 14.11.2014 ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

Άρθρα 1 – 14
Ίδρυση Φορέα

ΤΜΗΜΑ Β ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 15
Μεσολάβηση και διαιτησία συλλογικών εργατικών διαφορών
Άρθρο 16
Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΜΕΔ
Άρθρο 17
Προνοιακές παροχές
Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 215 του ν. 4512/2018
Άρθρο 19
Ασφαλιστικές εισφορές
Άρθρο 20
Υπολογισμός επικουρικής σύνταξης
Άρθρο 21
Αποζημίωση συμβεβλημένων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα
Άρθρο 22
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

ΤΜΗΜΑ Γ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 966 ΚΠολΔ
Άρθρο 24
Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα

ΤΜΗΜΑ Δ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 25
Ρυθμίσεις για το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής
Άρθρο 26
Τροποποίηση του ν. 1902/1990, του ν. 3918/2011 και του π.δ. 312/1992
Άρθρο 27
Ρυθμίσεις για τα οπτικά – γυαλιά οράσεως και τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής
Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4430/2016
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4052/2012
Άρθρο 30
Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιλογής του Ε.Κ.Α.Π.Υ.
Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4025/2011
Άρθρο 32
Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016
Άρθρο 33
Ψηφιακή υποβολή δικαιολογητικών

ΤΜΗΜΑ Ε ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Άρθρο 34 – 39
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

ΤΜΗΜΑ ΣΤ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 40
Ρύθμιση θεμάτων Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4067/2012
Άρθρο 42
Αναπροσαρμογή ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση μέσω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση

ΤΜΗΜΑ Ζ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 43
Κατάργηση ελαχίστου ορίου διάρκειας της σύμβασης ναύλωσης

ΤΜΗΜΑ Η ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 44
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 393/1976ΤΜΗΜΑ Θ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4469/2017 (Α ́ 62)
Άρθρο 45
Ορισμοί
Άρθρο 46
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 47
Ρύθμιση οφειλών ομόρρυθμων εταίρων
Άρθρο 48
Περιεχόμενο αίτησης και συνοδευτικά έγγραφα
Άρθρο 49
Συντονιστής
Άρθρο 50
Διαδικασία διαπραγμάτευσης
Άρθρο 51
Αμοιβή του συντονιστή
Άρθρο 52
Αναστολή εκτέλεσης
Άρθρο 53
Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 54
Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Άρθρο 55
Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (Α 130)
Άρθρο 56
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 57
Διαδικασία προδικαστικού συμβιβασμού
Άρθρο 58
Κατάθεση αίτησης και εγγράφων
Άρθρο 59
Προδικασία
Άρθρο 60
Αναστολή καταδιωκτικών μέτρων
Άρθρο 61
Δικαστική ρύθμιση χρεών
Άρθρο 62
Προστασία κύριας κατοικίας
Άρθρο 63
Καθήκον ειλικρινούς δήλωσης
Άρθρο 64
Απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών
Άρθρο 65
Δικαιώματα συνοφειλετών
Άρθρο 66
Θάνατος του οφειλέτη
Άρθρο 67
Αρχείο αιτήσεων
Άρθρο 68
Μεταβατικέςδιατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
Άρθρο 69
Τροποποιήσεις του ν. 4354/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3325/2005 (Α ́ 68)
Άρθρο 70
Μετεγκατάσταση λόγω αλλαγών χρήσεων γης

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ –
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ –
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Ν. 4442/2016 (Α ́ 230)
Άρθρο 71
Πεδίο εφαρμογής – τροποποίηση άρθρου 17 του ν. 4442/2016
Άρθρο 72
Γνωστοποίηση λειτουργίας – Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 4442/2016
Άρθρο 73
Έγκριση λειτουργίας
Άρθρο 74
Κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 23 του ν. 4442/2016
Άρθρο 75
Εξουσιοδοτήσεις – Τροποποίηση άρθρου 24 του ν. 4442/2016
Άρθρο 76
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4442/2016.
Άρθρο 77
Εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων – Οχλήσεις
Άρθρο 78
Απλούστευση εγκατάστασης και λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών
Άρθρο 79
Μεταβατικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Ι ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Άρθρο 80
Τροποποίηση του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014
Άρθρο 81
Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997
Άρθρο 82
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4270/2014
Άρθρο 83
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
Άρθρο 84
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4270/2014
Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4270/2014
Άρθρο 86
Κατάργηση διατάξεων του π.δ. 142/2017.
Άρθρο 87
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017.
Άρθρο 88
Σύσταση Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού
Άρθρο 89
Σύσταση θέσεων
Άρθρο 90
Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 91
Αρμόδιο όργανο
Άρθρο 92
Εφαρμοστέο δίκαιο

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ
Άρθρο 93
Καθορισμός και καταβολή προμήθειας ασφαλείας
Άρθρο 94
Ασφάλειες
Άρθρο 95
Απόδοση τόκων υπέρ του Δημοσίου και εισφορά του ν. 128/1975

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 96
Σύσταση και αρμοδιότητες της Διυπουργικής Επιτροπής
Άρθρο 97
Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου
Άρθρο 98
Σύσταση και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 99
Συμβατότητα αιτήματος παροχής εγγύησης με το Ενωσιακό Δίκαιο
Άρθρο 100
Διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 101
Κατάπτωση της εγγύησης
Άρθρο 102
Απαλλαγή του Ελληνικού Δημοσίου και διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
Άρθρο 103
Ρυθμίσεις δανείων

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 104 – 108
Ετήσιο όριο εγγυήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 109
Παροχή εξουσιοδοτήσεων και έγκριση σχεδίου τροποποιητικής σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 4336/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 110
Τροποποίηση του ν. 2960/2001
Άρθρο 111
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ
Άρθρο 112
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)
Άρθρο 113
Τροποποίηση Παραρτήματος του ν. 4389/2016
Άρθρο 114
Διατάξεις για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Άρθρο 115
Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 116
Προσθήκη άρθρων 71Δ και 71Ε στο ν. 4172/2013
Άρθρο 117
Τροποποίηση των νόμων 4172/2013 και 3842/2010
Άρθρο 118
Ερμηνευτική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
Άρθρο 119
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022

ΤΜΗΜΑ ΙΑ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 120
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 19 του ν. 4440/2016
Άρθρο 121
Ρυθμίσεις για την αξιολόγηση

ΤΜΗΜΑ ΙΒ ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 122
Οι παράγραφοι 6, 8 και 9 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (Α ́ 228) αντικαθίστανται
Άρθρο 123
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για προσφυγικό-μεταναστευτικό
Άρθρο 124
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4067/2012
Άρθρο 125
Προγράμματα ηλεκτρονικών δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου
Άρθρο 126
Τροποποίηση του ν. 4223/2013
Άρθρο 127
Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017
Άρθρο 128
Στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων
Άρθρο 129
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016
Άρθρο 130
Στο άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 (Α ́ 5) προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο

ΤΜΗΜΑ ΙΓ ́
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 131
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Νόμος 4549/2018ΦΕΚ Τεύχος Α’ 105/14.06.2018
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.