Νόμος 4554/2018. Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Αδήλωτη εργασία

Νόμος 4554/2018. Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Αδήλωτη εργασία

Νόμος 4554/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 130/18.07.2018
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.ΜΕΡΟΣ Α ́
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ
Άρθρο 2
Έναρξη ασφάλισης στον τέως ΟΓΑ
Άρθρο 3
Εύλογη αμφιβολία ως προς την υπαγωγή σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31.12.2016
Άρθρο 4
Βεβαιωμένες ή μη οφειλές ΟΤΑ προς ΦΚΑ

ΜΕΡΟΣ Β ́
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 5
Διοικητικές κυρώσεις για αδήλωτη εργασία
Άρθρο 6
Δικαίωμα και προϋποθέσεις έκπτωσης
Άρθρο 7
Άπαξ καταβολή προστίμου
Άρθρο 8
Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 9
Ευθύνη αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων
Άρθρο 10
Πρακτική άσκηση και μαθητεία
Άρθρο 11
Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α ́ 88)

ΜΕΡΟΣ Γ ́
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Άρθρο 13
Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί
Άρθρο 14
Όργανα της επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων
Άρθρο 15
Αρμοδιότητες του Εισαγγελέα
Άρθρο 16
Διορισμός επιτρόπου ασυνόδευτων ανηλίκων
Άρθρο 17
Διορισμός υπό όρους και αντικατάσταση επαγγελματία επιτρόπου
Άρθρο 18
Αρμοδιότητες του επαγγελματία επιτρόπου
Άρθρο 19
Σύσταση, σύνθεση και λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Άρθρο 20
Διαβίωση του ασυνόδευτου ανηλίκου σε τρίτους
Άρθρο 21
Αξιολόγηση και καθορισμός βέλτιστου συμφέροντος ασυνόδευτου ανηλίκου
Άρθρο 22
Συμπληρωματική εφαρμογή του Αστικού Κώδικα
Άρθρο 23
Ευθύνη επαγγελματία επιτρόπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Άρθρο 24
Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Άρθρο 25
Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων
Άρθρο 26
Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Άρθρο 27
Διεύθυνση Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Άρθρο 28
Διαδικασία επιλογής επαγγελματιών επιτρόπων
Άρθρο 29
Αναστολή, παύση και λήξη επιτροπείας
Άρθρο 30
Διαγραφή από το Μητρώο Επαγγελματιών Επιτρόπων
Άρθρο 31
Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 32
Έναρξη ισχύοςΜΕΡΟΣ Δ ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
Επίδομα αφερεγγυότητας ΟΑΕΔ
Άρθρο 34
Επίδομα ανεργίας συμμετεχόντων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 3746/2009 (Α ́ 27)
Άρθρο 36
Παραχώρηση ακινήτων ΟΑΕΔ
Άρθρο 37
Παραχώρηση ακινήτων για πολιτιστικές και λοιπές χρήσεις
Άρθρο 38
Ελεύθεροι χώροι οικισμών τ. ΟΕΚ
Άρθρο 39
Επιχορήγηση κλάδου ανεργίας – στράτευσης ΟΑΕΔ
Άρθρο 40
Ηλεκτρονική κοινοποίηση εγγράφων και πράξεων του ΣΕΠΕ
Άρθρο 41
Αναγνώριση Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου
Άρθρο 42
Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας
Άρθρο 43
Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
Άρθρο 44
Αξιοποίηση ακινήτων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για κοινωφελείς και ανθρωπιστικούς σκοπούς
Άρθρο 45
Συμβάσεις με φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου
Άρθρο 46
Κοινωνική προστασία πολιτών τρίτων χωρών
Άρθρο 47
Κοινωνικές πολιτικές από τα έσοδα του πρωτοχρονιάτικου λαχείου
Άρθρο 48
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Άρθρο 49
Εκκαθάριση δαπανών
Άρθρο 50
Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Άρθρο 51
Στο άρθρο 164 του ν. 4389/2016 (Α ́94), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10
Άρθρο 52
1. Το άρθρο 20 του ν. 4305/2014 (Α ́237) αντικαθίσταται
Άρθρο 53
1. Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 (Α ́33), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε
Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α ́ 79)
Άρθρο 55
Απασχόληση συνταξιούχων μελών ανεξάρτητων διοικητικών αρχών
Άρθρο 56
Επέκταση χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος
Άρθρο 57
Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4325/2015 (Α ́47) αντικαθίσταται
Άρθρο 58
1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 αντικαθίστανται
Άρθρο 59
Δυνατότητα ίδρυσης ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από Δήμους
Άρθρο 60
Δυνατότητα ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου
Άρθρο 61
Ρυθμίσεις Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
Άρθρο 62
Διαδικασία ταυτοποίησης μητέρας χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας – Ληξιαρχική εγγραφή τέκνου
Άρθρο 63
1. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του π.δ. 246/2006 (Α ́261) καταργείται.
2. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 246/2006 αντικαθίσταται
Άρθρο 64
Για το εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται εποχιακά σε προγράμματα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, καταβάλλονται από 1.1.2018 ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας
Άρθρο 65
Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4354/2015Άρθρο 66
Προθεσμία έκδοσης συμψηφιστικών ενταλμάτων
Άρθρο 67
Προσθήκη άρθρου στο ν. 2971/2001 και δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αποχαρακτηρισθείσας χερσαίας ζώνης Λιμένα Πατρών
Άρθρο 68
Ο εργαζόμενος ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, καθώς και ο εργαζόμενος που προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας με δική του πρωτοβουλία για να προσφέρει αίμα, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές, μόνο για την ημέρα της αιμοληψίας.
Άρθρο 69
Στην παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α ́115) προστίθεται περίπτωση Ε ́
Άρθρο 70
Η περίπτωση β ́ της παρ. 2 του άρθρου 33 (Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) συμπληρώνεται
Άρθρο 71
Η ρύθμιση του άρθρου 68 του ν. 4386/2016 (Α ́ 83) εφαρμόζεται και επί καταλογιστικών πράξεων που εκδόθηκαν σε βάρος ερευνητών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ Άρθρο 72
Η παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4387/2016 (Α ́ 85) αντικαθίσταται

Άρθρο 73
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Νόμος 4554/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 130/18.07.2018
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.