Νόμος 4565/2018. Κύρωση Σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ»

Νόμος 4565/2018. Κύρωση Σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ»

Κυρώνεται η από 26.7.2018 Σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN με την επωνυμία Κοινωφελές Ίδρυμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION) και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.)Νόμος 4565/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 173/02.10.2018
Κύρωση Σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Άρθρο πρώτο
Κύρωση Σύμβασης δωρεάς
Κυρώνεται η από 26.7.2018 Σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN με την επωνυμία Κοινωφελές Ίδρυμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION) και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), μαζί με τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα Α ́, Β ́ και Γ ́ της οποίας το κείμενο έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
Άρθρο δεύτερο
Θεσμική Αναδιοργάνωση Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.)

Άρθρο τρίτο
Μεταβατικές διατάξεις
Το προσωπικό του Ω.Κ.Κ.

Άρθρο τέταρτο
1.α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β ́ της παρ. 1 του άρθρου 304 του ν. 4512/2018 (Α ́ 5) αντικαθίσταται

Άρθρο πέμπτο
Ρυθμίσεις για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών

Άρθρο έκτο
Προκήρυξη θέσεων Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας

Άρθρο έβδομο
Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 49/2016 (Α’ 80)

Άρθρο όγδοο
1. Στους πληγέντες του άρθρου 15 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 26.7.2018 (Α ́ 138), εξακολουθούν να χορηγούνται τα φαρμακευτικά είδη με μηδενική συμμετοχή, μέχρι τις 31.12.2018.
2. Το παρόν ισχύει από τις 26.7.2018.

Άρθρο ένατο
Στελέχωση του Ε.Σ.Υ. με ιατρικό και λοιπό προσωπικό

Άρθρο δέκατο
Για τη βελτίωση της λειτουργίας και της παροχής υπηρεσιών της Οργανικής Μονάδας της έδρας (Άργους) του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας

Άρθρο ενδέκατο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.