Νόμος 4571/2018. Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

Νόμος 4571/2018. Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης

Νόμος 4571/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 186/30.10.2018
Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξειςΆρθρο 1
Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α ́ 309)

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του ν. 3213/2003

Άρθρο 3
Προσθήκη του άρθρου 2Α στο ν. 3213/2003

Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του άρθρου 3 του ν. 3213/2003

Άρθρο 5
Τροποποιήσεις του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003

Άρθρο 6
Τροποποιήσεις του άρθρου 3Β του ν. 3213/2003

Άρθρο 7
Τροποποιήσεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 3213/2003

Άρθρο 8
Προσθήκη του άρθρου 6Α στο ν. 3213/2003

Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3213/2003

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις του άρθρου 48 του ν. 4557/2018 (Α ́ 139)

Άρθρο 12
Προσθήκη του άρθρου 19 στο ν. 3213/2003 και κατάργηση του άρθρου 229 του ν. 4281/2014 (Α ́ 160)

Άρθρο 13
Παράταση ρυθμίσεων των άρθρων 43 και 44 του ν. 4489/2017 (Α ́140)

1. Η παρ. 8 του άρθρου 43 του ν. 4489/2017 (Α ́140) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Εάν ο απολυθείς, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει το άρθρο 109 του Ποινικού Κώδικα, τελέσει έγκλημα από δόλο, για το οποίο του επιβληθεί αμετακλήτως οποτεδήποτε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη από δύο (2) έτη, εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής, για την οποία είχε απολυθεί υπό όρο.».

2. Στην παρ. 12 του άρθρου 43 του ν. 4489/2017 (Α ́140) οι λέξεις «έως τις 28 Αύγουστου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως τις 28 Αύγουστου 2019».

3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4322/2015 (Α ́42), όπως η ως άνω παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4489/2017, οι λέξεις «έως τις 28 Αύγουστου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως τις 28 Αυγούστου 2019».

4. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4322/2015, όπως η ως άνω παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4489/2017, οι λέξεις «μέχρι τις 28 Αυγούστου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι τις 28 Αυγούστου 2019».

Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα και μεταβατικές διατάξεις

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο εισαγγελέας, μετά την υποβολή της αίτησης, διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων και την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας, ιδίως εφόσον αυτό δεν έχει βεβαιωθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)».

2. Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

«9. Το δικαστικό συμβούλιο που χορήγησε την υπό όρο απόλυση μπορεί να την ανακαλέσει οποτεδήποτε, μετά από πρόταση του αρμόδιου εισαγγελέα, αν η απόλυση στηρίχθηκε σε ψευδή στοιχεία ή πλαστό έγγραφο. Για την κρίση του δικαστικού συμβουλίου δεν απαιτείται προηγούμενη καταδίκη ορισμένου προσώπου ή άσκηση ποινικής δίωξης.».

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις υπό όρο απολύσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 15
Σύσταση οργανικών θέσεων στο κατάστημα κράτησης Δράμας – Τροποποίηση διατάξεων του Οργανισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΆρθρο 16
1. Στο άρθρο 278 του ν. 4555/2018 (Α ́133) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, εξετάζονται από τα αρμόδια για το διορισμό όργανα των Δήμων αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας στα καταστήματα κράτησης της χώρας των επιτυχόντων της υπ’ αριθμ. 6Κ/2018 προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ 17) από το ΑΣΕΠ, και σε κάθε περίπτωση, από την 29η Μαρτίου 2019.».

2. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 ορίζεται ένας (1) μήνας από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 17
Στην παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 4551/2018 (Α ́116) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

Άρθρο 18
Ρύθμιση για τις απαιτήσεις συνταξιούχων και εργαζομένων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) από το συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης με την Εθνική Ασφαλιστική

Άρθρο 19
Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του Ι.Γ.Μ.Ε.

Άρθρο 20
Ρύθμιση αποδοχών υπαλλήλων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)

Άρθρο 21
Συμπλήρωση του άρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Α’ 200)

Άρθρο 22
Ρυθμίσεις Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και ΤΑ.ΝΕ.Ο. Α.Ε.

Άρθρο 23
Το άρθρο 407 του Ποινικού Κώδικα καταργείται.

Το καταργηθέν άρθρο:

Άρθρο 407 – Ποινικός Κώδικας – Επαιτεία
Όποιος επαιτεί από φυγοπονία ή φιλοχρηματία ή κατά συνήθεια τιμωρείται με κράτηση έως έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. H χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί και μαζί με την ποινή της κράτησης.

Άρθρο 24
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται άλλως.

Νόμος 4571/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 186/30.10.2018
Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις