Νόμος 4582/2018. Θεματικός τουρισμός και ειδικές μορφές τουρισμού

Νόμος 4582/2018. Θεματικός τουρισμός και ειδικές μορφές τουρισμού

Ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων αναψυχής και επιχειρηματικότητας και η διαμόρφωση πλαισίου κανόνων ασφαλείας που αφορούν το θεματικό τουρισμό – ειδικές μορφές τουρισμού
Νόμος 4582/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 208/11.12.2018
Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Σκοπός – στόχοι
Σκοπός των διατάξεων του παρόντος Μέρους είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων αναψυχής και επιχειρηματικότητας και η διαμόρφωση πλαισίου κανόνων ασφαλείας που αφορούν το θεματικό τουρισμό – ειδικές μορφές τουρισμού, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των επισκεπτών – τουριστών μέσω των αυθεντικών βιωματικών εμπειριών θεματικού τουρισμού, η αύξηση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, με στόχο την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Άρθρο 4
Τουρισμός υπαίθρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 11
Αεροπορικός τουρισμός

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 393/1976 (Α ́ 199)
Άρθρο 24
Παροχή υπηρεσιών τουριστικού χαρακτήρα – τουριστικός συνοδός – έκδοση εισιτηρίων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η.2 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η ́ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 (Α ́ 222)
Άρθρο 28
Ρύθμιση της υπηρεσίας μεταφοράς χωρίς κόμιστρο με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα με οδηγό από τουριστικά γραφεία που εκτελούν οργανωμένο προπληρωμένο πρόγραμμα διακοπών

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4276/2014 (Α ́155)
Άρθρο 30
Κύρια Ξενοδοχειακά Καταλύματα

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
Άρθρο 34
Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων
Ορισμοί – Έκταση Εφαρμογής

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 39
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 47

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 52

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 60
Ετήσια επιθεώρηση ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης από περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
Άρθρο 75
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 97
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Νόμος 4582/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 208/11.12.2018
Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις