Νόμος 4585/2018. Ρυθμίσεις περιβάλλοντος και ενέργειας

Νόμος 4585/2018. Ρυθμίσεις περιβάλλοντος και ενέργειας

Νόμος 4585/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 216/24.12.2018
Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν. 2779/1999 (Α ́ 296) και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α ́
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α ́ 275) και παράταση προθεσμίας αμφισβήτησης πρώτων εγγραφών
Άρθρο 2
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α ́ 5)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006 (Α ́ 129)
Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α ́ 179) και μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4122/2013 (Α ́42)
Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4414/2016 (Α ́ 149) και μεταβατική διάταξη
Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 (Α ́ 241)
Άρθρο 8
Διατάξεις αδειών παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε.
Άρθρο 9
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
Άρθρο 10
Θέματα Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4258/2014 (Α ́ 94)
Άρθρο 12
Παράταση οικοδομικών αδειών
Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α ́ 167)
Άρθρο 14
Ρυθμίσεις για την ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 15
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α ́ 160)
Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 (Α ́ 239)
Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 3905/2010 (Α ́ 219)
Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 (Α ́ 60)
Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4273/2014 (Α ́ 146)
Άρθρο 20
Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του ΙΓΜΕ
Άρθρο 21
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης

ΜΕΡΟΣ Β ́
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 20.11.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΠΟ 23.11.1999 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ν. 2779/1999 (Α ́ 296)
Άρθρο 22
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Πέμπτη Τροποποιητική Σύμβαση, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 20.11.2018 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS –  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 51 παρ. 15 του ν. 4178/2013 (Α ́174)
Άρθρο 24
Παράταση μετακινήσεων προσωπικού δημόσιων μονάδων υγείας
Άρθρο 25
Στο άρθρο 130 του π.δ. 26/2012 (Α ́ 57) προστίθεται παράγραφος 2
Άρθρο 26
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (Α ́ 85)

Άρθρο 27
1. Από 1.1.2019 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που προβλέπεται στα άρθρα 38 του ν. 3863/2010 (Α ́ 115) και 11 του ν. 3865/2010 (Α ́ 120) υπολογίζεται στο ποσό της κύριας σύνταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1 περίπτωση γ ́, 7, 8, 27, 28 και 94 παρ. 2 του ν. 4387/2016 (Α ́ 85).
2. Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των ποσών της εισφοράς της παραγράφου 1 και της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά που παρακρατούνταν έως 31.12.2018 καλύπτονται από τις εκάστοτε εγγεγραμμένες πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και αποδίδονται από τον ΕΦΚΑ στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και στον ΕΟΠΥΥ, αντίστοιχα, έως την πλήρη απόσβεσή τους

Άρθρο 28
Παράταση του μέτρου της διοικητικής υποστήριξης
Άρθρο 29
Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α ́ 116)
Άρθρο 30
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4538/2018 (Α ́ 265)
Άρθρο 31
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α ́ 240)
Άρθρο 32
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4494/2017 (Α ́ 165)
Άρθρο 33
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α ́ 159)
Άρθρο 34
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 23 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α ́ 5) οι λέξεις «μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίστανται με τις λέξεις «μέχρι τις 31.12.2019».
Άρθρο 35
Για λόγους κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών, είναι δυνατή η μετακίνηση στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. προσωπικού της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. και της Λιγνιτικής Μελίτης Α.Ε., μετά από αίτηση του εργαζομένου και αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών από και προς τις οποίες γίνεται η μετακίνηση.

Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.