Νόμος 4590/2019. ΑΣΕΠ και δημόσια διοίκηση

Νόμος 4590/2019. ΑΣΕΠ και δημόσια διοίκηση

Νόμος 4590/2019ΦΕΚ Τεύχος Α 17/07.02.2019
Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤOΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ KAI THN ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Άρθρο 1
Στρατηγικός προγραμματισμός διενέργειας προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 8
Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 15
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 26
Ένταξη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε προγράμματα υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30
Μεταβατικές τοποθετήσεις Προϊστάμενων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ν. 3528/2007 (Α’ 26) ΚΑΙ ΤΟΥ ν. 3584/2007 (Α’ 143)
Άρθρο 33
Τροποποίηση των άρθρων 9 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και 17 του ν. 3584/2007 (Α’143)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ν. 4369/2016 (Α’ 33) ΚΑΙ ΤΟΥ ν. 4440/2016 (Α’ 224)
Άρθρο 43

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 45
Σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 3469/2006 «ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α’ 131)
Άρθρο 47
Αποστολή Εθνικού Τυπογραφείου

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 59

Άρθρο 83
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.