Νόμος 4620/2019. Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Νόμος 4620/2019. Ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Νόμος 4620/2019ΦΕΚ Τεύχος A 96/11.06.2019
Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο Πρώτο

Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος συντάχθηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 74 παρ. 2α του ν. 4193/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 74), με την απόφαση 38880/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις του ίδιου Υπουργού και έχει ως εξής:

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη Ισχύος

Ο παρών νόμος αρχίζει να ισχύει από την 1 Ιουλίου 2019

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ