Νόμος 4685/2020. Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Νόμος 4685/2020. Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ο νόμος 4685/2020 με τις αλλαγές στη νομοθεσία για το περιβάλλον

Νόμος 4685/2020ΦΕΚ τεύχος Α 92/07-05-2020
Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(Τροποποιήσεις του ν. 4014/2011)

Άρθρο 1.
Διάρκεια ισχύος ΑΕΠΟ
Άρθρο 2.
Επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης ΑΕΠΟ
Άρθρο 3.
Απλοποίηση διαδικασίας ανανέωσης ΑΕΠΟ
Άρθρο 4.
Απλοποίηση διαδικασίας τροποποίησης ΑΕΠΟ
Άρθρο 5.
Περιεχόμενο Φακέλων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Άρθρο 6.
Συμβούλια Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Άρθρο 7.
Πιστοποιημένοι Αξιολογητές
Άρθρο 8.
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
Άρθρο 9.
Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 4014/2011 και μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΕ Α’ ΦΑΣΗ

Άρθρο 10.
Ορισμοί
Άρθρο 11.
Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
Άρθρο 12.
Διασφάλιση Υλοποίησης των Έργων
Άρθρο 13.
Περιορισμοί χωροθέτησης σταθμών ΑΠΕ
Άρθρο 14.
Περιοχές με κορεσμένα δίκτυα
Άρθρο 15.
Επικαλύψεις και συγκρούσεις
Άρθρο 16.
Εφάπαξ Τέλος υποβολής αίτησης
Άρθρο 17.
Εφάπαξ Τέλος Έκδοσης Βεβαίωσης
Άρθρο 18.
Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικών Έργων
Άρθρο 19.
Βεβαίωση Ειδικών Έργων
Άρθρο 20.
Φορέας Αδειοδότησης Ειδικό Μητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ
Άρθρο 21.
Τροποποιούμενες διατάξεις
Άρθρο 22.
Μεταβατικές διατάξεις Έκδοση Βεβαιώσεων και Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων μέχρι τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου
Άρθρο 23.
Μεταβατικές διατάξεις Αιτήματα μέχρι και τον κύκλο Ιουνίου 2018
Άρθρο 24.
Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις Αιτήματα από τον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και τον κύκλο Μαρτίου 2020
Άρθρο 25.
Μεταβατικές διατάξεις Υφιστάμενες Άδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Άρθρο 26.
Φορείς Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης πολιτικής για τις Προστατευόμενες Περιοχές
Άρθρο 27.
Ίδρυση, Σκοπός και Εποπτεία του ΟΦΥΠΕΚΑ
Άρθρο 28.
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 29.
Οργανωτική διάρθρωση ΟΦΥΠΕΚΑ
Άρθρο 30.
Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, Διευθύνσεων και Τμημάτων
Άρθρο 31.
Πόροι και Οικονομική Διαχείριση του ΟΦΥΠΕΚΑ
Άρθρο 32.
Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία του ΟΦΥΠΕΚΑ
Άρθρο 33.
Εργαλεία του Συστήματος Διακυβέρνησης ΠΠ
Άρθρο 34.
Σύσταση και Αρμοδιότητες των ΜΔΠΠ
Άρθρο 35.
Επιτροπές Διαχείρισης των ΜΔΠΠ
Άρθρο 36.
Αξιολόγηση των ΜΔΠΠ
Άρθρο 37.
Προγραμματικές συμβάσεις
Άρθρο 38.
Μνημόνια Συνεργασίας
Άρθρο 39.
Συνεργασία με Περιφέρειες
Άρθρο 40.
Συνεργασία με Δήμους
Άρθρο 41.
Μητρώο ΜΚΟ και Φορέων
Άρθρο 42.
Σχέδιο Δράσης βελτίωσης της πολιτικής ΠΠ
Άρθρο 43.
Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΖΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Άρθρο 44.
Τροποποίηση του π.δ. 59/2018
Άρθρο 45.
Προστατευόμενες περιοχές και σχέδια διαχείρισης αυτών
Άρθρο 46.
Χαρακτηρισμοί και ζώνες προστασίας περιοχών
Άρθρο 47.
Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, σχέδια διαχείρισης και καθορισμός χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

Άρθρο 48.
Ρυθμίσεις για τη διαδικασία ανάρτησης, κύρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών
Άρθρο 49.
Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ

Άρθρο 50.
Ανάρτηση δασικών χαρτών σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 685/2019 απόφαση του ΣτΕ
Άρθρο 51.
Πεδίο εφαρμογής διαδικασία υπαγωγής
Άρθρο 52.
Υποβολή αιτήσεων
Άρθρο 53.
Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών
Άρθρο 54.
Περιεχόμενο του προεδρικού διατάγματος
Άρθρο 55.
Απόφαση περί υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4122/2013 (Α’ 42) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2018/844/ΕΕ ΤΗΣ 30ής ΜΑΪΟΥ 2018 (L156/19.06.2018) «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ OΔΗΓΙΑΣ 2010/31/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ OΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ»

Άρθρο 56.
Αντικατάσταση των άρθρων 1 και 2 του ν. 4122/2013 (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/31/ ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ)
Άρθρο 57.
Προσθήκη άρθρου 2Α στον ν. 4122/201 (άρθρο 2Α της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ)
Άρθρο 58.
Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 4122/2013 (Άρθρο 3 και Παράρτημα I της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ)
Άρθρο 59.
Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 4122/2013 (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ)
Άρθρο 60.
Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4122/2013 (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ)
Άρθρο 61.
Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 4122/2013 (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ)
Άρθρο 62.
Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4122/2013 (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ)
Άρθρο 63.
Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 4122/2013 (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ)
Άρθρο 64.
Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4122/2013 (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ)
Άρθρο 65.
Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 4122/2013 (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ)
Άρθρο 66.
Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 4122/2013 (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2010/331/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ)
Άρθρο 67.
Αντικατάσταση του άρθρου 15 του ν. 4122/2013 (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2010/331/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ)
Άρθρο 68.
Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 4122/2013
Άρθρο 69.
Αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 4122/2013
Άρθρο 70.
Αντικατάσταση του άρθρου 21 του ν. 4122/2013 (Α’ 42)
Άρθρο 71.
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/692 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/73/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72.
Σκοπός
Άρθρο 73.
Τροποποίηση του ν. 4001/2011 (Α’ 179) (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/692)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Άρθρο 74.
Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων
Άρθρο 75.
Επιτροπές Ενστάσεων
Άρθρο 76.
Συμβάσεις έργου
Άρθρο 77.
Συμβάσεις έμμισθης εντολής
Άρθρο 78.
Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4512/2018
Άρθρο 79.
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2664/1998
Άρθρο 80.
Τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφοι 7 και 8 του ν. 3937/2011
Άρθρο 81.
Τροποποιήσεις του ν. 4512/2018
Άρθρο 82.
Λοιπές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Άρθρο 83.
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων
Άρθρο 84.
Τοπικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων
Άρθρο 85.
Έκδοση αδειών
Άρθρο 86.
Θαλάσσια Μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Άρθρο 87.
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
Άρθρο 88.
Πράσινα Σημεία
Άρθρο 89.
Ρυθμίσεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
Άρθρο 90.
Υποχρεώσεις μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων
Άρθρο 91.
Μίσθωση οχημάτων των Δήμων από μη μεταφορικές επιχειρήσεις
Άρθρο 92.
Προσωρινή Λειτουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
Άρθρο 93.
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά
Άρθρο 94.
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Άρθρο 95.
Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 96.
Χρηματοδότηση δαπάνης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης για τους οικισμούς της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Άρθρο 97.
Tέλος χρήσης πλαστικής σακούλας
Άρθρο 98.
Ασφάλιση εργατών Σμύριδας
Άρθρο 99.
Ρυθμίσεις θεμάτων πολεοδομικού χαρακτήρα
Άρθρο 100.
Πολεοδομικές ρυθμίσεις Υποσταθμών Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Άρθρο 101.
Ρυθμίσεις για τη δόμηση υπόγειων Υδροηλεκτρικών Σταθμών
Άρθρο 102.
Διατάξεις δασικής νομοθεσίας
Άρθρο 103.
Παράταση διάρκειας συμβάσεων μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου
Άρθρο 104.
Κατάργηση διατάξεων του ν. 4533/2018 Λιγνιτικό Τέλος -Τεχνική Γραμματεία ΣΔΑΜ
Άρθρο 105.
Αρμοδιότητα έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ισχύος κάτω από 50 MW
Άρθρο 106.
Οριοθέτηση έργων αγωγών
Άρθρο 107.
Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου φυσικού αερίου
Άρθρο 108.
Τροποποιήσεις του ν. 3054/2002
Άρθρο 109.
Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3982/2011
Άρθρο 110.
Δικαιώματα διέλευσης για έρευνα υδρογονανθράκων
Άρθρο 111.
Ρυθμίσεις θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)
Άρθρο 112.
Ρυθμίσεις θεμάτων Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ)
Άρθρο 113.
Ρυθμίσεις χρηματοδότησης μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
Άρθρο 114.
Ρύθμιση θεμάτων Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ΑΕ
Άρθρο 115.
Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ
Άρθρο 116.
Ζητήματα εκκαθάρισης Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Άρθρο 117.
Αποζημίωση ΚΕΔΑΚ
Άρθρο 118.
Τροποποιήσεις του ν. 4512/2018
Άρθρο 119.
Τροποποιήσεις του ν. 4442/2016 (A’ 230)
Άρθρο 120.
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4067/2012
Άρθρο 121.
Τροποποιήσεις του ν. 4414/2016
Άρθρο 122.
Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ
Άρθρο 123.
Εξορθολογισμός τιμών αποζημίωσης σταθμών ΑΠΕ από κατ’ επάγγελμα αγρότες
Άρθρο 124.
Μέτρα για την προώθηση υλοποίησης σύνθετων σταθμών ΑΠΕ
Άρθρο 125.
Επαναφορά ισχύος άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταθμού ΑΠΕ σε κορεσμένο δίκτυο
Άρθρο 126.
Αύξηση ορίου περιβαλλοντικής απαλλαγής φωτοβολταϊκών σταθμών απαλλαγή σταθμών για ερευνητικούς σκοπούς
Άρθρο 127.
Ρυθμίσεις για υδατορέματα
Άρθρο 128.
Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων ΑΠΕ
Άρθρο 129.
Νέος Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας
Άρθρο 130.
Ρυθμίσεις περιβαλλοντικών και χωροταξικών θεμάτων
Άρθρο 131.
Μετασχηματισμός ΕΔΕΥ ΑΕ
Άρθρο 132.
Νομιμοποίηση οικοπεδικής έκτασης και υφιστάμενων κτιρίων της πρώην Αμερικανικής Βάσης Νέας Μάκρης Αττικής
Άρθρο 133.
Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους Συνδέσμους Δήμων
Άρθρο 134.
Ρύθμιση ζητημάτων για την υλοποίηση πράξεων εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας
Άρθρο 135.

Άρθρο 136.
Έναρξη ισχύος

Νόμος 4685/2020ΦΕΚ τεύχος Α 92/07-05-2020
Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις