Νόμος 4710/2020 για την ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων

Νόμος 4710/2020 για την ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων

Νόμος 4710/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 142/23.07.2020
Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 3: Δημιουργία δωρεάν θέσεων στάθμευσης για Η/Ο
Άρθρο 4: Κίνητρα αδειοδότησης μονάδων παραγωγής Η/Ο και αγαθών ή ειδών Η/Ο – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 3982/2011
Άρθρο 5: Επιβολή περιβαλλοντικού τέλους και απαγόρευσης εισαγωγής σε παλαιά, ρυπογόνα μεταχειρισμένα οχήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 6: Απαλλαγές από το εισόδημα για δαπάνες ή παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO /χλμ. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 7: Προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες δαπάνες οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων που αφορούν στους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την προστασία του περιβάλλοντος – Τροποποίηση του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 8: Φορολογικές αποσβέσεις στα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 9: Εξαίρεση αγοράς αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων – Τροποποίηση του άρθρου 33 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 10: Κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της περιφέρειας Πελοποννήσου
Άρθρο 11: Έναρξη ισχύος – Συμπλήρωση του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε.

 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 12: Οργάνωση της αγοράς φόρτισης Η/Ο – Τροποποίηση του άρθρου 134Β του ν. 4001/2011
Άρθρο 13: Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.)
Άρθρο 14: Υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων μέσω του Μ.Υ.Φ.Α.Η.
Άρθρο 15: Τιμολόγηση υπηρεσιών επαναφόρτισης
Άρθρο 16: Ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Άρθρο 17: Χωροθέτηση σημείων στάθμευσης και επαναφόρτισης Η/Ο από ΟΤΑ
Άρθρο 18: Χωροθέτηση χώρων στάσης / στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ οχημάτων με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο
Άρθρο 19: Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης Η/Ο για ΑμεΑ
Άρθρο 20: Σήμανση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις παρ. 2 έως 7 του άρθρου 8 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (L 153), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 (L 156)

Άρθρο 21: Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε νέα κτίρια (παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
Άρθρο 22: Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια (παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
Άρθρο 23: Εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους που στεγάζονται φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (παρ. 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
Άρθρο 24: Προϋποθέσεις εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε κτίρια (παρ. 7 του άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/844)
Άρθρο 25: Εξαίρεση από την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4495/2017
Άρθρο 26: Μέτρα πυροπροστασίας – Τροποποίηση του άρθρου 6 του π.δ. 41/2018
Άρθρο 27: Προδιαγραφές ηλεκτρικής εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο – Σύνδεση στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΩΝ Η/Ο ΚΑΙ ΚΤΕΟ

Άρθρο 28: Όροι λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων – Τροποποίηση άρθρων 21 και 28 του π.δ. 455/1976
Άρθρο 29: Λειτουργία των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης
Άρθρο 30: Άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης
Άρθρο 31: Τεχνικός έλεγχος Η/Ο
Άρθρο 32: Διαχείριση συσσωρευτών Η/Ο

ΜΕΡΟΣ Γ΄: TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 3982/2011 (Α΄ 143) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1161 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ής ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/33/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» (L188) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33: Αντικείμενο και στόχοι – Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) (παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Άρθρο 34: Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) (παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Άρθρο 35: Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143) (παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Άρθρο 36: Εξαιρέσεις – Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 3982/2011 (παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Άρθρο 37: Ελάχιστοι στόχοι προμηθειών – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 3982/2011 (παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Άρθρο 38: Παράρτημα – Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 3982/2011 (παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)
Άρθρο 39: Μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161 και υποβολή εκθέσεων – Προσθήκη άρθρου 71Α στον ν. 3982/2011 (παρ. 10 του άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1161)

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40: Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Άρθρο 41: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων – Τροποποίηση του άρθρου 44 του π.δ. 132/2017 (Α΄ 160)
Άρθρο 42: Σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ηλεκτροκίνηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 43: Αξιολόγηση εφαρμογής – Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44: Διαδικαστικά ζητήματα της διαιτησίας του άρθρου 21 του ν. 4664/2020
Άρθρο 45: Χρηματοδότηση αντικατάστασης θέρμανσης από φυσικό αέριο – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4304/2014
Άρθρο 46: Όριο Ενεργειακών Κοινοτήτων σε κορεσμένα δίκτυα – Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4546/2018
Άρθρο 47: Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4414/2016
Άρθρο 48: Επαναφορά ισχύος άδειας παραγωγής Α.Π.Ε. σε κορεσμένο δίκτυο – Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 4685/2020
Άρθρο 49: Επιβολή κυρώσεων σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές – Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4409/2016
Άρθρο 50: Ρυθμίσεις για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. της περ. γ΄ του άρθρου 7 του ν. 3468/2006
Άρθρο 51: Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών
Άρθρο 52: Παρατάσεις οικοδομικών αδειών
Άρθρο 53: Αγροτικές χρήσεις
Άρθρο 54: Διαχείριση προγραμμάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα
Άρθρο 55: Αποκατάσταση ανενεργών λατομείων
Άρθρο 56: Δαπάνες προς Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ
Άρθρο 57: Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995
Άρθρο 58: Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 για τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Λήμνου
Άρθρο 59: Ανέγερση Ιερών Ναών
Άρθρο 60: Δυνατότητα αδειοδότησης ενδεικτικών πινακίδων σε πολυϊατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο
Άρθρο 61: Έκδοση βεβαιώσεων απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά εγκαταστημένης ηλεκτρικής ισχύος μεγαλύτερης από 0,5 MW και μικρότερης ή ίσης του 1MW για φ/β σταθμούς ισχύος >0,5 MW, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4685/2020 (Α΄ 92)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 62: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63: Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64: Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 65: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4710/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 142/23.07.2020
Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις