Νόμος 4714/2020. Φορολογικές διατάξεις για την ενίσχυση της οικονομίας

Νόμος 4714/2020. Φορολογικές διατάξεις για την ενίσχυση της οικονομίας

Φορολογικές παρεμβάσεις και  συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω κορονοϊού

Νόμος 4714/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 148/31.07.2020
Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1 Προσθήκη άρθρου 5Β στον ΚΦΕ και συμπλήρωση ρύθμισης του άρθρου 67 ΚΦΕ – Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 14 ΚΦΕ -Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού υπό όρους από τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Άρθρο 3 Τροποποίηση του άρθρου 42Α ΚΦΕ – Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης και δωρεάν διάθεση μετοχών
Άρθρο 4 Τροποποίηση των άρθρων 15 και 60 ΚΦΕ – Αυτοτελής φορολόγηση των προπονητών υπό όρους
Άρθρο 5 Τροποποίηση του άρθρου 39 ΚΦΕ – Έκπτωση δαπανών
Άρθρο 6 Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 2961/2001 – Απαλλαγή δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων υπό όρους
Άρθρο 7 Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 – Υπολογισμός του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών
Άρθρο 8 Αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
Άρθρο 9 Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα – Τέλος ταξινόμησης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
Άρθρο 10 Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 438/1976 – Απαλλαγές από δασμούς, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης υπό όρους των ειδών για τον εφοδιασμό επαγγελματικών πλοίων
Άρθρο 11 Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ – Υπαγωγή στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ των μουσικών βιβλίων
Άρθρο 12 Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ – Υπαγωγή στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων
Άρθρο 13 Τροποποιήσεις του ν. 4646/2019
Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 15 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 16 Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Άρθρο 17 Τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΦΔ – Δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των αποφάσεων Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης
Άρθρο 18 Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019
Άρθρο 19 Προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης για την τροποποίηση των προθεσμιών των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 ΚΦΔ
Άρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/1852 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Άρθρο 21 Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 16 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 22 Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 23 Ένσταση (περιεχόμενο, διαδικασία υποβολής, προθεσμίες και κοινοποιήσεις) (Άρθρα 3 και 16 παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 24 Ανάκληση της ένστασης (Άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 25 Απόφαση Αρμόδιας Αρχής σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης (Άρθρα 3, 5 και 16 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 26 Υποβολή αίτησης ακύρωσης κατά της απόρριψης της ένστασης (Άρθρο 5 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 27 Εξέταση του παραδεκτού της ένστασης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 28 Προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού (Άρθρα 4 και 16 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 29 Αιτήσεις παροχής πληροφοριών (Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 30 Έκδοση δικαστικής απόφασης επί της αμφισβητούμενης διαφοράς (Άρθρο 16 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 31 Συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών – μελών (Άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 32 Περάτωση της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού χωρίς συμφωνία (Άρθρα 4 και 16 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 33 Επίλυση διαφορών από τη Συμβουλευτική Επιτροπή (Άρθρα 6, 14 και 16 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 34 Οριστική απόφαση των αρμόδιων αρχών (Άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 35 Δημοσιότητα οριστικής απόφασης (Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 36 Λόγοι απόρριψης της αίτησης συγκρότησης Συμβουλευτικής Επιτροπής και πρόωρος τερματισμός της διαδικασίας επίλυσης διαφορών (άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 37 Σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 38 Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής, ανεξάρτητων προσώπων και προέδρου από την Αρμόδια Αρχή και μετά από απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου (Άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 39 Ανεξαρτησία (Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 40 Κατάλογος των ανεξάρτητων προσώπων (Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 41 Επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 42 Κανόνες λειτουργίας (εσωτερικός κανονισμός) (Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 43 Έξοδα της διαδικασίας (Άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 44 Διαδικασίες ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (πληροφορίες, αποδεικτικά στοιχεία και ακροάσεις) (Άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 45 Ειδικές διατάξεις για φυσικά πρόσωπα και μικρότερες επιχειρήσεις (Άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 46 Κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διοικητική υποστήριξη (Άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Άρθρο 47 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 48 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος (Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2018/822 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2020/876 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Άρθρο 49 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 50 Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4170/2013 – Ορισμοί (άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
Άρθρο 51 Προσθήκη άρθρου 9ΑΒ στον ν. 4170/2013 – Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822 και άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/876)
Άρθρο 52 Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4170/2013 – Τυποποιημένα έντυπα και ηλεκτρονικοί μορφότυποι
Άρθρο 53 Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4170/2013 – Πρακτικές ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
Άρθρο 54 Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4170/2013 – Αξιολόγηση (άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
Άρθρο 55 Προσθήκη άρθρου 56Α στον ΚΦΔ – Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα και Δηλωτέας Διασυνοριακής Ρύθμισης (άρθρο 1 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
Άρθρο 56 Προσθήκη Παραρτήματος στο Κεφάλαιο Η΄ του ν.4170/2013 – Διακριτικά (άρθρο 1 παρ. 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
Άρθρο 57 Πρόβλεψη για την κοινοποίηση πληροφοριών ημερολογιακού έτους 2019 και έναρξη ισχύος (άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/876 και άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/1164/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΑΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

Άρθρο 58 Προσθήκη άρθρου 66Α στον ΚΦΕ- Κανόνες για τη φορολόγηση κατά την έξοδο (άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ)
Άρθρο 59 Προσθήκη άρθρου 66Β στον ΚΦΕ- Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων (άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ)
Άρθρο 60 Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1910 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Φ.Π.Α.

Άρθρο 61 Προσθήκη νέου άρθρου 7α και τροποποίηση των άρθρων 13, 28 και 36 του Κώδικα ΦΠΑ – Παράδοση αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα σε άλλο κράτος – μέλος και συναφείς ρυθμίσεις (άρθρο 1 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910)
Άρθρο 62 Τροποποίηση των άρθρων 15 και 19 Κώδικα ΦΠΑ Συμπλήρωση ρυθμίσεων για τον τόπο ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και για την φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοιντική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών
Άρθρο 63 Έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/475 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2006/112/ΕΚ ΚΑΙ 2008/118/ΕΚ

Άρθρο 64 Αντικείμενο
Άρθρο 65 Τροποποίηση Παραρτήματος II Κώδικα ΦΠΑ – Τροποποίηση του άρθρου 54 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα- Εξαίρεση εδαφών από το πεδίο εφαρμογής (άρθρα 1 και 2 της οδηγίας)

 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Άρθρο 66 Διατάξεις σχετικές με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Άρθρο 67 Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 68 Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4270/2014 – Εισηγητική έκθεση του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού [άρθρα 4(5), 14(2) και 14(3) Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
Άρθρο 69 Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) – Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους
Άρθρο 70 Τροποποίηση του άρθρου 91Α του ν. 4549/2018 – Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο 71 Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
Άρθρο 72 Ορισμοί
Άρθρο 73 Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 74 Ηλεκτρονική πλατφόρμα
Άρθρο 75 Υποβολή αίτησης
Άρθρο 76 Έγκριση αίτησης
Άρθρο 77 Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του δημοσίου
Άρθρο 78 Ύψος συνεισφοράς του δημοσίου – Χρονικό διάστημα καταβολής
Άρθρο 79 Υποχρεώσεις οφειλέτη
Άρθρο 80 Διακοπή καταβολής συνεισφοράς δημοσίου
Άρθρο 81 Αχρεωστήτως καταβληθέντα – Αναδρομικότητα πληρωμών
Άρθρο 82 Παροχή στοιχείων
Άρθρο 83 Διενέργεια ελέγχων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 84 Αύξηση οργανικών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΙΔΑΧ) στο Υπουργείο Οικονομικών
Άρθρο 85 Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 – Στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
Άρθρο 86 Στελέχωση Γενικών Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 87 Εκτέλεση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Άρθρο 88 Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 2882/2001 – Δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες
Άρθρο 89 Έκτακτη παράταση της διάρκειας ορισμένων διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014
Άρθρο 90 Ρυθμίσεις εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 91 Ρυθμίσεις σχετικά με τις θυγατρικές εταιρείες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
Άρθρο 92 Ρυθμίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση
Άρθρο 93 Τροποποίηση του ν. 4548/2018 – Αυτεπάγγελτη καταχώριση από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εκ του νόμου ονομαστικοποίησης ανωνύμων μετοχών ανωνύμων εταιρειών
Άρθρο 94 Ρυθμίσεις σχετικά με το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και με τη συγχώνευση του Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου στο Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία
Άρθρο 95 Ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974
Άρθρο 96 Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 – Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 των ακινήτων στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
Άρθρο 97 Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019
Άρθρο 98 Αύξηση του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του ΠΔΕ
Άρθρο 99 Μεταβίβαση πιστώσεων προς τους δευτερεύοντες διατάκτες
Άρθρο 100 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 13 Α του ν. 2523/1997 – Συμπλήρωση ρυθμίσεων για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης και ειδικού προστίμου
Άρθρο 101 Τροποποιήσεις του άρθρου 11 ΚΦΔ και προσθήκη νέων άρθρων 54 Ε και 54 ΣΤ στον ΚΦΔ – Συμπλήρωση ρυθμίσεων για αναστολή χρήσης ΑΦΜ ή απενεργοποίησή του, καθώς και για πρόστιμα και παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ
Άρθρο 102 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) – Ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις επιθέσεις σε βάρος υπαλλήλων της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων
Άρθρο 103 Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία “Thomas Cook Group PLC”
Άρθρο 104 Ρύθμιση οφειλών – ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής
Άρθρο 105 Συμβάσεις προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας
Άρθρο 106 Χρήση εσόδων των δήμων από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών
Άρθρο 107 Μηχανισμός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 108 Παράταση απαλλαγής υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού φορολο- γικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για το ίδρυμα «Σικιαρίδειο Ίδρυμα Απροσάρμοστων Παίδων»
Άρθρο 109 Πληρωμή δαπανών των «Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019»
Άρθρο 110 Διάταξη για την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς – Αντικατάσταση του άρθρου 86 του ν. 4530/2018
Άρθρο 111 Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., τουριστικών λεωφορείων και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Άρθρο 112 Μεταφορικό Ισοδύναμο για υγρά καύσιμα – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4551/2018
Άρθρο 113 Μείωση φόρου εισοδήματος δωρητών για δωρεές προς την ΕΑΝΕΠ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 114 Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 115 Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής σύνταξης σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα
Άρθρο 116 Ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής
Άρθρο 117 Προκαταβολή εφάπαξ παροχής
Άρθρο 118 Μηχανισμός εκκαθάρισης και εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε φορείς κλάδου υγείας που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 119 Καταβολή εξόδων κηδείας ασφαλισμένων τ. ΟΓΑ
Άρθρο 120 Παράταση καταβολής αναπηρικών παροχών
Άρθρο 121 Παράταση σύμβασης Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (SLA)
Άρθρο 122 Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρο 123 Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών
Άρθρο 124 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις- εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020
Άρθρο 125 Μεταφορά της αρμοδιότητας Μονάδων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e- ΕΦΚΑ
Άρθρο 126 Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις ανάγκες φύλαξης
Άρθρο 127 Διευθέτηση οφειλών Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών
Άρθρο 128 Ρυθμίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων
Άρθρο 129 Μη προσφερόμενος πλοίαρχος
Άρθρο 130 Μέτρα ενίσχυσης της ναυτικής απασχόλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 131 Ρύθμιση θεμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 132 Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
Άρθρο 133 Λύση και εκκαθάριση νομικών προσώπων των δήμων του άρθρου 156 του ν. 4600/2019
Άρθρο 134 Ρυθμίσεις για την ενημέρωση των Ελλήνων που διαμένουν στην αλλοδαπή
Άρθρο 135 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ και Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 136 Δικαίωμα διορισμού στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Άρθρο 137 Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
Άρθρο 138 Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος και των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων και Ενώσεων Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου
Άρθρο 139 Ειδικές πράξεις επιμέλειας ανήλικου τέκνου – Προσθήκη άρθρου 1519 Αστικού Κώδικα
Άρθρο 140 Εξέταση ιταλικής γλώσσας στον εισαγωγικό διαγωνισμό Εθνικής Σχολής Δικαστών έτους 2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 141 Παράταση της θητείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού
Άρθρο 142 Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων – Καταβολή ποσού οικονομικής ενίσχυσης στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία
Άρθρο 143 Αρχαιρεσίες των αθλητικών ομοσπονδιών για το έτος 2020
Άρθρο 144 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4714/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 148/31.07.2020
Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις.