Νόμος 4735/2020. Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Νόμος 4735/2020. Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Επιλογή διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, λειτουργία ΟΤΑ, παράταση προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

 

 

Νόμος 4735/2020ΦΕΚ Τεύχος A 197/12.10.2020
Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Άρθρο 1: Αντικείμενο
Άρθρο 2: Σκοπός
Άρθρο 3: Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης – Τροποποίηση του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 4: Λόγοι ασφαλείας – Τροποποίηση του άρθρου 5Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 5: Δικαιολογητικά πολιτογράφησης – Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 6: Διαδικασία πολιτογράφησης – Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 7: Παραπομπή στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας – Τροποποίηση του άρθρου 7Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 8: Παράβολο για την πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 9: Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο πολιτογραφημένου που διαμένει στη χώρα
Άρθρο 10: Διαδικασία επί αιτήσεων διαπίστωσης Ιθαγένειας – Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 11: Αμφισβήτηση ιθαγένειας – Τροποποίηση του άρθρου 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
Άρθρο 12: Διάθεση εσόδων από παράβολα – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 3838/2010
Άρθρο 13: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Άρθρο 14: Αναδιάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας
Άρθρο 15: Σύσταση νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας
Άρθρο 16: Δαπάνες οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρο 17: Σύσταση οργανικών θέσεων στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας
Άρθρο 18: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 19: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 20: Πεδίο εφαρμογής, προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
Άρθρο 21: Διαδικασία επιλογής
Άρθρο 22: Θητεία
Άρθρο 23: Τελικές διατάξεις

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 24: Ειδικές ρυθμίσεις για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) – Τροποποίηση του άρθρου 7 του
ν. 1069/1980
Άρθρο 26: Ρύθμιση θεμάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020
Άρθρο 27: Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010
Άρθρο 28: Ρυθμίσεις κινητικότητας για το προσωπικό των Επιμελητηρίων της Χώρας
Άρθρο 29: Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθορισμό των σχολικών μονάδων, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Άρθρο 30: Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του – Τροποποίηση του άρθρου 57 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)

Άρθρο 31
Άδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.

Οι διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) και της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) εφαρμόζονται και στις υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Στις περιπτώσεις των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας που αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλεται από τον φορέα στον οποίον ανήκει οργανικά η υπάλληλος ή από τον φορέα, στον οποίο υπηρετεί και επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία της, ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται εφόσον για την υπάλληλο δεν ισχύουν τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τον ίδιο λόγο.

Άρθρο 32: Ρυθμίσεις αναφορικά με τις Επιτροπές Αξιολόγησης του ν. 4369/2016 – Τροποποίηση των άρθρων 16, 19 και 21 του ν. 4369/2016
Άρθρο 33: Ρυθμίσεις αναφορικά με αιτήματα φορέων για αντικατάσταση – αναπλήρωση στο ΑΣΕΠ – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 2190/1994
Άρθρο 34: Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΑΣΕΠ και προσωπικού γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης Επιτροπής Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου και ΕΙ.Σ.Ε.Π. – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4590/2019
Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για την κινητικότητα
Άρθρο 36: Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε γονείς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 37 Ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Υπουργείου Υγείας – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Άρθρο 38
Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

1. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 229 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) μέχρι και την 30η.9.2020, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις.

Ειδικά για την προκήρυξη αυτή, δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις για την πρόσληψη επιτυχόντων με προσωρινούς πίνακες.

Με τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους οικείους ΟΤΑ ή τα νομικά πρόσωπα αυτών.

2. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., άρθρο 16 του ν. 1518/1985, (Α΄ 30)).

3. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από την 1.10.2020

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 39: Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ – Τροποποίηση της παρ. 7 άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Άρθρο 40: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθμού
Άρθρο 41: Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων και την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων από τους ΟΤΑ
Άρθρο 42: Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Άρθρο 43: Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ)
Άρθρο 44: Ρυθμίσεις για την μείωση μισθωμάτων ακινήτων σε κοινόχρηστους χώρους
Άρθρο 45: Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών δημοτικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση του άρθρου 123 του ν. 4674/2020
Άρθρο 46: Μεταβατικές ρυθμίσεις για την οικονομική λειτουργία των δήμων που συστάθηκαν με το άρθρο 157 του ν. 4600/2019
Άρθρο 47: Επιχορήγηση δήμων για την αποπληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής
Άρθρο 48: Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)
Άρθρο 49: Ρυθμίσεις για την κίνηση των οχημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων
Άρθρο 50: Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχημάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 51: Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών χώρων επί δημοσίου κτήματος – Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 4415/2016 Άρθρο 52: Νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης – Αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020
Άρθρο 53: Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών
Άρθρο 54: Ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση
Άρθρο 55: Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4483/2017
Άρθρο 56: Διοίκηση και διαχείριση ορθοδόξων ιερών ναών εντός κοιμητηρίων και ρύθμιση θεμάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Άρθρο 57: Ορισμός διοίκησης δημοτικού νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»
Άρθρο 58: Ζητήματα υποψηφίων βουλευτών – Τροποποίηση του π.δ. 26/2012
Άρθρο 59: Ρύθμιση θεμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων
Άρθρο 60: Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ
Άρθρο 61: Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων
Άρθρο 62: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
Άρθρο 63: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 64: Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 65: Ρυθμίσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας
Άρθρο 66: Ρυθμίσεις για τα αθλητικά σωματεία
Άρθρο 67: Δαπάνες ενταλμάτων γενομένων επί τη βάση ελέγχων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 68: Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 69: Ρυθμίσεις θεμάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης
Άρθρο 70: Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας
Άρθρο 71: Ζητήματα Εθνικού Τυπογραφείου – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3469/2006
Άρθρο 72: Διαδικασία πλήρωσης θέσεων προς κάλυψη αναγκών για εργασίες σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού
Άρθρο 73: Σύντμηση προθεσμιών για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ54849/21.9.2020 υπουργική απόφαση
Άρθρο 74: Συμμετοχή ιατρών στις εξετάσεις απονομής τίτλου ειδικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 75: Έναρξη ισχύος

 

Νόμος 4735/2020ΦΕΚ Τεύχος A 197/12.10.2020
Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.