Νόμος 4738/2020. Νέος πτωχευτικός κώδικας, ρύθμιση οφειλών, δεύτερη ευκαιρία

Νόμος 4738/2020. Νέος πτωχευτικός κώδικας, ρύθμιση οφειλών, δεύτερη ευκαιρία

Νέες διατάξεις για την πτώχευση, την ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

 

Νόμος 4738/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 207/27.10.2020
Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 1
Σκοπός και Εργαλεία
Άρθρο 2
Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Προειδοποίησης
Άρθρο 3
Κέντρα Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών και Γραφεία Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών
Άρθρο 4
Επαγγελματικά Επιμελητήρια, Σύλλογοι και Ινστιτούτα Θεσμικών Κοινωνικών Εταίρων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Άρθρο 5
Σκοπός
Άρθρο 6
Ορισμοί
Άρθρο 7
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 8
Αίτηση οφειλέτη και πρόσκληση πιστωτή για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
Άρθρο 9
Βασικό περιεχόμενο της αίτησης του οφειλέτη
Άρθρο 10
Υποχρεωτικά συνυποβαλλόμενα με την αίτηση του οφειλέτη στοιχεία
Άρθρο 11
Αξία των ακινήτων της αίτησης
Άρθρο 12
Άδεια για την επεξεργασία και την κοινοποίηση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση
Άρθρο 13
Συνέπειες από την υποβολή της αίτησης
Άρθρο 14
Υπογραφή και μορφές σύμβασης αναδιάρθρωσης
Άρθρο 15
Δικαίωμα διαμεσολάβησης μετά από την πρόταση των πιστωτών
Άρθρο 16
Προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης
Άρθρο 17
Διαδικασία διαπραγματεύσεων, καθήκον αληθείας και υποχρέωση εχεμύθειας
Άρθρο 18
Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των συμμετεχόντων πιστωτών
Άρθρο 19
Αποτελέσματα σύμβασης αναδιάρθρωσης
Άρθρο 20
Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης
Άρθρο 21
Συμμετοχή του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 22
Κανόνες και περιορισμοί στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 23
Αποτελέσματα των συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 24
Διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 25
Προηγούμενες ρυθμίσεις οφειλών που υπάγονται σε σύμβαση αναδιάρθρωσης
Άρθρο 26
Τήρηση και ολοκλήρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης από τον Οφειλέτη
Άρθρο 27
Αθέτηση της σύμβασης αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη και καταγγελία από τον χρηματοδοτικό φορέα
Άρθρο 28
Επιδότηση καταβολής δόσεων
Άρθρο 29
Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Άρθρο 30
Συνεργασία χρηματοδοτικών φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Άρθρο 31
Ορισμός και σκοπός της εξυγίανσης
Άρθρο 32
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 33
Αρμόδιο δικαστήριο
Άρθρο 34
Συμφωνία εξυγίανσης και απαιτούμενη πλειοψηφία πιστωτών
Άρθρο 35
Συναίνεση οφειλέτη και σύμπραξη συνέλευσης μετόχων ή εταίρων
Άρθρο 36
Σύμπραξη τρίτων
Άρθρο 37
Συμμετοχή Δημοσίου και δημοσίων φορέων
Άρθρο 38
Απαλλαγή από την ευθύνη υπαλλήλου για την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης
Άρθρο 39
Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης
Άρθρο 40
Αιρέσεις επί της συμφωνίας εξυγίανσης
Άρθρο 41
Ισχύς της συμφωνίας εξυγίανσης
Άρθρο 42
Τύπος της συμφωνίας εξυγίανσης
Άρθρο 43
Επιχειρηματικό σχέδιο
Άρθρο 44
Αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
Άρθρο 45
Στοιχεία της αίτησης
Άρθρο 46
Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης με τη συμμετοχή του οφειλέτη
Άρθρο 47
Συνοδευτικά έγγραφα αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης χωρίς τη συμμετοχή του οφειλέτη
Άρθρο 48
Έκθεση του εμπειρογνώμονα
Άρθρο 49
Δικάσιμος και Κλητεύσεις
Άρθρο 50
Αυτοδίκαιη αναστολή – προληπτικά μέτρα
Άρθρο 51
Διορισμός ειδικού εντολοδόχου
Άρθρο 52
Ανάκληση ή μεταρρύθμιση ή παράταση της αναστολής προληπτικών μέτρων και πρόβλεψη εξαιρέσεων με απόφαση του δικαστηρίου
Άρθρο 53
Προληπτικά μέτρα πριν από την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης
Άρθρο 54
Επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης
Άρθρο 55
Ορισμός ειδικού εντολοδόχου
Άρθρο 56
Αιτιολογία και δημοσίευση της απόφασης επικύρωσης
Άρθρο 57
Τριτανακοπή
Άρθρο 58
Έφεση
Άρθρο 59
Τροποποίηση της επικυρωθείσας συμφωνίας εξυγίανσης
Άρθρο 60
Αποτελέσματα της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης
Άρθρο 61
Εξάλειψη του αξιοποίνου
Άρθρο 62
Εκτελεστός τίτλος
Άρθρο 63
Ακύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης
Άρθρο 64
Μεταβιβάσεις περιουσίας και υποχρεώσεων επιχείρησης σε εκτέλεση συμφωνίας εξυγίανσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
Άρθρο 65
Σύσταση και σκοπός του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 66
Μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 67
Διορισμός Εμπειρογνώμονα
Άρθρο 68
Εποπτεία και κατάρτιση εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 69
Αμοιβή εμπειρογνώμονα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 70
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Πρώτου
Άρθρο 71
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου
Άρθρο 72
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέρου
Άρθρο 73
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Δευτέρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74
Τελικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δευτέρου

 
 

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Άρθρο 75
Σκοπός της πτώχευσης
Άρθρο 76
Υποκειμενικές Προϋποθέσεις
Άρθρο 77
Αντικειμενικές Προϋποθέσεις
Άρθρο 78
Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο – Διαδικασία
Άρθρο 79
Αίτηση πτώχευσης – Δικαιολογητικά
Άρθρο 80
Απόρριψη της αίτησης
Άρθρο 81
Περιεχόμενο της απόφασης
Άρθρο 82
Πτωχευτική ανακοπή
Άρθρο 83
Αίτηση ανάκλησης
Άρθρο 84
Δημοσιεύσεις, καταχωρήσεις, Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
Άρθρο 85
Καταχωρήσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 86
Προληπτικά μέτρα
Άρθρο 87
Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ – ΕΞΟΔΑ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Άρθρο 88
Αντίκλητοι και κοινοποιήσεις
Άρθρο 89
Τα δικαστικά έξοδα
Άρθρο 90
Οι προθεσμίες

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Άρθρο 91
Στερήσεις που αφορούν τον οφειλέτη
Άρθρο 92
Πτωχευτική περιουσία
Άρθρο 93
Πτωχευτική απαλλοτρίωση
Άρθρο 94
Ανάθεση στον οφειλέτη
Άρθρο 95
Υποχρέωση ενημέρωσης και συνεργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
Άρθρο 96
Πτωχευτικός πιστωτής – ομαδικός πιστωτής
Άρθρο 97
Απαιτήσεις υπό αίρεση
Άρθρο 98
Μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
Άρθρο 99
Παύση τοκογονίας
Άρθρο 100
Αναστολή των ατομικών καταδιώξεων
Άρθρο 101
Ρυθμίσεις για τους ενέγγυους πιστωτές
Άρθρο 102
Οφειλέτες εις ολόκληρον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 103
Λύση συμβάσεων και εξαιρέσεις
Άρθρο 104
Δικαίωμα επιλογής
Άρθρο 105
Συμβάσεις που συνάπτονται από τον σύνδικο
Άρθρο 106
Συμβάσεις που λύονται ή διατηρούνται
Άρθρο 107
Δικαίωμα καταγγελίας
Άρθρο 108
Μεταβίβαση της συμβατικής σχέσης
Άρθρο 109
Συμβάσεις εργασίας
Άρθρο 110
Επιφύλαξη κυριότητας
Άρθρο 111
Συμψηφισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
Άρθρο 112
Δικαίωμα αποχωρισμού
Άρθρο 113
Πτωχευτική διεκδίκηση
Άρθρο 114
Διεκδίκηση πωλητή
Άρθρο 115
Άσκηση της διεκδίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ
Άρθρο 116
Κανόνας
Άρθρο 117
Πράξεις υποχρεωτικής ανάκλησης
Άρθρο 118
Πράξεις δυνητικής ανάκλησης
Άρθρο 119
Δόλια βλάβη των πιστωτών
Άρθρο 120
Εξαιρούμενες πράξεις
Άρθρο 121
Ειδικές ρυθμίσεις επί χρηματοοικονομικών συναλλαγών
Άρθρο 122
Πληρωμή χρηματογράφων
Άρθρο 123
Δικαστική απόφαση – Νομιμοποίηση
Άρθρο 124
Συνέπειες της απόφασης
Άρθρο 125
Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου
Άρθρο 126
Παραγραφή της ανακλητικής αξίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 127
Αστική ευθύνη διοικητών εταιριών σε περίπτωση παύσης πληρωμών

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 128
Τα όργανα της πτώχευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Άρθρο 129
Αρμοδιότητα
Άρθρο 130
Διαδικασία
Άρθρο 131
Ανακοπή, έφεση και αναίρεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Άρθρο 132
Ορισμός εισηγητή
Άρθρο 133
Καθήκοντα του εισηγητή επί της διοίκησης της πτώχευσης
Άρθρο 134
Διατάξεις του εισηγητή
Άρθρο 135
Ανακριτικά καθήκοντα του εισηγητή
Άρθρο 136
Επιβολή κυρώσεων κατά του οφειλέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΣΥΝΔΙΚΟΣ
Άρθρο 137
Ποιος διορίζεται σύνδικος
Άρθρο 138
Αντικατάσταση συνδίκου
Άρθρο 139
Συντηρητικά μέτρα
Άρθρο 140
Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά κ.λπ.
Άρθρο 141
Αποσφράγιση – απογραφή
Άρθρο 142
Ενημέρωση εισηγητή
Άρθρο 143
Επιστολές και άλλα μέσα επικοινωνίας του οφειλέτη
Άρθρο 144
Είσπραξη απαιτήσεων – κατάθεση και ανάληψη χρημάτων
Άρθρο 145
Συμβιβασμός επί απαιτήσεων
Άρθρο 146
Πρόσληψη προσώπων με ειδικές γνώσεις
Άρθρο 147
Εξέταση εμπορικών βιβλίων – ισολογισμός
Άρθρο 148
Υποβολή εγκλήσεων για αδικήματα κατά του οφειλέτη
Άρθρο 149
Αντιμισθία του συνδίκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Άρθρο 150
Σύγκληση της συνέλευσης
Άρθρο 151
Ποιοι συμμετέχουν – απαρτία – πλειοψηφία

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΕΞΕΛΕΓΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
Άρθρο 152
Πρόσκληση για αναγγελία
Άρθρο 153
Προθεσμία αναγγελίας και ανακοπή
Άρθρο 154
Τύπος και περιεχόμενο της αναγγελίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Άρθρο 155
Πώς γίνεται η επαλήθευση
Άρθρο 156
Δημοσιοποίηση πίνακα πτωχευτικών πιστωμάτων

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 157
Ρευστοποίηση του ενεργητικού και διανομή στους πιστωτές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΑΥΤΗΣ
Άρθρο 158
Απογραφή – Διάθεση του ενεργητικού
Άρθρο 159
Έγκριση ή απόρριψη της συναλλαγής
Άρθρο 160
Μεταβίβαση του ενεργητικού
Άρθρο 161
Περάτωση διαδικασίας εκποίησης του συνόλου ή επιμέρους λειτουργικών συνόλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤ΄ΙΔΙΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 162
Γενικές διατάξεις για την κατ’ ιδίαν εκποίηση
Άρθρο 163
Διαδικασία Πλειστηριασμού
Άρθρο 164
Επανάληψη πλειστηριασμού
Άρθρο 165
Διαδικασία εκποίησης κινητών μικρής αξίας
Άρθρο 166
Αντιστοιχία προς τις πράξεις εκτελέσεως του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 167
Διανομή εκπλειστηριάσματος και πίνακας κατάταξης
Άρθρο 168
Ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης
Άρθρο 169
Συνέπειες χρονικής σειράς εκποιήσεων ακινήτων και κινητών – κατάταξη ενυπόθηκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 170
Φορολογικές και διοικητικές διευκολύνσεις – εξαιρετικές διατάξεις
Άρθρο 171
Λοιπές διευκολύνσεις – περιορισμός δικαιωμάτων και αμοιβών – εξαιρετικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ – ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Άρθρο 172
Διαδικασία και αρμόδιο δικαστήριο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Άρθρο 173
Αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου και ορισμός εισηγητή και διορισμός συνδίκου
Άρθρο 174
Περιεχόμενο της αίτησης πτώχευσης
Άρθρο 175
Προληπτικά μέτρα
Άρθρο 176
Παύση πληρωμών
Άρθρο 177
Άσκηση παρέμβασης
Άρθρο 178
Ανεπάρκεια μη βεβαρυμμένων στοιχείων της περιουσίας του οφειλέτη
Άρθρο 179
Σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας
Άρθρο 180
Παραίτηση και διορισμός συνδίκου
Άρθρο 181
Αναγγελίες και επαληθεύσεις των πιστώσεων
Άρθρο 182
Παρακράτηση πιστώματος
Άρθρο 183
Εκποίηση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά
Άρθρο 184
Ειδικός λογαριασμός
Άρθρο 185
Ειδικές προβλέψεις
Άρθρο 186
Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 187
Έφεση
Άρθρο 188
Μη περάτωση της πτώχευσης με την απλοποιημένη διαδικασία

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ – ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΑ – Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΟΥ
Άρθρο 189
Γενικά
Άρθρο 190
Η λογοδοσία του συνδίκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
Άρθρο 191
Παύση εργασιών πτώχευσης

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 192
Απαλλαγή του οφειλέτη
Άρθρο 193
Προσφυγή κατά της απαλλαγής
Άρθρο 194
Οφειλές που δημιουργήθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια
Άρθρο 195
Απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 196
Συνέπειες απαλλαγής στην ρευστοποίηση και διανομή – επίπτωση σε συνοφειλέτες ή σε οφειλές τρίτων εγγυημένες από τον οφειλέτη

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 197
Χρεοκοπία
Άρθρο 198
Ευνοϊκή μεταχείριση πιστωτή
Άρθρο 199
Ποινική ευθύνη τρίτων
Άρθρο 200
Ποινική ευθύνη οφειλετών, συζύγων, συμβίων και συγγενών
Άρθρο 201
Αδικήματα συνδίκων
Άρθρο 202
Ποινική ευθύνη των διαχειριστών κ.λπ. των νομικών προσώπων
Άρθρο 203
Δικονομικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ /ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ -ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 204
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Πρώτου
Άρθρο 205
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου
Άρθρο 206
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Τρίτου
Άρθρο 207
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Πέμπτου
Άρθρο 208
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Έκτου
Άρθρο 209
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Εβδόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 210
Τελικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου
Άρθρο 211
Τελικές διατάξεις Μέρους Τρίτου

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΡΗΤΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 212
Ηλεκτρονικά Μέσα Επικοινωνίας
Άρθρο 213
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας
Άρθρο 214
Ανταλλαγή πληροφοριών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Άρθρο 215
Συλλογή Στοιχείων
Άρθρο 216
Κατανομή Στοιχείων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 217
Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ
Άρθρο 218
Παραχώρηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης
Άρθρο 219
Μεταβίβαση κύριας κατοικίας στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
Άρθρο 220
Μίσθωση κύριας κατοικίας
Άρθρο 221
Καταγγελία μίσθωσης
Άρθρο 222
Επαναγορά κύριας κατοικίας από ευάλωτο
Άρθρο 223
Στεγαστικό Επίδομα – Λοιπές υποχρεώσεις οφειλέτη
Άρθρο 224
Άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 225
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 226
Τελικές διατάξεις Μέρους Δευτέρου

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 227
Ορισμοί
Άρθρο 228
Διαχειριστές αφερεγγυότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 229
Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας
Άρθρο 230
Διαχειριστές αφερεγγυότητας – Προϋποθέσεις διορισμού του διαχειριστή αφερεγγυότητας – εγγραφής στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας ανά βαθμίδα
Άρθρο 231
Παροχή πιστοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 232
Εξετάσεις για απόκτηση πιστοποίησης
Άρθρο 233
Επιτροπή εξετάσεων
Άρθρο 234
Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων
Άρθρο 235
Διαρκής επιμόρφωση πιστοποιημένων προσώπων
Άρθρο 236
Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας
Άρθρο 237
Διορισμός διαχειριστή σε διαδικασία αφερεγγυότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 238
Κωλύματα
Άρθρο 239
Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς
Άρθρο 240
Έκθεση περιοδικής ενημέρωσης
Άρθρο 241
Αμοιβή διαχειριστή αφερεγγυότητας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 242
Γενικές Αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 243
Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 244
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
Άρθρο 245
Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 246
Επιμέτρηση ποινής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 247
Πειθαρχικά Συμβούλια
Άρθρο 248
Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 249
Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Άρθρο 250
Διαχείριση επιλήψιμων πράξεων και ανάθεση προκαταρκτικής πειθαρχικής εξέτασης
Άρθρο 251
Προκαταρκτική πειθαρχική εξέταση
Άρθρο 252
Άσκηση της πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 253
Η διαδικασία της πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 254
Ακροαματική διαδικασία και έκδοση απόφασης από το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 255
Υποβολή Έφεσης
Άρθρο 256
Έκδοση αποφάσεων
Άρθρο 257
Εξαίρεση μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων
Άρθρο 258
Ανάκληση αδείας

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 259
Έκταση Ευθύνης διαχειριστή αφερεγγυότητας

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 260
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Πρώτου
Άρθρο 261
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Πρώτου
Άρθρο 262
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέρους Πρώτου

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 263
Μεταβατικό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 264
Απόκτηση κινητών αξιών – Διάθεση κινητών αξιών ΑΕΠΕΥ στο πλαίσιο των διαδικασιών του παρόντος – Ανατροπή της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης – Τροποποίηση ν. 3461/2006 (Α’ 106), ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και ν. 4307/2014 (Α΄ 246)
Άρθρο 265
Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Άρθρο 266
Διαχείριση ανάκτησης ενισχύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Άρθρο 267
Αποκλεισμός οικονομικών φορέων από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης λόγω αθέτησης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων – Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Άρθρο 268
Αναπροσαρμογή ασφαλίστρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ, ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΄Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 269
Πληρωμή Δαπανών σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ “NEXT GENERATION EU” ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (RECOVERY & RESILIENCE FACILITY – ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)
Άρθρο 270
Αντικείμενο
Άρθρο 271
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης
Άρθρο 272
Διοικητής
Άρθρο 273
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Άρθρο 274
Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Έργων
Άρθρο 275
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Άρθρο 276
Διεύθυνση Εκθέσεων και Αναφορών
Άρθρο 277
Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας
Άρθρο 278
Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας
Άρθρο 279
Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ειδικής
Υπηρεσίας
Άρθρο 280
Δαπάνες λειτουργίας – Ειδικές διατάξεις
Άρθρο 281
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 282
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Άρθρο 283
Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ» – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 και της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020
Άρθρο 284
Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό»
Άρθρο 285
Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό», «μέτριο», «χαμηλό»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Άρθρο 286
Παράταση δυνατότητας μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 135 του ν. 4692/2020
Άρθρο 287
Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID – 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 288
Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών κατ’ εφαρμογή του π.δ. 1/2003

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
Άρθρο 289
Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 290
Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 291
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019
Άρθρο 292
Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απωλεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις
Άρθρο 293
Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους
Άρθρο 294
Προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή και παροχής εγγύησης, διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας – Αναστολή εφαρμογής της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
Άρθρο 295
Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»
Άρθρο 296
Αναστολή καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
Άρθρο 297
Ρυθμίσεις για την καταβολή έκδοσης διαταγών πληρωμής και την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 298
Απαλλαγή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του άρθρου 43Α ΚΦΕ με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Άρθρο 299
Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων και την εισαγωγή και παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας
Άρθρο 300
Αναστολή εφαρμογής διάταξης στη φορολογία δωρεών
Άρθρο 301
Αύξηση εμβαδού ακινήτου προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 1078/1980

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 2308/1995 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4701/2020, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4261/2014 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Ο.Ο.Σ.Α.
Άρθρο 302
Παράταση αναστολής εξέτασης των ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995
Άρθρο 303
Παράταση προθεσμίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών – Τροποποίηση του ν. 4701/2020
Άρθρο 304
Πόροι και Περιουσία Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.- Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 4387/2016
Άρθρο 305
Διατάξεις για τη συμπλήρωση του ν. 3986/2011 ως προς τις ρυθμίσεις για το δικαίωμα επιφανείας
Άρθρο 306
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων – Προσθήκη του άρθρου 145Β στον ν. 4261/2014
Άρθρο 307
Ρύθμιση για τη στελέχωση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Ο.Ο.Σ.Α.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Άρθρο 308
Έναρξη ισχύος

Νόμος 4738/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 207/27.10.2020
Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις