Νόμος 4753/2020 με διατάξεις για μείωση ενοικίων, επιταγές, πόθεν έσχες

Νόμος 4753/2020 με διατάξεις για μείωση ενοικίων, επιταγές, πόθεν έσχες

Μείωση ενοικίων λόγω κορονοϊού, αναστολή πληρωμής επιταγών, παράταση δηλώσεων πόθεν έσχες

 

Νόμος 4753/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 227/18.11.2020
Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΛΗΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/1150

Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Συλλογική αγωγή
Άρθρο 3: Μητρώο ενώσεων και δημόσιων φορέων
Άρθρο 4: Αρμόδια Αρχή εποπτείας για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
Άρθρο 5: Εξουσίες και κυρώσεις
Άρθρο 6: Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 7: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 8: Σύσταση οργανικών θέσεων στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
Άρθρο 9: Διοικητής ΔΙ.Μ.Ε.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4712/2020
Άρθρο 10: Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.- Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4712/2020
Άρθρο 11: Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης- Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4712/2020
Άρθρο 12: Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4712/2020
Άρθρο 13: Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4712/2020
Άρθρο 14: Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.- Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4712/2020
Άρθρο 15: Ελεγκτές ΔΙ.Μ.Ε.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4712/2020

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 16: Έσοδα και προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3959/2011
Άρθρο 17: Διαδικασία αξιολόγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3959/2011

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 18: Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4177/2013
Άρθρο 19: Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4497/2017

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Άρθρο 20: Μέτρα εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου – Παράταση ισχύος του ν. 1338/1983
Άρθρο 21: Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής προς εκτέλεση των αποφάσεων του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. για τον καθορισμό των εξόδων

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 22: Ένταξη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2021 σε μία μείζονα κατηγορία δημοσιονομικής ταξινόμησης – Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)
Άρθρο 23: Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 – Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
Άρθρο 24: Διάθεση πρόσθετου ποσού από το Π.Δ.Ε. για την ενίσχυση των επενδύσεων των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001
Άρθρο 25: Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας – Τροποποίηση άρθρου 143 v. 4635/2019
Άρθρο 26: Δαπάνες μίσθωσης
Άρθρο 27: Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης
Άρθρο 28: Περιορισμοί ως προς την πώληση αγαθών
Άρθρο 29: Παράταση προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων
Άρθρο 30: Επιχορήγηση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών των επιμελητηρίων – Παράταση προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 4497/2017
Άρθρο 31: Σύσταση δικαιώματος επιφάνειας με αντάλλαγμα υπέρ της εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Thess-lNTEC Α.Ε.» – Τροποποίηση του άρθρου 18 του v. 4690/2020
Άρθρο 32: Προδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής-Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4608/2019

 
 

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 33: Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
Άρθρο 34: Καταβολή του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων στους εκμισθωτές που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%
Άρθρο 35: Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής
Άρθρο 36: Ρυθμίσεις για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων που αφορούν αποκλειστικά την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19
Άρθρο 37: Τροποποίηση προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων
Άρθρο 38: Εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών για παράταση των προθεσμιών καταβολής δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής σε εξαιρετικές περιπτώσεις
Άρθρο 39: Παράταση εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού COVID-19
Άρθρο 40: Στελέχωση επιτροπών εκτίμησης και καταγραφής ζημιών για επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από θεομηνία
Άρθρο 41: Παράταση εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4549/2018
Άρθρο 42: Εξόφληση από τον κρατικό προϋπολογισμό οφειλών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας
Άρθρο 43: Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης για τους πληγέντες από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020

ΜΕΡΟΣ Η’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 44: Πρόσληψη επικουρικού, ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
Άρθρο 45: Μετακίνηση προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42)
Άρθρο 46: Απασχόληση συνταξιούχων ιατρών στο Ε.Σ.Υ. για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 47: Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Άρθρο 48: Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε εξοπλισμό νοσηλείας και παροχή υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 49: Αναστολή παρακράτησης δόσεων δανείων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Άρθρο 50: Άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας σε δήμους, όπου δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση
Άρθρο 51: Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης δηλώσεων του άρθρου 51 του ν. 4647/2019
Άρθρο 52: Επείγουσες ρυθμίσεις προσωπικού Ο.Τ.Α.
Άρθρο 53: Απαλλαγή καταβολής αντιτίμου για υπηρεσίες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί
Άρθρο 54: Παράταση οργάνων διοίκησης σωματείων
Άρθρο 55: Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων

ΜΕΡΟΣ Ι’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 56: Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
Άρθρο 57: Παράταση της θητείας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού
Άρθρο 58: Δυνατότητα τροποποίησης κανονισμών μεταγραφών, έγκρισης αγωνιστικών προγραμμάτων, απολογισμών και προϋπολογισμών των αθλητικών φορέων με αποφάσεις Δ.Σ.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 59: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων
Άρθρο 60: Διάταξη για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
Άρθρο 61: Πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4326/2015 (Α’ 49)
Άρθρο 62: Μεταβατική διάταξη για τη θητεία των υπηρετούντων δικαστών στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου

ΜΕΡΟΣ ΙΒ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 63: Εκτέλεση έργων αποκατάστασης πληγεισών περιοχών Περιφέρειας Θεσσαλίας από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός»

ΜΕΡΟΣ ΙΓ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 64: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4753/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 227/18.11.2020
Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.