Νόμος 4770/2021 με διατάξεις για τη ναυτιλία και τους ναυτικούς

Νόμος 4770/2021 με διατάξεις για τη ναυτιλία και τους ναυτικούς

Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο

 

Νόμος 4770/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 15/29.01.2021
Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID εποχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Άρθρο 1 Αντικείμενο
Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4 Περιεχόμενο – ειδικοί στόχοι και διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής
Άρθρο 5 Ετήσια έκθεση αξιολόγησης πολιτικών στον νησιωτικό χώρο
Άρθρο 6 Χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα – πρόγραμμα «Νέαρχος»
Άρθρο 7 Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας
Άρθρο 8 Ταμείο Θαλάσσιας – Γαλάζιας Οικονομίας
Άρθρο 9 Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας
Άρθρο 10 Ειδικό πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης φορέων της θαλάσσιας οικονομίας
Άρθρο 11 Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής
Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Άρθρο 13 Τρόπος ενσωμάτωσης στην ελληνική έννομη τάξη κωδίκων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) – Τροποποίηση άρθρου τέταρτου του ν. 2208/1994
Άρθρο 14 Συμμετοχή της Ελλάδας σε δαπάνες της Υπηρεσίας Περιπολίας κατά των Πάγων του Βορείου Ατλαντικού – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4172/1961
Άρθρο 15 Διαγραφή πλοίου από το ελληνικό νηολόγιο λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Άρθρο 16 Μέτρα Στήριξης Ναυτικής Εργασίας
Άρθρο 17 Επίδομα θέσης ευθύνης σε Διευθυντές ΔΣΕΝ/ΣΠΜ προερχόμενοι από ΑΕΝ
Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για Διευθυντές Σπουδών ΑΕΝ
Άρθρο 19 Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ
Άρθρο 20 Χρονικό περιθώριο εξόφλησης πλοηγικών δικαιωμάτων – Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 287/1991
Άρθρο 21 Έκτακτο προσωπικό Πλοηγικών Σταθμών – Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3142/1955
Άρθρο 22 Διαδικασία Εξαίρεσης Πλοίων από τη Πλοήγηση σε Λιμένες και Χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης (Pilot Exemption Certificate)
Άρθρο 23 Καθορισμός περιοχής λιμενικής εγκατάστασης και λιμένα – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3622/2007
Άρθρο 24 Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας
Άρθρο 25 Ανανέωση συμβάσεων λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου – Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4676/2020
Άρθρο 26 Σύνθεση Λιμενικών Επιτροπών
Άρθρο 27 Μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΚΑΦΗ
Άρθρο 28 Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.α. για επιχειρήσεις ναυπήγησης, επισκευής, μετατροπής και συντήρησης ξύλινων σκαφών – Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2971/2001
Άρθρο 29 Προσθήκη είδους δραστηριότητας για σκοπούς υπολογισμού ανταλλάγματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.α. – Τροποποίηση του άρθρου 16Α του ν. 2971/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 30 Εξαίρεση συγκεκριμένων έργων ναυσιπλοΐας και θαλάσσιας επιτήρησης από τις διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, δεσμεύσεων και μελετών επιπτώσεων

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.)
Άρθρο 31 Χορήγηση προκαταβολής εξόδων υπεράσπισης στα στελέχη του (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) – Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4256/2014
Άρθρο 32 Οργάνωση και λειτουργία του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους και εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 4504/2017
Άρθρο 33 Συμμετοχή του (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) στο μόνιμο σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (European Border and Coast Guard Standing Corps)
Άρθρο 34 Κατάταξη, εκπαίδευση και σίτιση δοκίμων (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
Άρθρο 35 Απαλλαγές σκαφών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 36 Μετάταξη αποσπασμένων πολιτικών υπαλλήλων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (Δ.Α.Λ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Άρθρο 37 Παιδικοί σταθμοί αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4029/2011
Άρθρο 38 Δικαίωμα υγειονομικής κάλυψης στα νοσοκομεία αρμοδιότητας Υπoυργείου Εθνικής Άμυνας των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και εξουσιοδοτική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 39 Έγκριση ισολογισμών και απολογισμών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής γενομένων επί τη βάση ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Άρθρο 40 Ίδρυση γραφείων προμηθειών σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Άρθρο 41 Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ΄ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λόγω COVID-19 για ειδικές κατηγορίες στελεχών του Δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 42 Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής -Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4597/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Άρθρο 43 Παράταση προθεσμίας υποβολής αποδεικτικού είσπραξης ελλειπουσών ημερών ναύλωσης στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Τροποποίηση του άρθρου 71 του ν. 4676/2020
Άρθρο 44 Παράταση της τριετίας για τη συμπλήρωση του ελαχίστου αριθμού ημερών ναύλωσης
Άρθρο 45 Εφαρμογή «e – ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ» – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4256/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
Άρθρο 46 Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας και εξουσιοδοτική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4676/2020
Άρθρο 47 Προσθήκη Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ – Τροποποίηση του ν. 4676/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4389/2016
Άρθρο 48 Αρμοδιότητες Ρ.Α.Λ. – Τροποποίηση των άρθρων 112 και 113 του ν. 4389/2016
Άρθρο 49 Διερεύνηση καταγγελιών – Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4389/2016
Άρθρο 50 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 51 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση του άρθρου 132 του ν. 4389/2016
Άρθρο 52 Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Ρ.Α.Λ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 53 Κυρώσεις λόγω παραβίασης διατάξεων περί ορίου του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών
Άρθρο 54 Διατιμημένα έντυπα ΝΑΤ σε ηλεκτρονική μορφή – Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του ν. 2209/1994

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 55 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Νόμος 4770/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 15/29.01.2021
Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID εποχή.