Νόμος 4778/2021 για το μισθολόγιο και το προσωπικό ΑΑΔΕ

Νόμος 4778/2021 για το μισθολόγιο και το προσωπικό ΑΑΔΕ

Μισθολόγιο και ζητήματα προσωπικού της ΑΑΔΕ

Νόμος 4778/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 26/19.02.2021
Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2 Ορισμός αποδοχών
Άρθρο 3 Μισθολογική κατάταξη
Άρθρο 4 Κατάταξη των υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια βασικού μισθού
Άρθρο 5 Ωρίμανση μισθολογικών κλιμακίων βασικού μισθού
Άρθρο 6 Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη
Άρθρο 7 Βασικός μισθός
Άρθρο 8 Οικογενειακή παροχή
Άρθρο 9 Επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών
Άρθρο 10 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Άρθρο 11 Ειδική αμοιβή και Βαθμός Θέσης Εργασίας
Άρθρο 12 Ελάχιστα όρια αποδοχών
Άρθρο 13 Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
Άρθρο 14 Αμοιβές συλλογικών οργάνων και εκπαιδευτών
Άρθρο 15 Βραβείο Επίτευξης Στόχων
Άρθρο 16 Ανώτατο όριο αποδοχών
Άρθρο 17 Έλεγχος μισθοδοσίας
Άρθρο 18 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
Άρθρο 19 Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών
Άρθρο 20 Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Άρθρο 21 Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4389/2016
Άρθρο 22 Παύση και μετακίνηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Α.Α.Δ.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4389/2016
Άρθρο 23 Συστήματα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4389/2016
Άρθρο 24 Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25 Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας – Προσθήκη άρθρου 71Η στον ν. 4172/2013 – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000
Άρθρο 26 Ρύθμιση για τα δημόσια ανταλλάξιμα ακίνητα που βρίσκονται εντός των οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.) 182, 183, 184, 184Α του εγκεκριμένου με το π.δ. της 31ης.7.1925 ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Σερρών
Άρθρο 27 Ρύθμιση για τα πρώην δασικά ακίνητα που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 15ης.8.1963 ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νέου Παντελεήμονα Πιερίας
Άρθρο 28 Ρυθμίσεις για ακίνητα που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29ης.7.1894 ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας, που συστάθηκε δυνάμει του νόμου ΡΜΘ΄ της 5ης.1.1866 «περί συνοικισμών» προς αποκατάσταση σεισμοπαθών
Άρθρο 29 Ρυθμίσεις για το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών – Τροποποίηση της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
Άρθρο 30 Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης, φύλαξης κτιρίων και προθεσμιών δημοσίων συμβάσεων
Άρθρο 31 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
Άρθρο 32 Διατάξεις εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού – Τροποποίηση του άρθρου 28Α του ν. 4758/2020
Άρθρο 33 Ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας
Άρθρο 34 Προκαταβολή σύνταξης – Προσθήκη άρθρου 7Α στον ν. 4387/2016
Άρθρο 35 Προστατευόμενα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2643/1998
Άρθρο 36 Μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
Άρθρο 37 Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας– Τροποποίηση του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020
Άρθρο 38 Υπηρεσίες ενημέρωσης του κοινού
Άρθρο 39 Οικονομική ενίσχυση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4745/2020
Άρθρο 40 Παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 41 Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4756/2020
Άρθρο 42 Επέκταση οικονομικής στήριξης καλλιτεχνών – Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 4764/2020
Άρθρο 43 Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
Άρθρο 44 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020
Άρθρο 45 Χρήση μέσων Τ.Π.Ε. για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών σε αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες – Παράταση θητειών καταστατικών οργάνων αθλητικών ενώσεων
Άρθρο 46 Παράταση της θητείας της Ολομέλειας της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 47 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 48 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4778/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 26/19.02.2021
Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις