Νόμος 4781/2021 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών

Νόμος 4781/2021 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών

και διατάξεις για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας και παράταση εκπτώσεων

Νόμος 4781/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 31/28.02.2021
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1
Σκοπός
Άρθρο 2
Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Α’- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 3
Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών

ΜΕΡΟΣ Η’ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 478
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 479
Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Θ’-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 480
Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
Άρθρο 481
Μείωση τελών κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά λεωφορεία – Προσθήκη στο άρθρο 20 του ν. 2948/2001
Άρθρο 482
Συμπλήρωση πλαισίου για τη στήριξη χερσαίων επιβατικών μεταφορών – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4753/2020
Άρθρο 483
Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4764/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 484
Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω κορωνοϊού COVID-19 Άρθρο 485
Καθορισμός εκπτωτικών περιόδων – Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
Άρθρο 486
Επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020
Άρθρο 487
Ειδική ρύθμιση για ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 488
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 489
Ρύθμιση για τα υπηρεσιακά συμβούλια
Άρθρο 490
Ρυθμίσεις για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016
Άρθρο 491
Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων διά περιφοράς

ΜΕΡΟΣ Ι’- ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 492
Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Νόμος 4781/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 31/28.02.2021
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις