Νόμος 4798/2021 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και συνταξιοδοτικές διατάξεις

Νόμος 4798/2021 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και συνταξιοδοτικές διατάξεις

Συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις, ύψος οφειλών, προκαταβολή σύνταξης

 

Νόμος 4798/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 68/24.04.2021
Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 3: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 4: ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6: ΥΓΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΚΙΑ
ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΑΡΘΡΟ 10: ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 13: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 15: ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ – ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 16: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 17: ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΤΟΜΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΒΑΘΜΟΙ- ΚΛΑΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΤΟΜΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ -ΒΑΘΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 18: ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 20: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΛΑΔΟΙ
ΑΡΘΡΟ 21: ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 22: ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 23: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 24: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΡΘΡΟ 25: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 26: ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 27: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 28: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 29: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 30: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 31: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 32: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 33: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 34: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 35: ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 36: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 37: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ 38: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΡΘΡΟ 39: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ – ΕΝΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 40: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΡΘΡΟ 41: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 42: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 43: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 44: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 45: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 46: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 47: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
ΑΡΘΡΟ 48: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ
ΑΡΘΡΟ 49: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 50: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 51: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 52: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 53: ΩΡΑΡΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 54: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΡΘΡΟ 55: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 56: ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ – ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η΄ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 57: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΡΘΡΟ 58: ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 59: ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 60: ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΑΡΘΡΟ 61: ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 62: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΡΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 63: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 64: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 65: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’:ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 66: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 67: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΑΡΘΡΟ 68: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΡΘΡΟ 69: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 70: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 71: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 72: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΘΡΟ 73: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 74: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 75: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ – ΕΝΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 76: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΑΡΘΡΟ 77: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΘΡΟ 78: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 79: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 80: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΑΡΘΡΟ 81: ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 82: ΜΕΤΑΤΑΞΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 83: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 84: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 85: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 86: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 87: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 88: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 89: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 90: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 91: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 92: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 93: ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 94: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 95: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 96: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 97: ΑΠΟΔΟΧΕΣ – ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 98: ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 99: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 100: ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 101: ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 102: ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΑΡΘΡΟ 103: ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΘΡΟ 104: ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 105: ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 106: ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 107: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 108: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 109: ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 110: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 111: ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΑΡΘΡΟ 112: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 113: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 114: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΑΡΘΡΟ 115: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 116: ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 117: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 118: ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ
ΑΡΘΡΟ 119: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 120: ΕΡΓΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ
ΑΡΘΡΟ 121: ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 122: ΚΩΛΥΜΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 123: ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 124: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 125: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 126: ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΡΘΡΟ 127: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 128: ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 129: ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 130: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΑΡΘΡΟ 131: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 132: ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 133: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 134: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 135: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΡΘΡΟ 136: ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
ΑΡΘΡΟ 137: ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ή ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 138: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΑΡΘΡΟ 139: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΑΡΘΡΟ 140: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΡΘΡΟ 141: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ
ΑΡΘΡΟ 142: ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 143: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 144: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 145: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ 146: ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ – ΜΕΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΣΠΑΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 147: ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΘΡΟ 148: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 149: ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 150: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 151: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 152: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 153: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΑΡΘΡΟ 154: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ
ΑΡΘΡΟ 155: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 156: ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 157: ΜΕΤΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 158: ΕΝΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΡΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 159: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΑΡΘΡΟ 160: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΘΡΟ 161: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 162: ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 163: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΡΓΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 164: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΑΡΘΡΟ 165: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 166: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΡΘΡΟ 167: ΔΙΩΞΗ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 168: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 169: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΑΡΘΡΟ 170: ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 171: ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ
ΑΡΘΡΟ 172: ΜΗ ΣΥΡΡΟΗ ΠΟΙΝΩΝ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΔΙΚΗΜΑ
ΑΡΘΡΟ 173: ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΟΛΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 174: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 175: ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 176: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 177: ΛΗΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 178: ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΑΡΘΡΟ 179: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 180: ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 181: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 182: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ
ΑΡΘΡΟ 183: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 184: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 185: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΑΡΘΡΟ 186: ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 187: ΘΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ
ΑΡΘΡΟ 188: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΡΘΡΟ 189: ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 190: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΑΡΘΡΟ 191: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΚΛΗΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 192: ΑΝΑΚΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 193: ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 194: ΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 195: ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 196: ΑΥΤΟΨΙΑ
ΑΡΘΡΟ 197: ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
ΑΡΘΡΟ 198: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 199: ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ – ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 200: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 201: ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 202: ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 203: ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΟ 204: ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 205: ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΑΡΘΡΟ 206: ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 207: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 208: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 209: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 210: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ
ΑΡΘΡΟ 211: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 212: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 213: ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 214: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 215: ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ
ΑΡΘΡΟ 216: ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 217: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 218: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΘΡΟ 219: ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 220: ΧΡΟΝΟΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 221: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 222: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 223: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 224: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 225: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 226: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΡΘΡΟ 227: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Ε’ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ν. 2812/2000)
ΑΡΘΡΟ 228: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 229: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 230: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟ
ΑΡΘΡΟ 231: ΘΗΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 232: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 233: ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 234: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 
 

ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
AΡΘΡΟ 235: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
AΡΘΡΟ 236: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ν. 4557/2018
AΡΘΡΟ 237: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ν. 3869/2010
ΑΡΘΡΟ 238: ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΑΡΘΡΟ 239: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13Δ ΤΟΥ ν. 4186/2013
ΑΡΘΡΟ 240: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12, 15, 16, 17 ΚΑΙ 55 ΤΟΥ ν. 4777/2021
AΡΘΡΟ 241: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΆΡΘΡΟ 242: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
AΡΘΡΟ 243: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ
AΡΘΡΟ 244: ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
AΡΘΡΟ 245: ΤΕΛΗ ΥΠΕΡ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΒΑΘΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ν. 339/1976
AΡΘΡΟ 246: ΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ π.δ. 410/ 1995 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 109 ΤΟΥ ν. 3852/2010
AΡΘΡΟ 247: ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΗΜΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ ν. 4479/2017
ΑΡΘΡΟ 248: ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΔΥΟ ΤΑΧΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΠΚ) ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 249: ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ (Υ/Β) ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
AΡΘΡΟ 250:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΚΔΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ
AΡΘΡΟ 251: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
AΡΘΡΟ 252: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
AΡΘΡΟ 253: ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ν. 3186/2003
AΡΘΡΟ 254: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ
AΡΘΡΟ 255: ΣΥΜΠΡΑΞΗ E-ΕΦΚΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΡΘΡΟ 256: ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ ν. 4387/2016
AΡΘΡΟ 257: ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ E-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ν. 2676/1999 ΑΡΘΡΟ 258: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΑΥΚ) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ν. 4670/2020
ΑΡΘΡΟ 259: ΟΡΙΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΟΥ ν. 3863/2010 (Α’ 115)
ΑΡΘΡΟ 260: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ν. 4144/ 2013
AΡΘΡΟ 261: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ν. 4554/2018
AΡΘΡΟ 262: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 29 ΚΑΙ 29 Α ΤΟΥ ν. 4387/2016
AΡΘΡΟ 263: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ν. 4611/2019
AΡΘΡΟ 264: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ E-ΕΦΚΑ
ΑΡΘΡΟ 265: ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΥ ν. 4783/2021
ΑΡΘΡΟ 266: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ν. 4471/2021
ΑΡΘΡΟ 267: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΑΡΘΡΟ 268: ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19
ΑΡΘΡΟ 269: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
ΑΡΘΡΟ 270: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΛΗΞΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 271: ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31.12.2020
ΑΡΘΡΟ 272: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Νόμος 4798/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 68/24.04.2021
Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.