Νόμος 4804/2021 για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

Νόμος 4804/2021 για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές

Πως θα γίνεται η εκλογή των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών

 

 

Νόμος 4804/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 90/05.06.2021
Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 3 Δημοτικές αρχές
Άρθρο 4 Αρχές δημοτικών κοινοτήτων
Άρθρο 5 Χρόνος διενέργειας εκλογών – Διάρκεια δημοτικής περιόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ
Άρθρο 6 Δικαίωμα του εκλέγειν
Άρθρο 7 Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν
Άρθρο 8 Εκλογικοί κατάλογοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
Άρθρο 9 Προσόντα εκλογιμότητας
Άρθρο 10 Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα
Άρθρο 11 Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΕΔΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Άρθρο 12 Εκλογικές περιφέρειες
Άρθρο 13 Έδρες δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Άρθρο 14 Αρμόδιο δικαστήριο
Άρθρο 15 Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων
Άρθρο 16 Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν
Άρθρο 17 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών
Άρθρο 18 Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίων
Άρθρο 19 Πρόγραμμα της εκλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Άρθρο 20 Μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων
Άρθρο 21 Εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων
Άρθρο 22 Σταυροί προτίμησης
Άρθρο 23 Άκυρα ψηφοδέλτια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 24 Επιτυχών συνδυασμός δημάρχου και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού συμβουλίου – Εκλογή δημάρχου
Άρθρο 25 Επαναληπτική ψηφοφορία
Άρθρο 26 Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου
Άρθρο 27 Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Άρθρο 28 Παραίτηση ή θάνατος υποψηφίου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας
Άρθρο 29 Εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων
Άρθρο 30 Εκλογή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων
Άρθρο 31 Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι – Ισοψηφία
Άρθρο 32 Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων – Ισοψηφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Άρθρο 33 Μετάδοση των αποτελεσμάτων
Άρθρο 34 Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων
Άρθρο 35 Έκθεση πρακτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ – ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Άρθρο 36 Επικύρωση της εκλογής Άρθρο 37 Ορκωμοσία αιρετών
Άρθρο 38 Αποποίηση της εκλογής
Άρθρο 39 Παραίτηση αιρετών
Άρθρο 40 Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων και προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων
Άρθρο 41 Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

  

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΚΛΟΓΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Άρθρο 42 Περιφερειακές αρχές
Άρθρο 43 Χρόνος διενέργειας εκλογών – Διάρκεια περιφερειακής περιόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ
Άρθρο 44 Δικαίωμα του εκλέγειν
Άρθρο 45 Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν
Άρθρο 46 Εκλογικοί κατάλογοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ
Άρθρο 47 Προσόντα εκλογιμότητας
Άρθρο 48 Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα
Άρθρο 49 Ασυμβίβαστο λόγω οφειλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΕΔΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Άρθρο 50 Εκλογικές περιφέρειες
Άρθρο 51 Έδρες περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Άρθρο 52 Κατάρτιση συνδυασμών – Υποβολή υποψηφιοτήτων
Άρθρο 53 Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ – ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Άρθρο 54 Μορφή και περιεχόμενο των ψηφοδελτίων
Άρθρο 55 Σταυροί προτίμησης
Άρθρο 56 Άκυρα ψηφοδέλτια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 57 Επιτυχών συνδυασμός περιφερειάρχη και επιλαχόντες συνδυασμοί του περιφερειακού συμβουλίου – Εκλογή περιφερειάρχη
Άρθρο 58 Επαναληπτική ψηφοφορία
Άρθρο 59 Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου
Άρθρο 60 Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια
Άρθρο 61 Τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι – Ισοψηφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Άρθρο 62 Μετάδοση, εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων
Άρθρο 63 Έκθεση πρακτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ – ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Άρθρο 64 Επικύρωση της εκλογής Άρθρο 65 Ορκωμοσία αιρετών
Άρθρο 66 Αποποίηση της εκλογής
Άρθρο 67 Παραίτηση αιρετών
Άρθρο 68 Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλων
Άρθρο 69 Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 70 Εκλογικοί φάκελοι – Λευκά ψηφοδέλτια – Κάλπες ψηφοφορίας
Άρθρο 71 Εφαρμογή της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Άρθρο 72 Εκλογικές διαφορές
Άρθρο 73 Αρμόδιο δικαστήριο – Τροποποίηση του άρθρου 245 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 74 Ένσταση – Προσβαλλόμενη πράξη – Τροποποίηση του άρθρου 246 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 75 Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση για την άσκηση της ένστασης – Τροποποίηση του άρθρου 247 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 76 Προθεσμία για την άσκηση της ένστασης – Τροποποίηση του άρθρου 248 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 77 Λόγοι – Τροποποίηση του άρθρου 249 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 78 Άσκηση της ένστασης – Τροποποίηση του άρθρου 250 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 79 Διαβίβαση της ένστασης – Τροποποίηση του άρθρου 252 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 80 Παρεμπίπτων έλεγχος – Τροποποίηση του άρθρου 258 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 81 Εξουσία του δικαστηρίου – Απόφαση – Τροποποίηση του άρθρου 259 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 82 Αίτηση αναίρεσης
Άρθρο 83 Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 84 Δημοτικές ενότητες
Άρθρο 85 Μετονομασία κοινοτήτων σε δημοτικές κοινότητες – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010
Άρθρο 86 Επικαιροποίηση ορολογίας
Άρθρο 87 Πληθυσμός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης
Άρθρο 88 Επαγγελματική δραστηριότητα του περιφερειάρχη – Προσθήκη άρθρου 159Α στον ν. 3852/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 89 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 90 Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 91 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
Άρθρο 92 Στέρηση δικαιώματος εκλέγειν – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του π.δ. 26/2012
Άρθρο 93 Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012
Άρθρο 94 Ασυμβίβαστο καταδικασθέντος να κατέχει επιτελική θέση σε πολιτικό κόμμα
Άρθρο 95 Απαγόρευση ιδιωτικής χρηματοδότησης κομμάτων με πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 7 του ν. 3023/2002
Άρθρο 96 Αποκλεισμός κομμάτων με πρόσωπα καταδικασθέντα σε επιτελική θέση από ραδιοτηλεοπτική προβολή κατά την προεκλογική περίοδο και από χώρους υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων – Προσθήκη άρθρου 10Α στον ν. 3023/2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 97 Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής
Άρθρο 98 Υπηρεσίες καθαριότητας στον e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 99 Συμβάσεις καθαριότητας σχολικών μονάδων
Άρθρο 100 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 101 Ρυθμίσεις για τη χρονική περίοδο δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.». ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ»
Άρθρο 102 Σκοποί και διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.». – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3986/2011
Άρθρο 103 Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.». – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 3986/2011
Άρθρο 104 Ωρίμανση συμβάσεων στρατηγικής σημασίας – Προσθήκη άρθρου 5Β στον ν. 3986/2011
Άρθρο 105 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.». – Τροποποιήσεις του άρθρου 8 του ν. 3986/2011
Άρθρο 106 Έγκριση αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου – Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4714/2020
Άρθρο 107 Περιπτώσεις διακοπής καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου – Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4714/2020
Άρθρο 108 Έγκριση αίτησης για συνεισφορά Δημοσίου – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4790/2021
Άρθρο 109 Υποχρεώσεις οφειλέτη – Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4790/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ, ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.». ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 110 Χωροθέτηση μαρίνας Αγίου Κοσμά – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012
Άρθρο 111 Κυκλοφοριακή σύνδεση – Προσθήκη παρ. 1α και 1β στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012
Άρθρο 112 Αρτιότητα προ της διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 5Α του ν. 4062/2012
Άρθρο 113 Γραφείο Ελληνικού
Άρθρο 114 Τροποποιήσεις Σύμβασης Διανομής
Άρθρο 115 Τροποποιήσεις λοιπών στοιχείων της γενικής οργάνωσης του Πάρκου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012
Άρθρο 116 Κατεδαφιστέα και διατηρούμενα κτίρια
Άρθρο 117 Κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε προσωπικό της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 118 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4804/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 90/05.06.2021
Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις