Νόμος 4818/2021 με διατάξεις για ΦΠΑ, ρύθμιση οφειλών, επαγγελματικές μισθώσεις

Νόμος 4818/2021 με διατάξεις για ΦΠΑ, ρύθμιση οφειλών, επαγγελματικές μισθώσεις

πτώχευση, επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών

 

Νόμος 4818/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 124/18.07.2021
α
) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις – β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 206), βάσει της υπό στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» – γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις – δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Άρθρο 1 Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες – Προσθήκη άρθρου 5α στον Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)
Άρθρο 2 Υποκείμενοι στον φόρο που διευκολύνουν ορισμένες παραδόσεις αγαθών μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής – Προσθήκη άρθρου 5β στον Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)
Άρθρο 3 Τόπος παράδοσης στις ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και στις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες – Τροποποίηση του άρθρου 13 του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455, άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910 και άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)
Άρθρο 4 Όριο για υποκειμένους στον φόρο που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και διασυνοριακές παροχές τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 14 και προσθήκη άρθρου στον Κώδικα ΦΠΑ – (άρθρο 2 παρ. 6 και 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)
Άρθρο 5 Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης και απαιτητό του φόρου για την εφαρμογή του άρθρου 5β Κώδικα ΦΠΑ – Τροποποίηση των άρθρων 16 και 22 του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 1 παρ. 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)
Άρθρο 6 Απαλλαγή στην εισαγωγή αγαθών στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικού καθεστώτος εισαγωγής και δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση ένταξης σε αντίστοιχα των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών – Συμπλήρωση του άρθρου 23 και τροποποίηση του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 9, 20, 28 και 30, της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)
Άρθρο 7 Υποχρέωση καταχωρίσεων από υποκειμένους που διευκολύνουν μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής ορισμένες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών – Συμπλήρωση του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)
Άρθρο 8 Γενικός ορισμός για την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων σύμφωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ – Τροποποίηση του άρθρου 47α του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 13 Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)
Άρθρο 9 Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Ένωσης – Τροποποίηση του άρθρου 47β του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 14 έως και 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)
Άρθρο 10 Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, για παραδόσεις αγαθών εντός κράτους μέλους, που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών που διευκολύνουν τις παραδόσεις αυτές και για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους εντός της Ένωσης αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος κατανάλωσης – Τροποποίηση του άρθρου 47γ του Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 21 έως και 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και άρθρο 1 παρ. 8 έως και 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)
Άρθρο 11 Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη – Προσθήκη άρθρου 47δ στον Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)
Άρθρο 12 Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και την πληρωμή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή – Προσθήκη άρθρου 47ε στον Κώδικα ΦΠΑ (άρθρο 2 παρ. 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 και άρθρο 1 παρ. 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1995)
Άρθρο 13 Ειδικές προβλέψεις για ορισμένα αγαθά τα οποία υπάγονται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρο Κατανάλωσης και εμπίπτουν σε ειδικές υποχρεώσεις κατά τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα
Άρθρο 14 Ευθύνη υποκειμένων στον φόρο που παραδίδουν αγαθά σε υποκειμένους στον φόρο οι οποίοι διευκολύνουν μέσω ηλεκτρονικής διεπαφής ορισμένες παραδόσεις αγαθών – Προσθήκη στο άρθρο 35 του Κώδικα ΦΠΑ
Άρθρο 15 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ – Τροποποίηση του άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 16 Υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα 47β, 47γ και 47δ και τους υποκειμένους του άρθρου 5β του Κώδικα ΦΠΑ – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) (άρθρο 2, παρ. 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455)
Άρθρο 17 Υποχρεώσεις δήλωσης στο πλαίσιο των ειδικών καθεστώτων των άρθρων 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα ΦΠΑ – Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18 Καταργούμενες διατάξεις του ν. 1684/1987 (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ( 2017/2455).

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4649/2019 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ», ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΡΑΚΛΗΣ»
Άρθρο 19 Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4649/2019
Άρθρο 20 Ορισμοί – Τροποποίηση της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4649/2019
Άρθρο 21 Διάρθρωση τιτλοποίησης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4649/2019
Άρθρο 22 Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου – Τροποποίηση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 4649/2019
Άρθρο 23 Καθορισμός και καταβολή προμήθειας ασφαλείας – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4649/2019
Άρθρο 24 Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4649/2019
Άρθρο 25 Θέση σε ισχύ της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10 του ν. 4649/2019 – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 26 Αντικατάσταση του διαχειριστή τιτλοποιημένων απαιτήσεων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4649/2019
Άρθρο 27 Κατάπτωση της εγγύησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4649/2019
Άρθρο 28 Ενημέρωση Ελληνικού Δημοσίου – Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4649/2019 – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 29 Απαλλαγή του Ελληνικού Δημοσίου – Πρόωρη λήξη της εγγύησης – Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4649/2019
Άρθρο 30 Επιτροπή Παρακολούθησης Εγγυήσεων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4649/2019
Άρθρο 31 Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ του ν. 4649/2019
Άρθρο 32 Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ του ν. 4649/2019
Άρθρο 33 Τροποποίηση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ2΄ του ν. 4649/2019.

  

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4738/2020 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34 Βελτιώσεις διατάξεων πρόληψης της αφερεγγυότητας – Τροποποιήσεις των διατάξεων του Βιβλίου Πρώτου του ν. 4738/2020 (Α΄207)
Άρθρο 35 Βελτίωση ρυθμίσεων κατά την πτώχευση – Τροποποιήσεις του Βιβλίου Δευτέρου του ν. 4738/2020
Άρθρο 36 Βελτίωση ρυθμίσεων περί ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας – Ρήτρες παρακολούθησης – Ευάλωτοι Οφειλέτες – Τροποποιήσεις του Βιβλίου Τρίτου του ν. 4738/2020
Άρθρο 37 Βελτίωση ρυθμίσεων για τους διαχειριστές αφερεγγυότητας – Τροποποιήσεις του Βιβλίου Τετάρτου του ν. 4738/2020
Άρθρο 38 Βελτίωση των κοινών, τελικών και μεταβατικών διατάξεων – Τροποποιήσεις του Βιβλίου Πέμπτου του ν. 4738/2020
Άρθρο 39 Ψηφιακή πλατφόρμα Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013
Άρθρο 40 Μη υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε μετασχηματισμούς πιστωτικών ιδρυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16 του v. 2515/1997
Άρθρο 41 Ρύθμιση ζητημάτων διοικητών ιδρυμάτων
Άρθρο 42 Στεγαστικές ανάγκες Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 43 Μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4797/2021
Άρθρο 44 Συμπερίληψη των απαιτήσεων από σύμβαση έμμισθης εντολής στα προαφαιρούμενα έξοδα της ειδικής διαχείρισης – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 4772/2021
Άρθρο 45 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020
Άρθρο 46 Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις ψηφιακές δημοσιεύσεις επί υλικού υποθέματος και στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις – Τροποποιήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ και του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ
Άρθρο 47 Ρυθμίσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ληγμένων προϊόντων μπύρας που μετά τη διάθεσή τους στην αγορά επεστράφησαν στον πωλητή εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 48 Καταστροφή αποθεμάτων ενσήμων ταινιών καπνικών παλαιού τύπου – Τροποποίηση του άρθρου εικοστού ένατου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4411/2016
Άρθρο 49 Διαχείριση κατασχεμένων ενεργειακών προϊόντων και εύφλεκτων ή επικινδύνων υλικών – Τροποποίηση του άρθρου 171 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 50 Προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης για τον καθορισμό υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. – Προσθήκη παρ. 18Α στο άρθρο 30 του ν. 3296/2004
Άρθρο 51 Επίδομα απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών – Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση υποχρεωτικού ωραρίου – Διορθώσεις παραπομπών στα άρθρα 9 και 13 του ν. 4778/2021
Άρθρο 52 Κατάργηση της Ειδικής Επιτροπής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης – Τροποποίηση του άρθρου 126 του ν. 2960/2001- Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις.
Άρθρο 53 Αντικατάσταση λόγω ολικής καταστροφής αυτοκινήτου που παραλήφθηκε από άτομα με αναπηρία με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης – Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001
Άρθρο 54 Απαλλαγές σε μειονεκτούντες ιδιοκτήτες Ι.Χ. – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
Άρθρο 55 Ρυθμίσεις για τη δήλωση ακινησίας οχήματος – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953
Άρθρο 56 Παράταση ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4664/2020.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 57 Παράταση του χρόνου υποβολής δήλωσης για την παράταση της διάρκειας επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 111 του ν. 4790/2021
Άρθρο 58 Περιστολή αθέμιτης κερδοφορίας σε συνθήκες κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 59 Αύξηση του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 60 Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη παρ. 15 στο στοιχείο Α΄ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016
Άρθρο 61 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 62 Συμμετοχή Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιριών στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) – Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4809/2021
Άρθρο 63 Προπονητές αθλήματος Β΄ επιπέδου – Τροποποίηση της περ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999
Άρθρο 64 Δικαιώματα γηπεδούχων – Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 65 Παράταση έναρξης ισχύος ακατάσχετου της χρηματοδότησης του διαχειριστή υποδομής.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 66 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4818/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 124/18.07.2021
α
) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις – β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 206), βάσει της υπό στοιχεία C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» – γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις – δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών.