Νόμος 4826/2021. Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά

Νόμος 4826/2021. Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά

Προκαθορισμένες εισφορές στην επικουρική ασφάλιση

 

Νόμος 4826/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 160/07.09.2021
Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 4 Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα – Εποπτεία – Έναρξη λειτουργίας
Άρθρο 5 Σκοπός
Άρθρο 6 Ασφαλιστέα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4052/2012
Άρθρο 7 Χρόνος ασφάλισης
Άρθρο 8 Πόροι
Άρθρο 9 Κρατήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 10 Όργανα διοίκησης
Άρθρο 11 Σύνθεση και θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 12 Διαδικασία επιλογής και ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 13 Κωλύματα διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 14 Ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 15 Σύγκρουση συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 16 Υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 17 Κυρώσεις επί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 18 Παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 19 Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 20 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 21 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 22 Πρόεδρος
Άρθρο 23 Διευθύνων Σύμβουλος
Άρθρο 24 Διαδικασία επιλογής και ορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου
Άρθρο 25 Αναπλήρωση και προσωρινή άσκηση καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου
Άρθρο 26 Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου
Άρθρο 27 Σύσταση και στελέχωση του Ιδιαίτερου Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου
Άρθρο 28 Επενδυτική Επιτροπή
Άρθρο 29 Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους -Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3086/2002
Άρθρο 30 Ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 31 Βασικές λειτουργίες του συστήματος διακυβέρνησης
Άρθρο 32 Αναλογιστική Υπηρεσία
Άρθρο 33 Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων
Άρθρο 34 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 35 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις
Άρθρο 36 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Άρθρο 37 Ετήσιες εκθέσεις
Άρθρο 38 Έργα, προμήθειες και υποχρεώσεις του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης ως Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 39 Προσωπικό
Άρθρο 40 Υποχρεώσεις εχεμύθειας
Άρθρο 41 Υπηρεσιακά Συμβούλια
Άρθρο 42 Πειθαρχική ευθύνη υπαλλήλων – Πειθαρχικό συμβούλιο

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 43 Εισφορές
Άρθρο 44 Ληξιπρόθεσμες εισφορές
Άρθρο 45 Ρύθμιση ζητημάτων διαδικασίας είσπραξης
Άρθρο 46 Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου
Άρθρο 47 Στρατηγική Επενδύσεων
Άρθρο 48 Επενδυτικά Προγράμματα
Άρθρο 49 Διαχειριστής Επενδύσεων
Άρθρο 50 Αρμοδιότητες Διαχειριστή Επενδύσεων
Άρθρο 51 Θεματοφύλακας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΑΡΟΧΕΣ
Άρθρο 52 Επικουρική σύνταξη γήρατος
Άρθρο 53 Επιστροφή εισφορών
Άρθρο 54 Επικουρική σύνταξη αναπηρίας
Άρθρο 55 Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου
Άρθρο 56 Συνυπολογισμός χρόνου επικουρικής ασφάλισης
Άρθρο 57 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων
Άρθρο 58 Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Ταμείο
Άρθρο 59 Αναπλήρωση πόρων διανεμητικού συστήματος επικουρικής ασφάλισης και προστασία επάρκειας παροχών
Άρθρο 60 Κρατική εγγύηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Άρθρο 61 Ενημέρωση
Άρθρο 62 Επιλογή επενδυτικού προγράμματος
Άρθρο 63 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
Άρθρο 64 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης
Άρθρο 65 Ενδικοφανείς προσφυγές
Άρθρο 66 Διοικητικές επιτροπές εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών
Άρθρο 67 Παραγραφή απαιτήσεων υπέρ και κατά του Ταμείου

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 68 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 69 Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
Άρθρο 70 Μεταβατική Επενδυτική Επιτροπή
Άρθρο 71 Μεταβατικός Διαχειριστής Επενδύσεων
Άρθρο 72 Μεταβατική διάταξη για ενδικοφανείς προσφυγές
Άρθρο 73 Μεταβατικός σύμβουλος προσλήψεων

 
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) – Τροποποίηση του άρθρου 153 του ν. 3655/2008
Άρθρο 75 Ασφαλιστικές εισφορές επί Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών – Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4509/2017
Άρθρο 76 Εκκαθάριση εργοσήμου του πρώην Οργανισμού Αγροτικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3863/2010
Άρθρο 77 Παροχές ασθένειας σε χρήμα – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4387/2016
Άρθρο 78 Επανυπολογισμός συντάξεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) του κ.ν. 792/1978 – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016
Άρθρο 79 Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π.)
Άρθρο 80 Σύσταση Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 81 Παράταση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4756/2020
Άρθρο 82 Εφάπαξ παροχή – Τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016
Άρθρο 83 Επίδομα κυοφορίας και λοχείας εμμίσθων δικηγόρων – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4387/2016
Άρθρο 84 Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων λόγω θανάτου – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016
Άρθρο 85 Παράταση εκκαθάρισης και πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Τροποποίηση των παρ. 1 και 14 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018
Άρθρο 86 Παράταση υποβολής αίτησης για μη ευθύνη από οφειλές ασφαλιστικών εισφορών σε διοικήσεις νομικών προσώπων – Τροποποίηση της παρ. 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019
Άρθρο 87 Διατήρηση επανυπολογισμού οφειλής του ν. 4611/2019
Άρθρο 88 Ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε.
Άρθρο 89 Μισθωτικές συμβάσεις νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002
Άρθρο 90 Ειδική Επιστημονική Επιτροπή – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3863/2010
Άρθρο 91 Απόδοση πόρου για κάλυψη δαπανών του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)
Άρθρο 92 Ρύθμιση οφειλών καζίνο – Τροποποίηση των παρ. 18 και 19 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018
Άρθρο 93 Παράταση της ενίσχυσης επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/εισιτηρίου – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020
Άρθρο 94 Παράταση της προθεσμίας διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και παράταση υφιστάμενων δημοσίων συμβάσεων για ανάπτυξη εφαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ – Τροποποίηση του άρθρου 138 του ν. 4808/2021

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 95 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2021 για τα ακίνητα πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
Άρθρο 96 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ρυθμίσεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 – Τροποποίηση της παρ. 64 και αντικατάσταση της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013

ΜΕΡΟΣ Η΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 97 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4826/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 160/07.09.2021
Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις