Νόμος 4829/2021 για τη διαφάνεια. Αλλαγές στην υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

Νόμος 4829/2021 για τη διαφάνεια. Αλλαγές στην υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

που προβλέπεται από τον νόμο 4820/2021

 

Νόμος 4829/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 166/10.09.2021
Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 1 Σκοπός – Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 3 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
Άρθρο 4 Σεβασμός δικαιωμάτων πολιτών
Άρθρο 5 Υποχρεώσεις θεσμικών φορέων
Άρθρο 6 Εκπρόσωπος συμφερόντων
Άρθρο 7 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκπροσώπων συμφερόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Άρθρο 8 Μητρώο Διαφάνειας
Άρθρο 9 Εγγραφή στο Μητρώο
Άρθρο 10 Ετήσια δήλωση άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Άρθρο 11 Αρμοδιότητες Εποπτεύουσας Αρχής
Άρθρο 12 Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’
Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
Άρθρο 14 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Άρθρο 15 Γενική απαγόρευση και εξαιρέσεις
Άρθρο 16 Κυριότητα δώρων
Άρθρο 17 Καταγραφή και δημοσιοποίηση δώρων
Άρθρο 18 Διαχείριση και αξιοποίηση των δώρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’
Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 
 

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 20 Αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 21 Ηθική αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 22 Δικαίωμα υπογραφής ή προσυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας γεωτεχνικού
Άρθρο 23 Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών
Άρθρο 24 Διορισμός συγγενούς αποβιώσαντος στο Δημόσιο – Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
Άρθρο 25 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου
Άρθρο 26 Προσωπικό ΚΕ.Π.Ε. – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 199 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
Άρθρο 27 Ρύθμιση θεμάτων μουσικών Ο.Τ.Α. – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017 (Α’ 107)
Άρθρο 28 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) – Τροποποίηση της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26)
Άρθρο 29 Διαδικασία πολιτογράφησης – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004
Άρθρο 30 Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10 του ν. 3284/2004
Άρθρο 31 Διάθεση παραβόλων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010
Άρθρο 32 Δυνατότητα πληρωμής συμβάσεων αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
Άρθρο 33 Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των δήμων – Επιτρεπόμενες δαπάνες – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του ν. 3463/2006

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άρθρο 34 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
Άρθρο 35 Οικονομική στήριξη ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης – Τροποποίηση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 36 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού – Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
Άρθρο 37 Κυρώσεις για ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή ψευδή βεβαίωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 38 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 39 Προσδιορισμός ανώτατου ορίου τιμής χρέωσης για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test) – Τροποποίηση της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021
Άρθρο 40 Ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 41 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4829/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 166/10.09.2021
Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις